Protokollsanteckning: Bygglov för nybyggnad av samlingslokal, miljöbyggnad och torn på fastigheten Rud 2:1

Onsdag 2020-06-17 beslutade stadsbyggnadsnämnden om bygglov för en samlingslokal i enlighet med fastställd detaljplan. Detaljplanen beslutades i kommunfullmäktige 2017-06-19 och vann laga kraft 2017-11-30. Socialdemokraterna är angelägna om att upprätthålla ett likvärdigt bemötande från kommunen gentemot medborgare och föreningar och en rättssäker myndighetsutövning. De medborgerliga fri- och rättigheterna stadgas i Regeringsformens 2 kap. Punkt 6…

Läs mer

Bygglov för moskén på Rud

Vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde 20200617, beslutades att bevilja bygglov för den planerade samlingslokalen/moskén på Rud. Socialdemokraterna röstade för ett beviljat bygglov, men har lämnat in en protokollsanteckning i ärendet, som du kan läsa här. Det har i olika lokaler funnits en moské i Karlstad i över 20 år, men de senaste 10 åren har Islamiska kulturföreningen…

Läs mer

Protokollsanteckning, stadsbyggnadsnämnden 2020-06-17, ärende 19. Bygglov för nybyggnad av samlingslokal, miljöbyggnad och torn på fastigheten Rud 2:1

Idag 2020-06-17 beslutar stadsbyggnadsnämnden om bygglov för en samlingslokal i enlighet med fastställd detaljplan. Detaljplanen beslutades i kommunfullmäktige 2017-06-19 och vann laga kraft 2017-11-30. Socialdemokraterna är angelägna om att upprätthålla ett likvärdigt bemötande från kommunen gentemot medborgare och föreningar och en rättssäker myndighetsutövning. De medborgerliga fri- och rättigheterna stadgas i Regeringsformens 2 kap. Punkt 6…

Läs mer
facebook Twitter Email