En rättvis grön omställning för hela Karlstad

Den gröna omställningen sker här och nu. Vi behöver höja ambitionerna inom miljö- och klimatområdet om vi ska klara våra mål om att kommunen ska ha en fossilfri verksamhet 2026 och att kommunen ska vara klimatneutral år 2030.

I det grönröda styret värnar vi klimatet och våra livsmiljöer. I vår budget för Karlstads kommun tar vi fäste på den vetenskap som visar att vi måste göra det vi kan för att skapa en rättvis klimatomställning där alla kan bidra.

Vår utmaning är viktig och stor. Det handlar om att kombinera ekonomiskt ansvar och rättvis klimatomställning för en hållbar samhällsutveckling, där barn och unga ges möjligheten att från tidig ålder uppleva en jämlik skola och förskola där alla ges förutsättningar att lyckas. För det är ju faktiskt barn och unga som bär upplevelsen om vi vuxna lyckas eller misslyckas att ta vårt klimatansvar.

Karlstads barn och unga är klimatmedvetna. De förväntar sig att vuxenvärldens ska ta sitt ansvar. Det visar inte minst de 967 förslag som Elevborgarråd för klimatet presenterade. Förslagen handlade om allt från mat, kollektivtrafik, parker, konsumtion och en hel del mer. Vilken kraft!

Eftersom vi vill ta vara på den vilja och kompetens som våra unga medborgare besitter, avsätter vi en miljon kronor för att förverkliga några av förslagen. Det är viktigt att vi gör allt vi kan för att skapa framtidstro.

Det är medvetet ambitiösa mål, då allt pekar allt på att just kommunerna har ett särskilt stort ansvar och möjlighet att leda utvecklingen mot en klimatneutral framtid. När den högerkonservativa regeringen backar och saknar klimatambitioner växlar vi upp arbetet, och prioriterar både klimatinvesteringar och satsningar på biologisk mångfald – samtidigt som vi värnar välfärden och bättre förutsättningar för näringslivet.

Detta är särskilt viktigt då vi i samverkan med vårt aktiva näringsliv kan främja den redan pågående utvecklingen mot hållbar konsumtion, och stötta de initiativ som sker bland våra företagare som också ser att en hållbar omställning gynnar näringslivet på både kort och lång sikt.

Klimatfrågan hänger samman med hela vårt samhällsbygge. Förstås är det tydligt i förhållande till den biologiska mångfalden och vår natur. Vi ser också behovet av att skonsamt utveckla vår kommun där den kan växa på vissa ställen, men där vi aktivt bevarar områden med höga naturvärden och gröna lungor inne i staden, också för att de är värdefulla friluftsområden. Vi ser dessutom att gröna näringar och ett aktivt jordbruk möjliggör öppna landskap och en högre grad av självförsörjning på livsmedel.

Vi vet att många individer, företag och föreningar vill ta sitt klimatansvar, i det grönröda styret vill göra det lätt och ekonomiskt rimligt att göra rätt. Klimat- och miljöfrågan måste handla om hur vi skapar goda villkor för alla och där de som har det tuffast i omställningen får stöd samtidigt som vi värnar klimatet.

När unga höjer sina röster måste vi lyssna med stora öron. Klimatoro botas bäst med aktiv politik där människor känner att de kan vara med och tar ansvar för vårt gemensamma samhälle. Tillsammans skapar vi ett bättre Karlstad.

Linda Larsson (S), Kommunstyrelsens ordförande

Anders Tallgren (S), Kommunalråd

Frida Pettersson (C), Kommunalråd

Monika Bubholz (MP), Kommunalråd

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.