Varje elev ska få möjlighet att klara skolan

Den här veckan hälsar vi Karlstads grundskole- och gymnasieelever, lärare och övrig personal välkomna till ett nytt, spännande och lärorikt läsår.

I skolan läggs grunden för resten av livet. Därför är vårt absoluta mål att alla elever ska ha gymnasiebehörighet efter avslutad grundskola. Det glitter man kan se i barnens ögon när de med pirr i magen går till sin första skoldag, de drömmar de drömmer om framtiden, detta har vi ett ansvar för att förvalta. Drömmarna kanske ändras efter vägen, men ingen ungdom ska lämna grundskolan utan ljusa drömmar om framtiden. Vi vet att en gymnasieexamen idag är en förutsättning för ett framtida jobb, till ett eget självständigt liv, och därför måste alla gymnasieelever få möjlighet att nå detta. Studenternas sång om en ljusnande framtid får inte bara bli tomma ord, utan ska faktiskt betyda något.

För att säkerställa att detta sker krävs en jämlik skola som ger alla barn och ungdomar goda livschanser. En skola där alla blir sedda, är trygga och ges stöd och utmaningar. Föräldrarnas ekonomi eller utbildningsbakgrund ska inte påverka elevernas möjligheter. Tyvärr ser vi att så inte är fallet idag. Den bostadssegregation vi ser i Karlstad återspeglar sig i skolresultaten och marknadsskolans negativa effekter förstärker detta. År från år är det ungefär lika stor andel av eleverna som lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet. Så ska det inte vara! Men för att bryta den trenden krävs tuffa politiska beslut, och en fördelning av våra gemensamma resurser dit de bäst behövs. Här finns det mer att göra. Vi Socialdemokrater har tidigare presenterat vårt vallöfte om en storsatsning på skolan i Karlstad. En satsning som innebär fler lärare, så att lärare får vara just lärare. Vi vill också stärka elevhälsan, så vi får en elevhälsa värd namnet, vilken kan arbeta förebyggande och främjande och stödja elevernas måluppfyllelse.

Men lärandet börjar inte när eleverna börjar skolan. En bra förskola för alla är en viktig grundsten för det livslånga lärandet, samt för jämlikhet. De små barnens lust och möjligheter att lära ska tas tillvara, samtidigt som förskolan ska fortsätta att kännetecknas av både lek och lärande. Grupperna är idag allt för stora, och att minska dessa är en av våra prioriteringar under kommande mandatperiod.

Fritidshemmet, med dess stora potential för ökat lärande och jämlika uppväxtvillkor, behöver få bättre förutsättningar genom ökad personaltäthet och mindre grupper.

I gymnasiet tar man de stora stegen ut i vuxenlivet. Valen blir fler, förväntningarna tydligare och möjligheterna större. Vi måste göra mycket mer för att alla elever ska nå en gymnasieexamen, och göra det på utsatt tid. 1300 unga vuxna i Karlstad vare sig arbetar eller studerar på grund av att vi inte lyckats få dem igenom skolan. Dessa riskerar utanförskap, psykisk ohälsa och att under lång tid inte kunna försörja sig själva eller skapa ett självständigt liv.

Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan har byggt. För oss Socialdemokrater är det självklart att varje elev ska få möjlighet att klara skolan. Nationellt driver vi på för att avskaffa den marknadsskola som idag omöjliggör för kommunerna att styra resurserna och som påverkar likvärdigheten negativt. Lokalt kommer vi fortsätta lägga fler skarpa förslag för bättre förutsättningar för eleverna i sin skolvardag och för lärarna i deras arbetsmiljö.

Socialdemokraterna arbetar för ett Karlstad som är attraktivt, tryggt, jämlikt och långsiktigt hållbart. Vårt Karlstad kan bättre!

Anna Dahlén Gauffin (S) 1:e vice ordförande Barn- och ungdomsnämnden

Sofia Magnusson (S) 1:e vice ordförande Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.