Dyrt i Tidöpartiernas Sverige

Karlstads borgerliga allians (M, KD, L) vill tydligen profilera sig mot taxehöjningar i kommunen. De har röstat emot och återremitterat ett flertal taxor. I en debattartikel i VF den 22/1 går de till angrepp mot Karlstads grönröda styre (S, C, MP) för att höja taxor och avgifter i kommunen på ett omotiverat sätt. I artikeln lyfts främst VA-taxan (vatten och avlopp) som exempel. Att vi skulle höja taxor helt omotiverat stämmer givetvis inte.

Huvudregeln för kommunens taxor och avgifter är att de ska täcka kostnaderna för service och myndighetsutövning för dem som berörs. De ska inte drabba alla Karlstadsbor via skatten, det som vi kallar ”skattekollektivet”. När det gäller VA-verksamheten specifikt, så regleras i lagen om allmänna vattentjänster att kommunen inte får ta ut högre avgift än vad som motsvarar själva kostnaden. Om verksamheten ger överskott ska detta i bokslutet redovisas som en skuld till abonnenterna, som en förutbetald avgift.

I det grönröda styret är vi tydligt medvetna om att en stor höjning av taxor påverkar Karlstadsbor som redan idag har det väldigt tufft ekonomiskt. Därför har underlaget till taxehöjningen noggrant bedömts för att inte sätta för höga taxor i dessa utmanande tider.

En stor del av VA-verksamhetens kostnader utgörs av kapitaltjänstkostnader såsom ränta och avskrivningar. Verksamheten har därför drabbats av en orolig omvärld med kraftigt stigande räntor och höjda elkostnader. Framåt ser vi att kraven ökar på VA-verksamheten till följd av nya lagkrav och nödvändiga investeringar för att hålla ledningsnät och anläggningar i bra skick.

Vi förvånas lite över att Moderaterna plötsligt verkar eftersträva kostnadstäckning från skattebetalarna istället för via taxor och avgifter. De brukar sätta det ekonomiska ansvaret för kommunen högt på sin agenda. De ekonomiska konsekvenserna, om man inte tar ut full kostnadstäckning, drabbar ju i så fall verksamheterna inom välfärden, alltså skola, vård- och omsorg, kultur- och fritid.

Vi förvånas också över inställningen att vårda de tillgångar som kommunen har, och som vi har sett prägla Moderaternas tidigare politik, nu verkar ha ersatts av en iver att spara ner på allt som i den offentliga debatten kan ge kortsiktiga populistiska vinster.

Eller också kanske vi inte ska förvånas över detta? Vi ser ju hur den högerkonservativa regeringen prioriterar. Det är ju bara de moderata ministrarna inom försvar och rättsväsende som får gehör hos den moderata finansministern. Det enda det satsas på är försvaret, rättsväsendet och fängelser. Regeringen bryr sig helt enkelt inte om skolan, vården, klimatet och kulturen. Det är tufft ekonomiskt för hushållen i Sverige, för företagen, kommuner och regioner. Regeringen gör – alldeles för lite. Vilket tvingar kommuner och regioner till besparingar som drabbar de flesta.

Följderna av covidpandemin och Rysslands krig mot Ukraina har gett en energikris och en generell ekonomisk kris som drabbar alla kommuner och regioner oavsett styren. Vi ser en skolkris, en vårdkris och en kulturkris. Vi har sedan tidigare en pågående klimatkris. I skenet av dessa kriser så försöker regeringens lojala partivänner i Karlstad lägga ut en blåskimrande dimridå i syfte att lägga skulden på det grönröda styret för att ekonomin försämras för hushållen i kommunen. Karlstadsborna är smartare än så. De förstår hur det hänger ihop och att det behövs en annan regering efter valet 2026. En regering som bryr sig om alla medborgare i hela landet. En regering som värnar skolan, vården och kulturen och prioriterar den livsnödvändiga klimatomställningen. Det är dyrt för alla i Tidöpartiernas Sverige.

Linda Larsson (S)
Kommunalråd

Frida Nilsson (C)
Kommunalråd

Anders Tallgren (S)
Kommunalråd

Monika Bubholz (MP)
Kommunalråd

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.