Anders Tallgren interpellerar Johanna Larsson (M) – Idrott för alla 2.0

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2017-12-13 §7 att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram en reviderad plan för idrotten i Karlstads kommun, ”Idrott för alla 2.0”, för åren 2019—2026.

I juni 2014 beslutade kultur- och fritidsnämnden att anta den idrottspolitiska planen ”Idrott för alla” plan för idrotten i Karlstads kommun 2014—2018. Det var därför angeläget att arbeta fram en reviderad plan under 2018 för åren 2019 och framåt.

Nu är det år 2020 och någon ny plan har i skrivande stund inte nått kultur- och fritidsnämnden för beslut. Vi har heller inte kunnat finna någon utvärdering av den tidigare planen.

I kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse för 2018 kan man läsa följande:

”Sveriges främsta idrottskommun 2018 är enligt tidningen Sport & Affärer Karlstad, vinnare också för två år sedan. Motiveringen lyder: Det idrottspolitiska styrdokumentet Karlstad 2.0 är starkt med inriktning mot folkhälsofrågor. Kommunen har ett bra breddstöd och bra arenor för ungdomsidrott och motionsaktiviteter. Det finns tydliga ambitioner för utveckling av spontanaktivitetsytor och andra anläggningar. Dessutom är Karlstad en stark elitidrottskommun med ett bra stöd från näringsliv och kommun”.

Ett fantastiskt gott omdöme för idrotten i Karlstads kommun med stark koppling till ett dokument som inte är politiskt behandlat och inte står att finna i diariet.

Idrotten i Karlstad är ojämlik och anslutningsgraden i idrottsföreningar skiljer sig mellan olika områden och följer de socioekonomiska strukturerna.

Det är av flera skäl därför angeläget att kommunen har någon form av idrottsstrategiskt dokument.

Mina frågor till kultur- och fritidsnämndens ordförande Johanna Larsson (M):

1. Vilken status har det eventuellt existerande dokumentet ”Idrott för alla 2.0, för åren 2019—2026”?

2. Varför har inte den tidigare planen ”Idrott för alla, plan för idrotten i Karlstads kommun 2014—2018” utvärderats trots att det ingick i uppdraget beslutat av nämnden 2017-12-13?

3. Hur fungerar den interna kontrollen i kultur- och fritidsnämnden, följer ni upp era beslut?

Karlstad 2020-01-15

Anders Tallgren (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.