Interpellation till kommunstyrelsens ordf. Per-Samuel Nisser (M) angående tillsynsansvaret för sprängämnesprekursorer

I SKL:s cirkulär 15:13 daterat 2015-04-20 så informeras kommunen om en ny lag om sprängämnesprekursorer, dvs kemiska ämnen som finns tillgängliga på marknaden och som tillsammans med andra ämnen kan användas för tillverkning av hemgjorda sprängämnen.

Kommunerna ska enligt lagen utöva tillsyn över att de ekonomiska aktörerna kräver att tillstånd uppvisas innan de tillhandahåller enskilda personer väteperoxid, nitrometan och salpeter utöver uppgivna koncentrationsgränser. Tillstånden till enskilda ges av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) efter skriftlig ansökan.

Karlstads kommun har i skrivande stund inte beslutat om ansvaret för den här tillsynsverksamheten.

Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande:

1. Hur ser rutinerna ut för att säkerställa att ny lagstiftning implementeras i kommunen?
2. Under fem års tid har ingen tillsyn bedrivits inom området sprängämnesprekursorer. Hur är det förenligt med Karlstads kommuns ambitioner i trygghetsarbetet?
3. När kommer kommunfullmäktige fatta beslut om ansvaret för tillsynen?

Karlstad 2020-06-10

Linda Larsson (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.