Jämställdhet handlar i grunden om makt i samhället och rätten till sitt liv och sin kropp. Kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter att forma samhället och sina liv. Idag den 8 mars på internationella kvinnodagen så uppmärksammas kvinnors livssituation runt om i världen. Vi vill vara tydliga med att arbetet för att uppnå ett jämställt samhälle måste pågå alla årets dagar.

I Karlstads grönröda styre sätter vi jämställdhetsarbetet högt på agendan. Karlstads kommun har deltagit i Sveriges kommuner och regioners modellkoncept för jämställdhetsintegrering. Det handlar om att integrera jämställdhet i styrning och ledning. Det här har bidragit till ökad kompetens och möjligheter till erfarenhetsutbyte.

Vi har beslutat om övergripande mål som har ett tydligt jämställdhetsfokus: Kvinnor, män och ickebinära ska känna sig trygga i det offentliga rummet och i nära relationer. Det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer börjar redan i förskolan. Vi utbildar personal i normmedvetenhet och våldsprevention. Vi måste lära oss att se det som begränsar och bekräftar oss i vardagen. Personalen ska få kunskapen och verktygen att vara den förebild barn behöver.

Vi ser en oroande utveckling i unga killars värderingar kopplade till jämställdhet och sexualitet. Influencers påverkar hemma i pojkrummen och det är angeläget att skolan hanterar frågor om normer och sexualitet. Vi är stolta över att personal inom Karlstads grundskola har utvecklat en ”Känn-dig-själv-låda” som är ett verktyg för att öppna upp till bra samtal om relationer, sex och rätten till sin kropp.

Vi har också beslutat om ett övergripande mål som handlar om att förbättra kvinnors arbetsmiljö. Kommunen ska främja ett hållbart och jämställt arbetsliv där en förbättring av kvinnors arbetsmiljö prioriteras. År ut och år in så är ohälsotalen högst inom de kvinnodominerade verksamheterna. Nu vill vi se positiv förändring.

Vi har bland annat avskaffat minutstyrningen inom hemtjänsten och ökat medarbetarnas inflytande över arbetet. Sedan tidigare erbjuder vi arbetskläder inom förskolan och vård- och omsorg och vi har nu också infört bidrag till arbetsskor inom vårdnära yrken.

Vi har initierat en kraftsamling i kommunen mot hot, våld och välfärdsbrottslighet. Det är ett allvarligt arbetsmiljöproblem för både kvinnor och män som arbetar i våra verksamheter om de utsätts för hot eller otillåten påverkan. Alla medarbetare ska kunna känna sig trygga på jobbet.

Några förvaltningar är föregångare i arbetet med jämställdhetsintegrering. I vård- och omsorgsförvaltningens handlingsplan så tar man bland annat upp arbetet mot ensamhet bland äldre, arbetet mot våld i nära relationer och arbetet med en jämställd service till medborgarna genom att arbeta mer medvetet med jämställdhet i biståndsbedömningen.

Även kommunens näringslivsarbete behöver präglas av jämställdhet. Vi stöttar kvinnors företagande och konstaterar att näringslivets bidrag till kommunens utveckling är viktig.

Avslutningsvis så vill vi också berätta att vi är väldigt stolta över att Karlstads kommun och Region Värmland är bland de allra första i Europa att anta den uppdaterade CEMR-deklarationen, som är en europeisk deklaration för ökad jämställdhet på regional och kommunal nivå. Den antogs 2006 men har nu uppdaterats med nio nya artiklar.

Karlstads grönröda styre prioriterar arbetet för en mer jämställd kommun. Det är ett arbete som behöver ske varje dag, året runt.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.