Motion: Politisk information och demokratisk delaktighet i skolan

I år är det 100 år sedan Sverige införde allmän och lika rösträtt. I vår parlamentariska demokrati har de politiska partierna ett stort ansvar för att rekrytera och utbilda medlemmar som kan tänka sig att ta ett politiskt förtroendeuppdrag, ta ansvar för våra gemensamma angelägenheter, och göra en viktig insats för vår demokrati.

Det är också partiernas ansvar att bilda opinion, föra ut sin samhällsidé, sina värderingar och sina politiska förslag. Det är angeläget att partierna utgör tydliga alternativ för medborgarnas val.

Då det tidigare varit oklart hur regelverket för partiernas medverkan på skolorna ska tolkas, så har en del skolor helt enkelt avstått från medverkan från politiska partier. Det tycker vi är olyckligt ur ett demokratiskt perspektiv.

Från och med 1/1 2018 finns nu en ny lydelse i skollagen:

1 kap. 5 a § När företrädare för en skolenhet bjuder in politiska partier för att medverka i utbildningen får antalet partier begränsas till samtliga de partier som är representerade i antingen riksdagen, vald församling i kommun eller Europaparlamentet. Politiska partier får också bjudas in utifrån ett annat urval än som anges i första stycket, om urvalet sker på annan objektiv grund. Om politiska partier har bjudits in, ska eleverna som ett led i utbildningen ges möjlighet att på lämpligt sätt få ta del av information också från andra politiska partier som har anmält intresse av att få medverka.

Mer information om politisk information i skolan finns på skolverket.se: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/politisk-information-i-skolan

Det är rektor som beslutar i varje enskilt fall och beslutet kan inte överprövas.

Nu finns det således lagliga möjligheter att begränsa antalet partier som bjuds in, så att det antingen kan vara partierna i Sveriges riksdag eller partierna i kommunfullmäktige. Vi anser att det är angeläget att Karlstads skolor dels är öppna för kontinuerlig medverkan av politiska partier och deras ungdomsförbund, dels hanterar detta likvärdigt i grundskolans skolenheter och på gymnasieskolorna. Principen om att alla partier alltid måste vara med vid varje tillfälle, bör omprövas. Det är upp till partierna att ansvara för sin närvaro i de sammanhang som erbjuds.

I kommunens strategiska plan inom målområdet ”En kommun för alla” finns det övergripande målet ”Tillgänglighet och möjlighet till delaktighet ska vara god”. Det är angeläget att skolorna arbetar med elevernas demokratiska delaktighet och stimulerar till samhällsengagemang.

Förslag:

  1. Kommunfullmäktige rekommenderar att Karlstads högstadie- och gymnasieskolor är positiva till kontinuerlig medverkan från politiska partier och deras ungdomsförbund.
  2. Barn- och ungdomsnämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tar fram likvärdiga riktlinjer för partipolitisk information i skolan.
  3. Barn- och ungdomsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar hur man arbetar med demokratisk delaktighet i enlighet med kommunens strategiska plan.

Karlstad 2019-11-19

Anders Tallgren (S)
Anna Dahlén Gauffin (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.