Interpellationssvar angående ökande elpriser och kommunens arenor

Linda Larsson (S) svarar på Peter Sörensens (KPL) interpellation om det har gjorts några kalkyler på hur de skenande elpriserna kommer att påverka driftskostnaderna för kommunens arenor.

1. Har det gjorts några kalkyler på hur de skenande elpriserna kommer att påverka driftskostnaderna för hallarna?


Svar: Teknik- och fastighetsförvaltningen har inte gjort beräkningar för varje enskild byggnad eller Arenorna specifikt. Förvaltningen gör prognoser på den totala
elförbrukningen och kostnaderna för den.
I samband med budgetbeslutet juni fick kommunstyrelsen i uppdrag att i samband med delårsrapporten 2022 följa vilka inflationsdrivna kostnadsökningar nämnderna har 2023 och hantera dessa i höstens budgetarbete.
Nämnderna presenterar sammanlagt 120 miljoner kronor i inflationsdrivande kostnadsökningar för 2023. Ett stort mått av osäkerhet finns i nämndernas prognoser till följd av de snabba förändringarna i vår omvärld.


2. Om det gjorts, hur beräknas detta påverka de olika delarna av arenasatsningen?


Svar: se ovan.


3. Har kommunen planerat några energibesparande åtgärder på arenorna med anledning av de ökade elpriserna och i så fall vilka?


Svar: Eftersom arenorna är nya, så är de energieffektivt byggda. Teknik- och fastighetsförvaltningen arbetar för närvarande med att ”trimma in” arenorna och driftoptimera dem tillsammans med entreprenör och verksamheter. Kultur- och fritidsförvaltningen uppger att de inte planerar några åtgärder i arenorna i dagsläget, men följer förstås utvecklingen.
Mer generellt har kommunstyrelsen beslutat om elbesparande åtgärder med anledning av omvärldsläget.


4. Kommer även den ökade driftskostnaden att bekostas av uttag från bolagen, eller kommer den att täckas på annat sätt – och i så fall hur?


Svar: Det är naturligtvis svåra tider ekonomiskt med hög inflation och skenande elpriser. Det grönröda styret har precis presenterat en reviderad budget inför åren 2023—2025 där vi tar ekonomiskt ansvar och fortsätter ha ett resultatmål på 2 procent. Vilka prioriteringar som behöver göras i budgetprocessen nästa år, får vi återkomma till. Ambitionen är att arenorna inte ska påverka driftsutrymmet för annan skattefinansierad verksamhet.


Arenorna är energieffektivt byggda och har ersatt äldre anläggningar som skulle varit mer kostsamma i drift. De bidrar dessutom till att höja attraktiviteten för Karlstad som arrangemangsstad. De nya arenorna är starkt bidragande till att Karlstad glädjande nog får arrangera SM-veckan 2026. Ett arrangemang som jag hoppas att hela kommunfullmäktige välkomnar och ser fram emot.

Karlstad 2022-11-22
Linda Larsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.