ETT KARLSTAD FÖR ALLA!

BLI MEDLEM! BUDGET 2022-2024 ÖVERSIKTSPLAN 2050

Översiktsplan 2050 för Karlstads Kommun

Idag har Socialdemokraterna Karlstad lämnat in sitt yttrande över samrådsversionen för Karlstads kommuns översiktsplan 2050. Ett yttrande som kan delas in i två delar; I den första delen görs reflektioner kring vår syn på hur Karlstad kan bli en attraktiv, trygg, jämlik och långsiktigt hållbar kommun att leva i. I den andra delen redovisas Socialdemokraternas…

Läs mer

S i korthet, kommunstyrelsen 2021-10-18

Protokollsanteckning, ärende 1. Delårsrapport med helårsprognos Idag godkände kommunstyrelsen Karlstads kommuns delårsrapport med helårsprognos. I rapporten framgår att kommunens resultat uppgår till 270 miljoner kronor och koncernen som helhet gör ett resultat på 485 miljoner kronor. Kommunens helårsprognos visar på ett resultat på +298 miljoner kronor. Socialdemokraterna har idag lämnat in en protokollsanteckning i ärendet….

Läs mer

Hög tid för en oberoende handelsutredning

Socialdemokraterna säger nej till handel på Månsberget. Området har höga naturvärden med flera nyckelbiotoper, rödlistade arter och viktiga spridningskorridorer. En handelsetablering i det läget riskerar också att slå hårt mot handeln i Karlstads centrum, våra stadsdelars och mindre tätorters centrumbildningar samt grannkommunernas handel. Etableringen leder också till stora ingrepp i den fysiska miljön, ombyggnationer av…

Läs mer
facebook Twitter Email