Första maj 2020

Vi ställer inte in - vi ställer om Demonstrera på 1:a maj i digitala kanaler
Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2020-04-08

Vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2020-04-08, lämnade Socialdemokraterna in ett yrkande och tre protokollsanteckningar. Klicka på respektive rubrik för att läsa ärendena i sin helhet. Yrkande: Ärende 3. Intern kontrollplan 2019 Att sista meningen i andra punkten under rubriken ”Åtgärder” på sid 21 stryks. ”Anvisningarna ska vidare ge rektorerna stöd i bedömningen av vilka kostnader…

Läs mer

Protokollsanteckning, teknik- och fastighetsnämnden 2020-04-08

Ärende 1. Markupplåtelseavtal Rud 2:1 Idag 2020-04-08 beslutar teknik- och fastighetsnämnden om markupplåtelseavtal för en samlingslokal i enlighet med fastställd detaljplan. Detaljplanen beslutades i kommunfullmäktige 2017-06-19 och vann laga kraft 2017-11-30. Socialdemokraterna är angelägna om att upprätthålla ett likvärdigt bemötande från kommunen gentemot medborgare och föreningar och en rättssäker myndighetsutövning. De medborgerliga fri- och rättigheterna…

Läs mer
facebook Twitter Email