Debatt: Utveckling i hela kommunen

När vi i det grönröda styret talar om Karlstad så menar vi alltid hela kommunen. Utvecklingen med ökande skillnader i levnadsvillkoren mellan människor i olika stadsdelar och tätorter måste brytas. 15-minutersstaden ska vara vägledande i samhällsplaneringen. Det betyder att både nya och befintliga områden ska utvecklas så att man via gång/cykel/kollektivtrafik har möjlighet att nå arbete, skola, fritidsaktiviteter, service, kultur och grönområden i sin närhet. Det ska byggas bostäder i hela kommunen och vi skriver nu in kommunens strategiska plan att bostadsområden ska innehålla blandad bebyggelse och olika upplåtelseformer. Vi inför ett mål om att Minska och motverka segregation i hela kommunen.

Vi kommer under mandatperioden särskilt prioritera kommunens större stadsdelar och mindre tätorter: Kronoparken, Våxnäs, Rud, Gruvlyckan, Väse, Vålberg, Vallargärdet, Molkom, Edsvalla, Skåre och Skattkärr. Det ska ske genom en samverkan mellan kommunen, föreningar och företag. Kommunen går fram med stora investeringar i samhällsservice och tar fram detaljplaner för bostäder. Företagen stimuleras att bygga bostäderna och göra företagsetableringar. Föreningslivet ska erbjudas bra förutsättningar genom lokaler och verksamhetsstöd.

I den nyligen beslutade budgeten för Karlstads kommun, så finns främst tydliga satsningar i Vålberg och Vallargärdet.

Vi har tidigare meddelat att vi satsar på badhus och sporthall i Vålberg. Det arbetet pågår genom en lokaliseringsutredning. Nu går vi fram med konkreta investeringar i form av en ny gång- och cykelbana på Långgatan för 20 Mkr samt 50 Mkr till järnvägsanslutning och godsterminal. Det är en viktig investering för att stärka Vålberg som hub för godstrafik och för att skapa fler jobb. Att satsa på cykelväg och järnväg ligger också i linje med vår prioritering om grön omställning.

I Vallargärdet blir det en investering i ny förskola och skola för 192 Mkr. Den nuvarande skolan är från 1964 och kommunens äldsta och i stort behov av en upprustning. En modern förskola och skola kommer att attrahera nya barnfamiljer. Inom de närmaste åren kommer också ny VA att byggas ut och vi ska ta fram detaljplaner för nya bostäder. Sedan tidigare finns en uppskattad livsmedelsbutik i området.

I Väse, Vålberg och Vallargärdet finns färdigställda byggvisioner vilka nu ska realiseras. Samtidigt pågår arbetet med en byggvision för Molkom och vi har precis fattat beslut om att starta upp en för Skåre och nästa år blir det Skattkärr.

Våxnäs centrum har en nyantagen detaljplan och planarbete pågår för Kronoparkens centrum. På Våxnäs har ju en hel del redan skett de senaste åren med nya fina Fredricelund och fritidsgården och nu öppnar vi kommunens andra Fritidsbank i det här området. Vi samverkar nära med fastighetsägare för att få igång de nya bostadsprojekten. På Kronoparken har vi sedan tidigare aviserat att det ska bli en familjecentral och nytt vårdboende/trygghetsboende och här för vi en tät dialog med ägarna av centrumfastigheterna.

En positiv utveckling i de här områdena ökar också stoltheten och tryggheten. Vi har sett samma stadsdelar och tätorter högst upp i listan över sämsta socioekonomiska förutsättningar i årtionden och vi kommer inte att ge oss eller vara nöjda förrän vi ser ett tydligt trendbrott.

Tillsammans skapar vi ett bättre Karlstad.

Linda Larsson (S)kommunalråd

Anders Tallgren (S)kommunalråd

Frida Pettersson (C)kommunalråd

Monika Bubholz (MP)kommunalråd

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.