Protokollsanteckning, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

11 december hade gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden sitt sista sammanträde för året. Nämnden tog beslut om internbudget för 2020. Socialdemokraterna lämnade följande protokollsanteckning:

En gymnasieexamen är i stort sett avgörande för att få sitt första jobb och introduceras i yrkeslivet. Måluppfyllelsen och genomströmningen måste öka, eleverna ska ges förutsättningar att nå kunskapsmålen. Vi behöver sätta särskilt fokus på de elever som halkar efter och idag inte når kunskapsmålen.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har stora ekonomiska utmaningar. Därav kommer nämnden fortsätta att behöva göra effektiviseringar och neddragningar i verksamheten. Det är också ett motiv till att lägga ut vård- och omsorgs vuxenutbildning på entreprenad. Socialdemokraterna bedömer att vi med ett fortsatt huvudmannaskap kommer ha det yttersta ansvaret för undervisningens kvalitet och att vi genom att ställa krav på kvalitet och goda arbetsvillkor för personalen i det ekonomiska läget som är, kan säga ja till att låta en privat utbildare utföra utbildningen.

När kommunfullmäktige i juni beslutade om budget för åren 2020—2022 hade Socialdemokraterna ett budgetförslag som innebar 3 miljoner kronor mer till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för år 2020 än det blågröna styrets förslag.

Vi vill i denna protokollsanteckning redovisa hur dessa medel kunde ha använts om kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Socialdemokraternas förslag:

Utveckla IM-programmen ​​1 200 000 kr
Komvux – yrkes-SFI​​ 1 200 000 kr
NPF-säkring​- utveckla IMAS​ 600 000 kr

Under de senaste åren har antalet elever som går ut från årskurs nio utan godkända betyg i svenska, matematik och engelska ökat. Eleverna kommer till gymnasieskolan med för svaga ämneskunskaper men kanske ännu värre, med skadat självförtroende och en negativ bild av utbildning. Idag finns dessa elever på så kallade introduktionsprogram där syftet är att inhämta behövliga kunskaper från grundskolan och att kunna ta sig in på ett nationellt program inom gymnasieskolan. Tyvärr har vi låga resultat idag och här ser vi ett behov av utveckling. Vi skulle vilja satsa särskilda medel på att utveckla de individuella programmen och ta inspiration från andra kommuner som lyckats bra med dessa. Mer praktik och fler vuxna som kan ge stöd utifrån individens behov skulle kunna vara vägar framåt. Det måste också finnas tydliga mål för eleven när den kommer till gymnasieskolan, oavsett hur studietiden i grundskolan varit. Vi ska ingjuta hopp och drivkraft för att forma sin framtid!

Dagens arbetsmarknad förutsätter nya chanser att uppdatera och komplettera sin tidigare utbildning eller att faktiskt kunna påbörja en ny yrkesbana som vuxen. Komvux har en viktig roll här både för individen och för samhället. Karlstads kommun erbjuder vuxenutbildning med stor bredd och hög kvalitet. Nyligen har lärcenter/studiecenter inrättats och här pågår ett utvecklingsarbete för att ta tillvara alla möjligheter för att erbjuda elever i Karlstad stöd i sina studier.

Socialdemokraterna vill att Komvux verksamhet i egen regi ges förutsättningar att utvecklas. Vi behöver värna om att vi kan erbjuda närundervisning för de elever som har behov av det, samtidigt som undervisningen också måste kunna erbjudas mer flexibelt via distans/flex för de elever som har förutsättningar och behov av det. Det har även påbörjats försök med fjärrundervisning vilket vi ser som positivt i vårt digitala samhälle. Yrkes-SFI, som är ett framgångsrikt arbetssätt för att förbättra integrationen och korta vägen till arbetsmarknaden för nyanlända förtjänar att lyftas i detta sammanhang och även här finns behov av att fortsätta förstärka och utveckla detta framgångsrika koncept.

Det är glädjande att den socialdemokratiska motionen om NPF-säkring föreslås bifallen från nämndens sida. Motionen handlar om en totalöversyn i syfte att göra utbildningen och skolmiljön tillgänglig för alla och att ge möjligheter för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att klara målen med utbildningen. Elever med autism är idag en riskgrupp för att inte uppnå gymnasieexamen. Vi har idag programmet IMAS som är öppet för elever med autism men eleverna behöver ges möjlighet både att göra friare val av program men också att faktiskt uppnå målen för gymnasieskolan. Kompetensen behöver höjas inom hela verksamheten och man behöver bygga en organisation för att kunna ge anpassning och särskilt stöd mer flexibelt än idag och till alla elever med diagnos inom NPF. En satsning enligt ovan hade kunnat användas till finansiering av en tjänst med ansvar för att leda och samordna ett införande av en NPF-säkring.

Karlstad 2019-12-11
Socialdemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Sofia Magnusson (S)
1:e vice ordförande

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.