100 förslag för ett förbättrat företagsklimat i Karlstad

I beslutspunkterna i vårt budgetförslag, vill vi ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra ett årligt "handslag" med näringslivet där gemensamma prioriterade åtgärder fastställs i syfte att förbättra företagsklimatet. Vidare får kommunstyrelsen i uppdrag att inom ram och över tid genomföra "100 förslag för ett förbättrat företagsklimat".

Tillväxtutskottet och Tillväxtcentrum 

 1. Tillväxtutskottet ska sammanträda utanför kommunens möteslokaler en gång per halvår
 2. Regelbundna samråd med representanter för regionala utvecklingsnämnden
 3. Regelbundna samråd med riksdagsledamöter med ansvar för tex näringslivsfrågor, infrastruktur och regional utveckling lokala
 4. Utveckla 100 grader Karlstad till ett regionalt näringslivsforum med stor branschbredd
 5. Involvera Näringslivsrådet och Landsbygdsrådet mer i kommunens näringslivsarbete
 6. Internutbildning av tjänstepersoner och förtroendevalda som har företagskontakter för att förbättra kunskapen om och attityden till företagande
 7. Se över företagsinformation på hemsidor och i tryckt material – En tydlig väg in!
 8. Genomför företagsbesök branschvis, dokumentera besöken och återkoppla systematiskt
 9. Nämnderna ska genomföra företagsbesök enligt tidigare beslut
 10. Se över de företagsrelaterade servicegarantierna
 11. Utveckla hitta- och jämförservicen till att även omfatta företagsinformation
 12. Arbeta med tematiska forum för att utveckla olika näringar/branscher
 13. Tillväxtutskottet ska även ansvara för vissa strategiska arbetsmarknadsfrågor
 14. Ta fram fler extratjänster och praktikplatser i samtliga förvaltningar och bolag
 15. Samla informationen om samtliga praktikplatser/extratjänster/examensarbeten/ traineetjänster mm på karlstad.se
 16. Regelbunden uppföljning av arbetslöshetsstatistik
 17. Ökad samverkan med Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter
 18. Ungdomsanställningar i kommunen enligt Örebros modell
 19. Inför Starta eget-hjälp för hantverksyrken
 20. Feriearbeten för fler ungdomar
 21. Ta till vara på entreprenörskap och företagskompetens hos nyanlända
 22. Validering av nyanländas kompetens

Karlstad Business Region (KBR) 

 1. Ökat samarbete inom besöksnäringen
 2. Ökat samarbete kring Karlstad Airport
 3. Ökat samarbete inom kollektivtrafiken vilket gynnar arbets- och studiependlingen
 4. Ökat samarbete inom utbildningsområdet vilket gynnar kompetensförsörjningen och matchningen på arbetsmarknaden
 5. Ökat samarbete inom tillståndshandläggning
 6. Stärkt samarbete med Örebroregionen/Mälardalen
 7. Stärkt samarbete med Västra Götalandsregionen

Handel 

 1. Tydliggör kommunens roll i Centrum Karlstad
 2. Se över kommunens regelverk när det gäller marknadsföring utanför egen butik
 3. P-skiva på försök i centrala Karlstad
 4. Fler parkeringsplatser innan stadsomvandlingen drar igång
 5. Verka för fler B och C-lägen – förläng handelsstråken
 6. Mer gröna inslag på gågator och torg
 7. Fler kulturella inslag på gågator och torg
 8. Moderna och flexibla regler för torghandeln så att antalet aktörer ökar
 9. Förbättra belysningen i centrum
 10. Förbättra snöröjningen och halkbekämpningen i centrum

Etableringar 

 1. Fastställ en rutin för hantering av företag som hör av sig med intresse för att etablera sig i Karlstad
 2. Fler proaktiva uppvaktningar av företag eller branscher som Karlstad saknar
 3. Studiebesök i andra kommuner av Karlstads storlek – tex jämförelsekommunerna
 4. Utvärderingsrutin vid etableringar som inte hamnade i Karlstad

Kvinnors och ungas företagande 

 1. Stimulera övergången från UF-verksamhet till ordinarie företagande
 2. Medverka till fler mentorskap
 3. Utbilda näringslivsutvecklarna i genusvetenskap med fokus på kvinnors företagande
 4. Öka nätverkandet och kunskapsutbytet
 5. Dra lärdomar ifrån Tillväxtverkets program Främja kvinnors företagande

Mikroföretag 

 1. Prioritera insatser gentemot mikroföretag eftersom fyra av fem nya jobb bildas där
 2. Underlätta generationsskiften i små och medelstora företag

