Nyhetsbrev S i Region Värmland

Regionfullmäktige i april

Första fysiska regionfullmäktige sedan pandemin genomfördes i april på Folkets Hus i Forshaga. Ett av de större ärendena som behandlades var årsredovisningen med bokslut för 2021. Bokslutet landar på ett rekordöverskott på närmare 1.3 miljarder kronor. Den främst orsaken till det kraftiga överskottet är den uppgång som varit för regionens pensionsplaceringar och värdepapper på börsen. Tillfälliga och generella statsbidrag har också bidragit till det starka resultatet. Tar vi bort de delarna så blir resultatet inte lika positivt där verksamheterna fortsatt har svårt att få ihop sin ekonomi.

Under fullmäktigesammanträdet behandlades motion från oss rörande regionalt lärcentra som vi fick bifall för. Finns ingen direkt definition om vad som menas med ett lärcentrum men det är en mötesplats med möjlighet att t.ex. på plats kunna bedriva sina högskole- och universitetsstudier på distans. I Värmland finns det lärcentra i sex kommuner och vår motion syftar till att utreda hur ett länssamarbete skulle kunna se ut för att stimulera en utveckling av fler lärcentrum.

Under sammanträdet lämnade vi även in en motion om att stärka vårdcentralernas tillgänglighet. Där vi vill att regionen under en tidsbegränsad tid genomför ett utvärderingsbart pilotprojekt med utökade öppettider på en vårdcentral som drivs i regionens regi.

Jämn omröstning om en Ambulans i Deje

På senaste Regionfullmäktige behandlades en motion från oss om en förstärkning med en ambulans i Deje. Ett förslag som skulle förbättra utryckningstiderna i området kring Forshaga, Kil och Molkom. Omröstningen blev lika och ordförande som är centerpartist fick lägga den avgörande rösten som innebar att motionen ansågs som besvarad istället för bifallen. Frågan lever vidare genom att den finns med som en tydlig punkt i vårt regionalpolitiska handlingsprogram för kommande mandatperiod.

Steg för en fossilfri region tagen

Utifrån en motion från oss socialdemokrater har regionen nu ritat ut kompassriktningen för hur Region Värmland ska uppnå Parisavtalets överenskommelser och Sveriges nationella mål om ett fossilfritt välfärdsland till år 2045. Totalt har 17 aktiviteter ringats in som

klimatpåverkande i regionen. Det handlar bland annat om transport och resor, fastighetsdrift och byggnation, läkemedel osv. Åtgärder ska tas fram som motsvarar en uppskattad minskningstakt på minst cirka 10 procent minskad klimatpåverkan per år. Ett möjligt verktyg är koldioxidbudget vars principer skapar ett årligt beting att minska regionens klimatpåverkan.

Särskild lönesatsning på sjuksköterskor

På senaste Regionstyrelsen behandlades ett politiskt initiativ från det borgerliga styret. Förslaget är sjuksköterskor inom dygnetruntvården ska få en löneförstärkning på 2000kr/månad. Vi delar det borgerliga styrets uppfattning om att lönerna måste höjas för att vi ska bli en mer attraktiv arbetsgivare. Men vi anser sättet man valt att göra är fel och riskerar skapa kaos i lönerörelsen och frångår svenska modellens grundfundament. Vi är även kritisk till att man inte valt att inhämta synpunkter från de fackliga organisationerna vilket ytterligare skadar den svenska modellen.

Vi anser att man istället behöver ta ett helhetsgrepp i lönefrågan och yrkade därför på en återremiss. Där önskar vi att få in yttrande från de fackliga organisationerna och ett tjänsteförslag som beskriver vilka lönesatsningar som bedöms som mest akuta för 2022.

Förslaget om en lönesatsning röstades igenom efter stöd från Vänsterpartiet och riskerar nu att skapa osämja mellan flera yrkesgrupper som uteslutits av satsningen. I Västernorrland där samma satsning gjorts av de borgerliga har lett till massuppsägningar. Något som skulle förvärra den arbetskraftsbrist som redan finns i regionen.

Vi har under mandatperioden sett behov av prioriteringar för flera kollegor inom vården. Därför har vi lagt fram politiska förslag med syfte att attrahera ny, men även få befintlig personal att vilja stanna kvar. Bland annat har våra budgetförslag innehållit satsningar på höjda löner och personal.

Förslaget från de borgerliga är tydligt en fråga om valfläsk och panikåtgärd för sin bristfälliga styrning av personalpolitiken.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.