Cykel ska vara ett alternativ även på landsbygden

Region Värmland har tidigare i år arbetat fram ett förslag till regional cykelplan, där syftet är att få en samsyn om vilka prioriteringar som är viktiga för att åstadkomma ökad säker cykling i länet.

Tänk om Karlstad skulle kunna vara en cykelstad för fler? Inte bara för de som bor i innerstaden utan även längre ut från stadskärnan. Om cykel kunde länka ihop oss med våra mindre samhällen, med våra kranskommuner och tänk om fler människor på landsbygden kunde cykla tryggt.

Efter kommunvalets utgång 2022, för nästan exakt ett år sedan, valde vi i Socialdemokraterna, Centern och Miljöpartiet att gå i koalition och styra kommunen tillsammans. I vår gemensamma plattform har vi bland annat satt miljö och klimat i fokus. Klimatfrågan är vår tid ödesfråga, och vi vill bygga Karlstad så att det möjliggör för hållbart resande i hela kommunen.

Något vi strävar efter är att göra det tryggare att gå och cykla för barn och vuxna även i våra mindre tätorter. När vi i grönröda styret talar om Karlstad så menar vi alltid hela kommunen och vi vill att det ska vara lätt att vara miljö- och klimatmedveten oavsett var i kommunen man bor. En grön omställning ska gå i samklang med människors vardag.

Cykel är inte bara en fråga om att vara miljövänlig. Det är också bra ur motionssynpunkt, för hälsan hos befolkningen. I våra tätorter i ytterområdena så fattas det många gånger en tydlig gång- och cykelväg. Så ser det även ut på landsbygden, där det kan vara glest mellan husen och enda sättet att träffa grannar och vänner är att cykla eller ta bilen. Väljer man cykel får man cykla på en smal remsa väg, oftast får man samsas med motorfordon med de risker det innebär. Det upplevs otryggt med rätta.

I en rapport över olyckor med cykel och motorfordon på landsväg redovisas att flest olyckor sker på smalare 70-vägar. Oftast blir cyklisten påkörd bakifrån av trafik som kommer i samma färdriktning. Det bästa vore att ha separata cykelbanor. Men det är både kostsamt, tar tid och är utefter många vägsträckningar omöjligt.

Ett alternativ skulle kunna vara att bredda vägar och skapa en tydligt avgränsad cykelfil. I en del kommuner kallas detta för byväg. En sådan breddning av väg ökar även framkomligheten för blåljuspersonal samtidigt som det generellt erbjuder ett välkommet manöverutrymme vid oförutsedda händelser.

Ett annat problem är att det är olika aktörer som har rådighet över våra landsvägar. Det kan vara kommunen, men också staten eller enskilda vägar som ägs av privatpersoner. När vi talar om vägar kan vi inte bara mena vägar för motortrafik. Cykelväg behöver prioriteras likvärdigt med övrig väg. Ett bra cykelnät och grön omställning kräver gemensamma ambitioner inom kommunen, men också utanför kommungränsen. Det kräver dialog och samsyn med grannkommuner och med regionen.

Att cykla är ett miljövänligt och klimatsmart sätt att ta sig fram. Karlstads kommun har målet att bli en klimatneutral kommun till 2030. I det grönröda styret vill vi prioritera cykelväg till exempel i områden som Vålberg, Väse och Molkom. Vi tycker det är viktigt att hela Karlstad ska ha möjligheter att cykla säkert. Det är en viktig fråga för miljön, hälsan och därför också för Karlstad.

För det grönröda styret i miljönämnden

Cecilia Boman Lindström (MP)
Ordförande

Ferman Brodrej (S)
Andre vice ordförande

Birger Tågmark (C)
Ledamot

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.