(S) i korthet, kommunstyrelsens sammanträde 2021-02-22

Protokollsantecking, ärende 6. Byt ut ordet kund i styrande dokument till mer beskrivande uttryck

Socialdemokraterna anser att intentionen med Vänsterpartiets motion i grunden är riktig, men förslaget i motionen är formellt felriktat.

Som framgår i tjänsteskrivelsen så är inte ”kund” ett vanligt begrepp i kommunens styrande dokument, så ett bifall så som motionen är utformad blir verkningslöst.

Kundbegreppet återfinns dock i tjänsteskrivelser, årsredovisningar och andra av kommunen producerade dokument. Kommunens skrivregler bör därför kompletteras med att kundbegreppet bör undvikas till förmån för mer passande uttryck beroende på situation.

Vi noterar i tjänsteskrivelsen att Socialstyrelsen avråder från begreppet kund som samlande begrepp inom vård- och omsorgsterminologi. Detta utifrån att insatser från socialtjänsten ingår i offentligrättsliga åtaganden och att terminologin kund beskriver en av parterna i en civilrättslig relation inom det privata näringslivet.

Vård- och omsorgsnämnden bör därför överväga det lämpliga i att använda begreppet kund i sin verksamhet, såväl internt som externt.


Motion, ärende 7. Förbättra sophanteringen på Jäverön

Som ett resultat av en socialdemokratisk motion till kommunfullmäktige, kommer nu sophanteringen att utvecklas och förbättras på den populära ön. För såväl fritidshusägare som för besökare. Till exempel genom ökad möjlighet att sortera ut matavfall. Motionen ska nu till kommunfullmäktige för behandling.


Motion, ärende 11. Komplettera kommunens detaljplaneprocess med barnkonsekvensanalys.

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Socialdemokraterna att kommunens detaljplaneprocess kompletteras med barnkonsekvensanalys. Socialdemokraterna sätter barnen i fokus i stadsplaneringen. Barnkonventionen är numera lag i Sverige och det är glädjande att stadsbyggnadsförvaltningen påbörjat ett mer utvecklat arbete med de här frågorna. Men vi vill att det går längre och snabbare. Det räcker inte med några planprogram och kommande nya detaljplaner utan det här arbetssättet behöver involveras i så många pågående detaljplaneärenden som möjligt. Det är detaljplaner som påverkar Karlstads barn och unga under många årtionden framåt.

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.


Ärende 22. Gemensam handlingsplan för ökad samverkan mellan Karlstads kommun och Karlstads universitet 2021-2022

I det fortsatta arbetet med redan beslutade åtgärder, har Socialdemokraterna förbättrat skrivningarna kring handlingsplanen mellan Karlstads universitet och kommunen för att tydliggöra hur viktigt det är att vi fortsatt arbetar med studenternas bostadssituation, öka Karlstads attraktivitet som studentstad och universitetets synlighet i centrum samt förbättra utbildningarnas arbetslivsanknytning. Till exempel genom ett kommunalt traineeprogram.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.