Motion – Stärk den lokala demokratin

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling har blivit en allt viktigare fråga, dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle. För att verkligen skapa nytta behöver medborgardialog i större utsträckning än idag bli ett systematiskt arbete i kommunen.

Det är viktigt att de förtroendevalda tar fullt ansvar för verksamheterna i kommunikationen med medborgarna. Både när det går bra och när det går sämre. De politiska partierna bör ges en tydligare roll, de har ett viktigt uppdrag i den parlamentariska demokratin. Vi har i vårt budgetförslag avsatt medel för insatser för att öka valdeltagandet i nästa års val samt för demokratiprojekt och insatser mot främlingsfientlighet.

Med anledning av demokratiåret som pågår, framtagandet av en ny översiktsplan och valåret framför oss är det av stor vikt att bland annat säkerställa att dialoghandboken implementeras och följs vid medborgardialoger, förtroendevaldas viktiga roll i densamma tydliggörs, insatser för ökat valdeltagande genomförs och olika insatser för att motverka främlingsfientlighet sätts i verket.

Förslag:

1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att stärka arbetet med den lokala demokratin genom att insatser för ökat valdeltagande genomförs under valåret 2022.
2. De förtroendevalda ges en tydligare roll i arbetet med medborgardialoger.

Karlstad 2021-09-15
Linda Larsson (S)
Anders Tallgren (S)
Anna Dahlén Gauffin (S)
Ferman Brodrej (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.