KPL till attack mot S

Under de senaste veckorna har Karlstadpartiet Livskvalitet (KPL), öppet gått till angrepp mot Socialdemokraterna. Inte minst i Skutbergsfrågan, men nu även vår hållbarhets- och miljöpolitik. Detta som en reaktion på att en enig kommunstyrelse avslog partiets motion om att konvertera kommunens återvinningscentraler till återbrukscentraler.

I en debattartikel i VF 20190923, skriver KPL bl a:

På Socialdemokraternas hemsida läser vi:

”För att ta ansvar för morgondagen krävs förändringar i både produktions- och konsumtionsmönster. Det krävs en ökad grad av återvinning, återbruk och minskad användning av kemikalier. Det krävs också en förstärkt strategisk styrning av kommunens miljöarbete.”

Det låter ju bra. Döm då om vår förvåning när Socialdemokraternas ledamöter i kommunstyrelsen här om dagen mangrant röstade nej till Karlstadpartiets motion om en ökad satsning på återbruk på återvinningscentralerna i Karlstad. En motion som med enkla medel kunnat minska elektronikavfallet med upp emot 100 ton per år.

Vad tycker du som röstade på dem om det?

Från Karlstadpartiet gick vi till val med ambitioner om att värna Skutberget som en plats för motion, rekreation och friluftsliv. Fri från kommers, konsumtion och stängsel. Och om att lyfta de angelägna miljö- och hållbarhetsfrågorna högre på den lokalpolitiska agendan, till exempel med nämnda satsningar på ökat återbruk. Och vi kommer göra allt som står i vår makt för att göra verklighet av dessa ambitioner. Det kan vi lova dig.

Och vi skulle gärna ha Socialdemokraternas förtroendevalda, och naturligtvis alla andra partiers också, med ombord på den resan.

I en replik, som publicerats i VF, svarar Linda Larsson och Anders Tallgren:

Det gläder oss att Eva-Britt Johansson och Peter Sörensen tar del av vår politik och tar sig tid att läsa handlingsprogrammet på vår webbplats. Dessa dokument är den solida grund som vår politik vilar på och stöttepelarna i vårt dagliga politiska arbete.

Angående återbruksfrågan, som Johansson och Sörensen tar upp, så tycker vi att det är högst märkligt att KPL väljer att angripa Socialdemokraterna i den frågan. Vi är ett av ytterst få partier i kommunen som, såväl när vi regerat som nu när vi är i opposition, har mycket höga ambitioner när det gäller klimat- och miljöpolitik, däribland återbruk.

KPL:s motion om att konvertera återvinningscentraler till återbrukscentraler, är i alla meningar en god idé. Men som politiker måste vi lita på att tjänstepersonerna förser oss med korrekta fakta när vi ska fatta beslut. I just detta fall har tjänstepersonerna visat på att de tjänster som KPL föreslår, redan idag finns tillgängliga på våra återvinningscentraler. Sörensen, som tidigare drev Återbruket i Karlstad, må vara kunnig på området. Men att konvertera centralerna i den omfattning som föreslås, skulle vara ytkrävande och bli svår att genomföra på de befintliga platserna.

Dessutom pågår redan flera projekt som bland annat syftar till ökat återbruk. Karlstads kommuns nya avfallsplan och nya bolagsmål, kommer tillsammans med ytterligare pågående aktiviteter att leda till att vi fortsatt är en miljösmart kommun.

Precis som Johansson och Sörensen skriver, så står det att läsa på vår webbplats att vi anser att det krävs förändringar i både produktions- och konsumtionsmönster, för att ta ansvar för morgondagen. Det krävs en ökad grad av återvinning, återbruk och minskad användning av kemikalier. Det krävs också en förstärkt strategisk styrning av kommunens miljöarbete. Men vi nöjer oss inte där. Vi socialdemokrater står redo att ta ansvar för en hållbar utveckling. Både lokalt i kommunen, men även globalt genom samverkan med andra aktörer. Lokalt ska vi fortsätta att investera i miljövänlig fjärrvärme, stödja återbruk, utöka återvinning av matavfall för biogasproduktion, att det ska vara självklart med fossilfri kollektivtrafik och prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik i samhällsplaneringen. Vi vill även se fler gröna ytor och stråk som görs tillgängliga för promenader längs Klarälven och Vänern och ett stärkt skydd av våra naturtillgångar såsom vattenresurser, värdefull natur och kulturmiljöer.

Socialdemokraterna i Karlstad har vid flera tillfällen lagt motioner som syftar till att Karlstad ska vara både fossilfritt och klimatneutralt senast 2030. Det är vår absoluta ambition att så ska bli fallet och idag ser vi att kommunen, trots att våra motioner avslogs, faktiskt jobbar just mot de målen.

Vi föreslår också att det under mandatperioden, i dialog med karlstadsborna, utreds var vi kan etablera en helt ny, modern och hållbar stadsdel. En grön stadsdel med ekologisk profil och med en god boendemiljö. I en grön stadsdel finns bland annat boendeformer med en hög grad av självförsörjningsgrad på energi och förskolor och skolor som har en miljöprofil.

Vi arbetar för att det ska vara lätt att vara klimatsmart i Karlstad. Men för att kunna göra skillnad i klimat- och miljöfrågor är en förändring av attityder oerhört viktig. Det handlar om vår livsstil och vår konsumtion. Det går att åstadkomma stora förändringar genom att människor tar ett klimatansvar i sin vardag

Vi uppmanar KPL att läsa hela vårt politiska handlingsprogram, innan de angriper vår miljö-, klimat-, och hållbarhetspolitik.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.