En budget och strategisk plan för ansvar, framtidshopp och stärkt attraktionskraft

Idag har vi i Karlstads grönröda styre presenterat vår ändringsbudget för 2024. En budget som bygger på ekonomiskt ansvarstagande genom såväl smarta prioriteringar som insatser som stärker ekonomi och välfärd på sikt. En budget där vi nu fördelar ytterligare 50 miljoner kronor i jämförelse med tidigare budgetbeslut.

Det grönröda styret väljer i det här tillägget, i enlighet med de av fullmäktige beslutade övergripande målen, att prioritera barns och ungas uppväxtvillkor samt arbeta för att öka sysselsättningsgraden så att fler når egen försörjning. Vi förstärker därför budgetarna för både arbetsmarknads- och socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Förstärkningarna till arbetsmarknads- och socialnämnden syftar till att arbeta med tidiga, förebyggande insatser och till att intensifiera arbetet med stegförflyttning mot egen försörjning.

En del i det är att starta upp ett internt möbellager och att Sola Byggåterbruk, med hantering av återbrukade byggmaterial och inventarier, blir en del av kommunens verksamhet. Då byggnation är en av de största källorna till klimatutsläpp blir en uppväxling av Sola Byggåterbruks verksamhet ett viktigt tillskott i kommunens klimatomställningsarbete. Dessutom är det en plats där många som tidigare har varit långt ifrån arbetsmarknaden, kan hitta vägar in i arbete och studier.

En av de viktigaste insatserna för personer som står utanför arbetsmarknaden är utbildning. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får därför utökad budget för vuxenutbildning. Det innebär att nämnden kan stärka sitt arbete med kompetensförsörjning med särskild inriktning mot vuxenutbildning och yrkesutbildningar i samarbete med branscherna. En framgångsfaktor för att stärka integrationen har varit satsningen på yrkesutbildning i kombination med SFI. Det är en utbildningsform, som vi vill värna även fortsättningsvis.

Karlstads kommun och medborgare ska stå väl rustade när konjunkturen vänder. Vi fortsätter arbetet med att stärka planberedskapen i hela kommunen och snabba upp beslutsprocesserna. Företagsklimatet ska förbättras. Kommunen ska vara möjliggörare och stärka attraktionskraften, både som besöksmål och arbetsgivare. Det är detta som är en av utmaningarna – att jobba smartare både utåt mot samarbetsparter, företagare och föreningar och inåt i organisationen, som en attraktiv arbetsgivare som uppmuntrar innovationskraft och digitalisering samt stärker arbetet med jämställdhetsintegrering. Efter samhällskriserna med pandemi och ekonomi, så vet vi att den största utmaningen för kommuner och regioner blir kompetensförsörjningen i välfärden.

Vård- och omsorgsnämnden får en budgetförstärkning som säkerställer att deras framgångsrika försöksverksamhet med tillitsbaserad styrning inom hemtjänsten kan spridas i hela kommunen. Det är väldigt angeläget att stärka attraktionskraften inom vård- och omsorg – likaså att arbeta aktivt för att sänka sjuktalen inom det här verksamhetsområdet.

Det grönröda styret har fyra ”F” som förenar oss. Folkrörelser, folkbildning, företagande och föreningsliv. Vi förstärker kultur- och fritidsnämndens budget för att mildra effekterna av regeringens kraftigt minskade statsbidrag till folkbildningen. Vi är också angelägna om att stötta föreningslivet genom kostnadskrisen. Föreningslivet är viktigt för barn, unga, äldre, folkhälsan och demokratin.

Barn- och ungdomsnämnden har ekonomiska utmaningar av flera skäl, bland annat ökade hyreskostnader till följd av nybyggda lokaler. Vi kommer att införa en mer strategisk lokalförsörjning i kommunen så att vi på sikt kan undvika att stå med halvtomma skolor eller förskolor. Vi dämpar behovet av besparingar genom ett budgettillskott som innebär den största förstärkningen bland nämnderna i det här förslaget. Karlstad ska vara en attraktiv arbetsgivare även inom förskola och skola där ett av de viktigaste uppdragen för skolans personal är att ge unga framtidshopp. Vi behöver varenda ung karlstadsbo i utbildning eller arbete inför framtidens kompetensförsörjning.

Tillsammans skapar vi ett bättre Karlstad.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.