Skolkrisen går inte Karlstad förbi

Våra barns och ungas uppväxtvillkor och möjligheter till en likvärdig utbildning med hög kvalitet är en av samhällets viktigaste uppgifter och utmaningar. Ingen ska tro eller påstå att Karlstads grönröda styre (Socialdemokraterna, Centern, Miljöpartiet) har någon annan uppfattning om förskolans och skolans värde.

Därför blir vi ganska fundersamma över Henrik Frölings ordval i hans debattartikel i NWT den 4 april. Han skriver att det genomförs en ”fullskalig nedmontering” av förskolor och skolor i Karlstads kommun.

I ljuset av sådana påståenden kan det vara bra att påminna sig om att barn- och ungdomsnämndens budget för 2024 innehåller 130 miljoner kronor mer än 2023. Totalt omsluter barn- och ungdomsnämndens budget nästan 2,3 miljarder. Kommunfullmäktige beslutade om två procent i uppräkning av budgetramen och därutöver 35 miljoner kronor i ytterligare förstärkning. Det är inte alla kommuner som ens mäktar med två procent i uppräkning till välfärdsnämnderna, vilket vi tror Henrik Fröling är medveten om.

Vi är medvetna om att pengarna inte räcker för en full kostnadstäckning. Vi har ett pågående krig i vårt närområde som lett till en hög inflation med bland annat höga bränsle- och livsmedelspriser. Utöver inflationen med allt var det innebär så står vi inför en avtalsrörelse där lärare, förskollärare och alla andra personalgrupper i kommunerna kräver sin rättmätiga kompensation för kostnadsläget.

Vi har en högerkonservativ regering som inte prioriterar välfärden och vägrar öka statsbidragen till kommuner och regioner i tillräcklig grad. Det innebär att pengarna inom det offentliga inte räcker någonstans inom samhällets välfärdsverksamheter. Sverige har som land en pågående skolkris, en vårdkris och en kulturkris. Även om vi prioriterat skolan med budgetförstärkning i kommunens budget, så går inte dessa kriser Karlstad helt förbi.

Vi känner stort ansvar för att barn och unga får den utbildning de enligt lag har rätt till och förutsättningarna för en god utbildning ska vara så likvärdiga som möjligt i hela kommunen. Det sker varje år en översyn av organisation och bemanning inför höstterminen. Här kan det skilja hur stora förändringarna blir i närtid, beroende på hur mycket barn- och elevantalet förändras inom respektive förskole- eller skolenhet. Vi vill vara tydliga med att barnens behov av stöd för att tillgodogöra sig undervisning alltid ska vara i fokus.

Att planera skollokaler och nybyggnationer av skolor och förskolor i en växande kommun som Karlstad har visat sig vara svårt. Vi har byggt ett flertal nya förskolor och skolor i områden där bostadsbyggandet tyvärr avstannat eller inte gått så fort som planerat. Det här innebär både praktiska och ekonomiska problem.

När barnkullarna nu minskar så prioriterar vi att använda de nybyggda lokalerna som är bättre anpassade för den pedagogiska verksamheten än de lokaler som är äldre och mer slitna. Vi prioriterar också att behålla personal före lokaler. Det absolut sista som ska göras är att säga upp personal som arbetar nära barn och elever.

Vi debatterar gärna Karlstads kommuns verksamheter och ser som en viktig del av vårt ansvar att bedriva en nyanserad och saklig debatt, annars kan vi riskera en ”fullskalig nedmontering” av det demokratiska samtalet.

Linda Larsson (S)
Kommunalråd

Anders Tallgren (S)
Kommunalråd

Lina Larhult (S)
Ordförande, barn- och ungdomsnämnden

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.