Avgiftsfri kulturskola en social investering

Kulturskolan i Karlstad är sedan i höstas avgiftsfri. En angelägen och efterfrågad jämlikhetsreform för att ge alla barn, oavsett ekonomisk situation, möjlighet till en meningsfull fritid och tillgång till kultur. Det ska vara enkelt, tillgängligt och avgiftsfritt. Inget barn ska utestängas från möjligheten att delta i bra och roliga fritidsaktiviteter för att deras föräldrar inte har råd att betala en avgift. Vi såg det hända när avgifterna infördes för drygt 10 år sedan och att återgå till att avgiftsbelägga verksamheten, skulle vara förödande för många av de barn som nu hittat dit. Barnens behov måste stå i centrum.

Att det, som företrädare för kulturskolan beskriver, nu uppstår problem bland annat med elever som inte dyker upp på de kurser de är anmälda till, är naturligtvis olyckligt. Här behöver vi tillsammans hitta en fungerande lösning, som gör att eleverna kommer och att lärarna får kontinuitet och stabilitet i undervisningen. Vidare beskriver man hur föräldrar i stor utsträckning anmäler sina barn till många kurser och de problem som det medför. Vi håller med er och anser att det borde finnas en maxgräns för hur många kurser ett barn kan vara anmäld till, så att fler barn får möjligheten att börja på kulturskolan.

Företrädarna för kulturskolan belyser också den ekonomiska aspekten och anser det orimligt med avgiftsfri kulturskola i det rådande ekonomiska läget. Ja, en avgiftsfri kulturskola är förvisso en direkt kostnad för kommunen, men det är främst en social investering där vinsten kan räknas hem i de långsiktiga effekterna av ökat innanförskap och delaktighet. Det kan vi inte blunda för.

Kulturskolan fyller många viktiga funktioner, inte bara när det handlar om att ge barn och unga en fritidsaktivitet. I grund och botten handlar det om barns demokratiska rättigheter, vikten av social samvaro och att ha roligt tillsammans med andra. Men minst lika viktigt är också att den positiva stimulans som eleverna ges på kulturskolan återspeglar sig i skolan, då vi ser att måluppfyllelsen ökar för de barn som deltar i kulturskolans aktiviteter.

Kulturen är en viktig och självklar del av välfärden och tillgången till musik, teater, bildkonst, dans och annan konstnärlig gestaltning kräver ett systematiskt arbete. I barnkonventionens artikel 31 slås det fast att alla barn har rätt till kultur. Därför är det viktigt att vi från politikens sida är proaktiva och möjliggör delaktighet och tillgänglighet. I det arbetet är kulturskolans uppsökande verksamhet en viktig pusselbit, som vi i det grönröda styret fortsatt värnar.

Kulturen ska vara tillgänglig för alla barn och unga och den avgiftsfria verksamheten har alldeles uppenbart lett till att fler barn hittat till kulturskolan och dess breda utbud. Det är mycket positivt och något som vi i det grönröda styret fortsatt tänker stå upp för.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.