Det är tvärtom Widqvists argumentation som vilar på lösan sand

I en debattartikel hävdar Stefan S Widqvist att jag talar med kluven tunga, sanktionerar brott mot en rad lagar samt att min argumentation vilar på lösan sand. Kan det verkligen vara så? Nej, självklart inte. I själva verket är det Widqvist, som trots sin akademiska bakgrund, brister rejält när det kommer till fakta.

Men innan jag bemöter felaktigheterna vill jag redovisa vad som har beslutats och vad som nu sker i processen kring ett eventuellt trähotell i centrala Karlstad.

Två formella beslut har fattats. En markanvisning hos teknik- och fastighetsnämnden och ett planuppdrag hos stadsbyggnadsnämnden. En markanvisning realiseras bara fullt ut vid en lagakraftvunnen detaljplan.

Detaljplanearbetet pågår just nu och när det blir samråd, förhoppningsvis framåt sommaren, kan alla i demokratisk ordning lämna sina synpunkter.

Senare sker en granskningsomgång med motsvarande möjlighet. Därefter går detaljplanen vidare för antagande. En principiellt viktig detaljplan av det här slaget behandlas av stadsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ett eventuellt antagandebeslut kan sedan överklagas. I planarbetet utreds och prövas alltid en rad faktorer såsom till exempel buller, trafik, geoteknik, översvämning, gestaltning, skuggning och påverkan på kulturmiljö.

Det finns alltså inget löfte om att detta projekt ska genomföras men det vi som politisk ledning har sagt är att vi går in i arbetet med en positiv grundsyn då det kan tillföra vår kommun och region stora värden. Det är välkommet med en extern satsning på åtskilliga hundra miljoner kronor i dessa bistra tider.

Det är en träbyggnation som passar väl in i Karlstads och Värmlands profil som skogslän och med det grönröda styrets höga ambitioner inom miljö- och klimatområdet. Det blir också ett bra tillskott på hotellsidan och ett häftigt besöksmål i sig.

När det gäller just hotellkapaciteten hävdar Widqvist att Karlstad har en överetablering inom hotellbranschen. Det är inte branschens egen uppfattning. Hotellgruppen som samlar de flesta hotell i Karlstad vittnar om en hög snittbeläggning och en svårighet att klara topparna. De ser, liksom den här aktören, att det finns utrymme för fler hotell. Det är alltså branschen och inte kommunen som gör den bedömningen.

En betydligt allvarligare felaktighet i Widqvists artikel är det faktum att aktuell tomt, del av Tingvallastaden 1:12 (del av parkeringen nordost om Bibliotekshuset), ligger utanför riksintresseområdet för kulturmiljövård i Karlstads stadskärna. Och med det så faller huvuddelen av Widqvists argumentation.

Men tomten ligger i nära anslutning till riksintresseområdet och just därför utreds eventuell påverkan på kulturmiljö, kulturhistoriska värden, stadsbild med mera noga i det planarbete som pågår.

Så tvärtemot vad Stefan S Widqvist hävdar så följs alla lagar och min argumentation vilar på solid grund.

Anders Tallgren (S)
Ordförande stadsbyggnadsnämnden, Karlstad kommun

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.