En gymnasieskola för alla

En gymnasieexamen är i stort sett avgörande för att få sitt första jobb och introduceras i yrkeslivet. Måluppfyllelsen och genomströmningen måste öka, eleverna ska ges förutsättningar att nå kunskapsmålen. Vi behöver sätta särskilt fokus på de elever som halkar efter och i dag inte når kunskapsmålen.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Karlstad har stora ekonomiska utmaningar och beslutade nyligen om sin internbudget inför 2020. När kommunfullmäktige i juni beslutade om budget för åren 2020–2022 hade Socialdemokraterna ett budgetförslag som innebar tre miljoner kronor mer till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för år 2020 än det blågröna styrets förslag.

Vi redovisar här hur dessa medel kunde ha använts om kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Socialdemokraternas förslag:

1. Utveckla IM-programmen, 1 200 000 kronor. Under de senaste åren har antalet elever som går ut från årskurs nio utan godkända betyg i svenska, matematik och engelska ökat. Eleverna kommer till gymnasieskolan med för svaga ämneskunskaper men kanske ännu värre, med skadat självförtroende och en negativ bild av utbildning. I dag finns dessa elever på så kallade introduktionsprogram där syftet är att inhämta behövliga kunskaper från grundskolan för att kunna ta sig in på ett nationellt program inom gymnasieskolan. Tyvärr har vi låga resultat i dag och här ser vi ett behov av utveckling.

Vi skulle vilja satsa särskilda medel på att utveckla de individuella programmen och ta inspiration från andra kommuner som lyckats bra med dessa. Mer praktik och fler vuxna, med adekvat utbildning, som kan ge stöd utifrån individens behov skulle kunna vara vägar framåt. Det måste också finnas tydliga mål för eleven när den kommer till gymnasieskolan, oavsett hur studietiden i grundskolan varit. Vi ska ingjuta hopp och drivkraft för att forma sin framtid!

2. Komvux – yrkes-SFI, 1 200 000 kronor. Dagens arbetsmarknad förutsätter nya chanser att uppdatera och komplettera sin tidigare utbildning eller att faktiskt kunna påbörja en ny yrkesbana som vuxen. Komvux har en viktig roll här både för individen och för samhället. Karlstads kommun erbjuder vuxenutbildning med stor bredd och hög kvalitet.

Socialdemokraterna vill att Komvux verksamhet i egen regi ges förutsättningar att utvecklas. Vi behöver värna om att vi kan erbjuda närundervisning för de elever som har behov av det, samtidigt som undervisningen också måste kunna erbjudas mer flexibelt via distans/flex för de elever som har förutsättningar och behov av det. Det har även påbörjats försök med fjärrundervisning, vilket vi ser som positivt i vårt digitala samhälle. Yrkes-SFI, som är ett framgångsrikt arbetssätt för att förbättra integrationen och korta vägen till arbetsmarknaden för nyanlända, förtjänar att lyftas i detta sammanhang och även här finns behov av att fortsätta förstärka och utveckla detta framgångsrika koncept.

3. NPF-säkring, utveckla IMAS, 600 000 kronor. Det är glädjande att den socialdemokratiska motionen om NPF-säkring föreslås bifallen från nämndens sida. Motionen handlar om en totalöversyn i syfte att göra utbildningen och skolmiljön tillgänglig för alla och att ge möjligheter för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att klara målen med utbildningen. Det socialdemokratiska budgetförslaget hade kunnat användas till finansiering av en tjänst med ansvar för att leda och samordna ett införande av en NPF-säkring.

Karlstad ska ha en gymnasieskola för alla.

Linda Larsson
Oppositionsråd (S)

Sofia Magnusson
1:e vice ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.