Försöksverksamhet med Medborgarcenter på Gruvlyckan

Socialdemokraterna ska göra vad som krävs för att bryta segregationen, öka tryggheten och stärka sammanhållningen. I hela kommunen. Socialdemokraterna arbetar aktivt och medvetet för att öka jämlikheten i uppväxtvillkoren och för en skola där alla elever får känna att de lyckas.

Vi prioriterar resurser till fler lärare, som också får vara lärare. Vi föreslår en satsning på elevhälsan, så vi får en elevhälsa värd namnet. Satsningen ska riktas dit behoven är som störst och bidra till att öka likvärdigheten.

Det livslånga lärandet börjar i förskolan. Förskolan är viktig för integrationen och präglas av mångfald. Det är viktigt att alla barn går i förskolan för att få en bra grund inför sin skolstart.

Ska man på allvar ta itu med segregationen, så måste sysselsättnings- och självförsörjningsgraden höjas bland utrikes födda. Alla som kan arbeta ska arbeta.

Vi förstärker vuxenutbildningen med en tydligare koppling till kompetensförsörjningen inom industrin och välfärden.

Jämställdheten ska omfatta alla. Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck behöver intensifieras. Karlstad ska vara en trygg plats för kvinnor, män, flickor och pojkar.

Vi vill säkerställa kommunal närvaro i hela kommunen och ger ett utredningsuppdrag om att ta fram en handlingsplan för omlokalisering av kommunal verksamhet. Gruvlyckan är ett särskilt prioriterat område. Vi vidhåller vårt tidigare förslag om en så kallad ”Tummen-verksamhet” (förskoleteam) i västra Karlstad.

Socialdemokraterna anser att det blågröna styret (M-MP-C-KD-L) har svikit Gruvlyckan. Gruvlyckeskolan är avvecklad och drivs numera av Engelska skolan. Lugnets fritidsgård är avvecklad och flyttad till Våxnäs. Butikerna har lämnat Gruvlyckan och när Socialdemokraterna föreslog att fritidsbanken i västra Karlstad skulle förläggas hit, så röstades förslaget ner. Fritidsbanken etableras i Bibliotekets gamla lokaler på Våxnäs.

En kommun kan inte överge ett område på det här sättet. Vi socialdemokrater oroas över utvecklingen och är beredda att pröva lite nya idéer för att stärka integrationen och sammanhållningen på Gruvlyckan.

Vi vill avsätta investeringsmedel, de tidigare ”tätortsmiljonerna”, totalt 10 miljoner där 1 miljon riktas mot Våxnäs / Gruvlyckan. De ska bidra till stärkt trygghet och attraktivitet i områdena och pengarna fördelas genom medborgardialog och lokalt engagemang i föreningar och civilsamhälle.

Det är angeläget att utveckla en tätare samverkan med studieförbund och föreningar av olika slag och på det sättet säkerställa ett brett och avgiftsfritt utbud av idrotts- och kulturaktiviteter för barn och unga.

Vi vill också inrätta en försöksverksamhet med ett kommunalt Medborgarcenter på Gruvlyckan. Vi anser att det är nödvändigt att stärka den kommunala närvaron i området.

Kontoret kan bidra med information om kommunens verksamheter och tjänster, samt bidra med att lotsa medborgarna rätt. Vissa dagar kan exempelvis studie- och yrkesvägledare finnas på plats. Vi vet att det finns ett behov av att få hjälp med digitala tjänster och vi tror också att en sådan här satsning kan bidra till att stärka sammanhållningen i området.

Försöksverksamheten ska naturligtvis utvärderas och sen får vi ta ställning till om fler områden kan vara aktuella för den här formen av service.


Foto: Gruvlyckenytt

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.