Debatt: Karlstad måste jobba sig ur krisen

Torsdag 10/12 är det äntligen dags för Karlstads kommunfullmäktige att debattera och besluta om budget för nästa och kommande år.

Socialdemokraterna prioriterar jobb, välfärd, ökad trygghet och ett förstärkt strategiskt klimatarbete.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen bidrar med i storleksordningen drygt 400 miljoner kronor till Karlstads kommun under 2021. I generella och riktade statsbidrag, framför allt inom välfärdsområdena skola och äldreomsorg. En stor del är nya pengar till följd av pandemin.

Karlstad måste jobba sig ur krisen

Sverige och Karlstad måste jobba sig ur krisen. Därför satsar vi mer pengar än styret på arbetsmarknadsåtgärder och feriearbeten och vi gör en särskild satsning på gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. En gymnasieexamen är den enskilt viktigaste faktorn för att etablera sig på arbetsmarknaden. 10 miljoner i förstärkning för ökad måluppfyllelse prioriterar vi i vårt budgetförslag. Den ökande arbetslösheten ska mötas med utbildning. Vi föreslår därför fler platser på yrkesvux och yrkes-SFI.

Kommunens företagsklimat har nått ”all time low” i Svenskt näringslivs egen ranking och vi fortsätter därför att presentera en uppdaterad version av våra 100 förslag för ett förbättrat företagsklimat. Fyra av fem nya jobb växer till i små och medelstora företag.

Att färdas väl genom hela livet

Det livslånga lärandet börjar i förskolan och i skolan läggs grunden för resten av livet. Alla kommunens skolor ska vara bra skolor. Vi väljer att ge nämnderna inom välfärdsområdet två procents uppräkning i stället för styrets en procent. Den extra procenten innebär 18,3 miljoner kronor för exempelvis barn- och ungdomsnämnden som ansvarar för grundskola, förskola och fritidshem. Vi riktar en särskild pott på 3 miljoner kronor för barn och elever i behov av särskilt stöd och vi fortsätter att prioritera att kulturskolan blir avgiftsfri. Förskolan får en riktad förstärkning på 8 miljoner kronor.

Sammantaget innehåller vårt budgetförslag nästan 20 miljoner mer än styret till skola, förskola och gymnasieutbildning.

Regeringen har gjort en särskild satsning på äldreomsorgen som för Karlstads del innebär hela 42 miljoner kronor. Pengarna ska användas för att höja kvaliteten i äldreomsorgen och förbättra personalens arbetssituation. De ska också användas till att minska ensamheten och förbättra demensvården.

Ett bredare perspektiv på trygghet

Den senaste tidens samhällsdebatt har präglats mycket av begreppet trygghet i relation till brottslighet. Men trygghet för Socialdemokraterna handlar om så mycket mer. Det handlar om att känna sig trygg genom sin självkänsla och kompetens. Det handlar om att känna sig sedd och behövd i ett sammanhang. Tryggheten förutsätter det starka samhället och att vi tar ett gemensamt ansvar för varandra. I det socialdemokratiska budgetförslaget väljer vi att lägga fram ett omfattande trygghetspaket, som består av flera olika delar och berör flera nämnders verksamhet. För Socialdemokraterna är kultur- och fritid en del av välfärden och vi värnar biblioteksfilialer och ungdomens hus, UNO. Vi föreslår en historisk förstärkning av föreningsbidragen med 1,5 miljoner kronor. Vi utökar med ett förskoleteam ”Tummen” på Våxnäs. Vi vill ha fler fältare istället för ordningsvakter. Vi anser att trygghetsfrågorna och samarbetet med polisen hör hemma hos kommunledningen. Totalt omfattar trygghetspaketet nästan 16 miljoner kronor.

Avslutningsvis konstaterar vi att det viktiga arbetet med Agenda 2030 inte kan vänta. Klimatfrågan är vår tids ödesfråga och åtgärderna måste öka avsevärt om vi ska kunna begränsa den globala uppvärmningen. Vi föreslår en ekonomisk förstärkning till det strategiska klimat- och miljöarbetet och en styrmodell i kommunen som tydligare omfattar alla målen i Agenda 2030.

Socialdemokraterna arbetar för ett Karlstad som är attraktivt, tryggt, jämlikt och långsiktigt hållbart.

Linda Larsson (S), oppositionsråd

Anders Tallgren (S), oppositionsråd, 1:e vice ordf. teknik- och fastighetsnämnden

Anna Dahlén Gauffin (s), 1e vice ordf. barn- och ungdomsnämnden

Christian Norlin (S), 1:e vice ordf. arbetsmarknads- och socialnämnden

Sofia Magnusson (S), 1:e vice ordf. gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Håkan Holm Alteblad (S), 1:e vice ordf. stadsbyggnadsnämnden

Lina Larhult (S), 1:e vice ordf. kultur- och fritidsnämnden

Maria Rydberg (S), 1:e vice ordf. miljönämnden

Monica Gundahl (S), 1:e vice ordf. vård- och omsorgsnämnden

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.