Vi ser fram emot att debattera kvaliteten inom välfärden

Socialdemokraterna arbetar för ett Karlstad som är attraktivt, tryggt, jämlikt och långsiktigt hållbart.

I mars 2020 lämnade vi in en motion till Karlstads kommunfullmäktige om att vi vill debattera kvaliteten inom välfärden genom att behandla nämndernas kvalitetsredovisningar eller motsvarande i kommunfullmäktige. Något som borde vara en självklarhet, men hittills inte varit det.

De stora nämnderna inom välfärdsområdena skola, vård och omsorg tar alla fram ambitiösa och innehållsrika verksamhetsberättelser och kvalitetsredovisningar som behandlas och diskuteras i nämnderna. De här redovisningarna innehåller värdefull information som borde nå kommunfullmäktige, som ytterst ansvariga för hela kommunens verksamhet.

I kvalitetsredovisningarna kan man exempelvis ta del av skolresultat över tid, antal anmälningar till socialtjänsten och viktiga utvecklingsfrågor inom verksamheterna. De här dokumenten är viktigt underlag för alla förtroendevalda i kommunfullmäktige som ska göra prioriteringar av kommunens budget och initiera förändringar och förbättringar genom initiativ och motioner.

Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet inom skolan är att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar. I arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet ingår även att vidta åtgärder. Både barn- och ungdomsförvaltningen och gymnasieförvaltningen tar fram kvalitetsredovisningar.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har sedan 2007 sammanställt verksamheten i relation till kommunala mål och gällande lagstiftning. Innehållet är en redovisning av arbetsmarknads- och socialnämndens hela ansvarsområde. Här kan man ta del av kommunens utveckling i ett socialt perspektiv.

Vård- och omsorgsförvaltningen tar fram tre årliga handlingar: verksamhetsberättelse, tillsynsberättelse och patientsäkerhetsberättelse.

Vår motion har dragits i en kommunal långbänk där det bland annat föreslagits att kvalitetsredovisningarna ska bearbetas och sammanfattas av kommunledningskontoret för att kommunfullmäktige ska kunna debattera dem. Det behövs givetvis inte. Fullmäktiges ledamöter är fullt kapabla att ta del av kvalitetsredovisningarna, däremot bör debatterna spridas över året. Nämnderna behandlar redovisningarna i mars-april.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde nu i oktober 2021 bifölls äntligen vår motion och vi tror att karlstadsborna kommer att uppskatta att frågorna debatteras. De möter ju bristerna i verksamheterna i sin vardag. Alltför många elever som inte klarar skolan för att de inte få det stöd de behöver, alltför många som lever på försörjningsstöd och alltför många olika personer från hemtjänsten som besöker de äldre i deras hem.

Vi ser fram emot dessa viktiga debatter i kommunfullmäktige under nästa år.

Linda Larsson, oppositionsråd (S)

Anders Tallgren, oppositionsråd (S)

Anna Dahlén Gauffin (S), 1:e vice ordförande Barn- och ungdomsnämnden

Christian Norlin (S), 1:e vice ordförande Arbetsmarknads- och socialnämnden

Sofia Magnusson (S), 1:e vice ordförande Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Monica Gundahl (S), 1:e vice ordförande Vård- och omsorgsnämnden

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.