Oavsett var i Karlstad man bor, ska det gå att leva på så lika villkor som möjligt

”Utveckla och förvalta en växande stad och landsbygd.” Det är rubriken för ett av samverkansområdena i Karlstads kommuns nya styrmodell. För oss i det grönröda styret (S-C-MP) i stadsbyggnadsnämnden, så känns det spännande, angeläget och ansvarsfullt att, bland mycket annat, ta sig an det uppdraget. Inom området anges viktiga mål såsom att det geografiska området Karlstad ska vara klimatneutralt 2030, att Karlstad ska vara en regional och nationell tillväxtmotor samt att segregationen ska minska och motverkas i hela kommunen.

När vi talar om Karlstad, så menar vi alltid hela kommunen. Oavsett om man bor i våra stadsdelar, tätorter eller på landsbygden, så ska det gå att leva och verka på så lika villkor som möjligt. Alla som vill flytta till Karlstad är varmt välkomna.

Vi kommer att verka för byggnation och utveckling i hela kommunen med extra fokus på våra större stadsdelar och mindre tätorter. Det är viktigt att service som nyttjas i vardagen finns nära.

Ute i Europa talar man om ’15-minutersstaden’. Man ska nå det mesta man behöver, inklusive sin arbetsplats, med en promenad, cykel eller buss på cirka 15 minuter. Det är inte helt enkelt att uppnå överallt i Karlstad, men ambitionen är viktig och framtidsinriktad.

Utvecklingen mot ökande skillnader i levnadsvillkor mellan människor i olika stadsdelar och bostadsområden ska brytas. Det är ett perspektiv som är viktigt att ha med sig vid samhällsplanering och byggnation. Vi vill se en blandad bebyggelse och olika upplåtelseformer genom en nära samverkan mellan kommun och byggaktörer.

Klimatsmart byggande, energieffektivt leverne, nära till kollektivtrafik och moderna parkeringslösningar kommer vara vägledande. Kommunen ska erbjuda en god planberedskap i olika lägen.

Den gröna omställningen sker här och nu och vi måste öka ansträngningarna om vi ska kunna begränsa den globala uppvärmningen. Hållbarhet blir ett självklart och viktigt perspektiv i planeringen. Klimatförändringarna påverkar hur vi bygger samhällen framåt. Det måste finnas grönytor för att absorbera skyfall, det måste finnas träd och vegetation för att skapa skugga och minska värmen som alstras mot hårdgjorda ytor.

Vi behöver jobba vidare med ytterligare åtgärder mot översvämning. Det är också angeläget att sätta fokus på goda livsmiljöer och människors hälsa. Vi värnar därför om grönområden i och nära bostadsområden för lek, rekreation och friluftsliv.

Inom stadsbyggnadsnämndens politiska ansvarsområde ryms mycket och ofta uppstår intressekonflikter av olika slag. Vår ambition är att uppgradera de ’mjuka’ värdena inom stadsplaneringen. Det som är bra för barn, äldre och personer med funktionsvariationer är bra för alla.

Kommunen har nya mål som anger att barns och ungas uppväxtvillkor ska förbättras och att Karlstad ska vara en äldrevänlig kommun. Jämställdhetsperspektivet ska integreras i alla kommunens verksamheter. Både kvinnor och män har rätt att känna sig trygga i såväl offentliga miljöer, som i sina bostadsområden och i sina hem.

Stadsbyggnadsnämnden har startat en medborgarpanel för att kunna lyssna in Karlstadsbornas åsikter i olika frågor och vi kommer att arbeta vidare med andra former av dialog och samverkan med medborgare, föreningar och företag.

Tillsammans skapar vi ett bättre Karlstad!

Grönröda styret i stadsbyggnadsnämnden i Karlstads kommun

Anders Tallgren (S)

Carola Bolmstedt (C)

Nils-Olof Ståhl (MP)

Moa Andersen (S)

Erik Georgii (S)

Nurcan Aldemir (S)

Per Aspengren (S)

Monica Åhlén (S)

Ola Sundgren (C)

Ulrika Neldorin (MP)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.