Näringslivsorganisationer 

 1. Delta strukturerat på olika frukostmöten och andra forum (Handelskammaren, Svenskt Näringsliv, Centrum Karlstad, Företagarna, Fastighetsägarna, LRF, Swedbank)
 2. Bjud regelbundet in näringslivsorganisationerna till tillväxtutskottets sammanträden
 3. Regelbunden dialog med de starka klustren Paper Province, Compareoch IUC/Stål & Verkstad

Infrastruktur 

 1. Utveckla flygtrafiken och andra verksamheter vid Karlstad flygplats i samverkan med näringslivet
 2. Genomföra Tåg i tid och förvandlingen av Karlstad C i samverkan med näringslivet
 3. Utreda hur hamnområdet i Karlstad ska utvecklas
 4. Utreda var i Karlstad det är lämpligast att placera en logistikpark

Upphandling 

 1. Genomför ett årligt seminarium om kommunens upphandlingar
 2. Verka för att fler lokala aktörer ska kunna delta i kommunens upphandlingar
 3. Genomför seminarier om innovationsupphandlingar ihop med näringslivet
 4. Genomför innovationsupphandlingar
 5. Genomför fler upphandlingar med tydliga sociala krav
 6. Checklista vid kommunal upphandling – vad bör företaget tänka på?

Samverkan med utbildningsväsendet 

 1. Internutbildning av lärare och annan skolpersonal för att förbättra kunskapen om och attityden till företagande
 2. Säkerställ att fler studenter får kontakt med näringslivet i Karlstad
 3. Verka för att Karlstads universitet har rätt utbildningar för näringslivet i Karlstad
 4. Säkerställ rätt YH-utbildningar för näringslivet i Karlstad
 5. Inför entreprenörskap i grundskolan
 6. Ta fram praoplatser i samverkan med näringslivet

Karlstads kommuns mindre tätorter 

 1. Ta fram ett landsbygdsprogram för Karlstads kommun
 2. Besöka fler näringsidkare i Karlstads mindre tätorter
 3. Stimulera lokala näringslivssamarbeten

Stadsdelscentrum 

 1. Besöka näringsidkare och stimulera företagssamarbete i våra stadsdelscentrum såsom Kronoparken, Rud, Våxnäs, Haga och Norrstrand
 2. Verka för att fler stadsdelscentrum blir lokala näringslivsnav

Besöksnäringen 

 1. Utveckla samarbetet med Visit Värmland och besöksnäringens aktörer i Karlstadsregionen
 2. Fler besöksmål i Vänerskärgården
 3. Ta fram fler centrala ställplatserför husbilar
 4. Stärk Karlstad som arrangemangsstad för stora och små idrottsevenemang
 5. Stärk Karlstad som besöksmål på vintern

Markanvisning/företagslokaler/bostäder 

 1. Översyn av kommunens markpolicy i syfte att möjliggöra fler bostads- och verksamhetsetableringar
 2. Fler strategiska markförvärv
 3. Tydliggöra och informera om kommunens rutin vid marktilldelning
 4. Ökad samverkan mellan kommunens förvaltningar och KBAB
 5. Ta fram mer verksamhetsmark och företagslokaler av olika slag och i olika lägen
 6. Skapa en sök- och informationsfunktion för lediga lokaler och verksamhetsmark
 7. Regelbundna dialogmöten med byggintressenter

Statliga jobb 

 1. Förstärkt strategiskt arbete när det gäller statliga verksamheter i Karlstadsregionen
 2. Regelbundna träffar med statliga myndigheter lokaliserade i Karlstad
 3. Proaktivt arbete när det gäller att attrahera nyetableringar eller omlokaliseringar av statlig verksamhet

Sociala kooperativ och kooperativt företagande 

 1. Kartlägga inom vilka fler områden som sociala kooperativ skulle kunna skapas
 2. Stimulera kooperativt företagande

Innovationssystemet 

 1. Tydliggör kommunens roll och uppgift i aktörs- och innovationstödssystemet
 2. Samlad årlig dokumentation över aktörernas stöd, verksamhet och ’output’
 3. Förbättra dialogen med aktörer som förmedlar riskkapital
 4. Arbeta proaktivt mot befintliga riskkapitalister för att öka deras engagemang i Karlstad

Myndighetsutövning 

 1. Inför fler e-tjänster
 2. Spåra och följa sina pågående ärenden – vem handlägger, när kan ett beslut förväntas?

EU-medel 

 1. Verka för att kommunen skickar in fler ansökningar till EU:s olika program och fonder
 2. Tydligare samverkan med Karlstads universitet, Länsstyrelsen, Region Värmland, Landstinget och näringslivet för att stärka våra projekt och undvika dubbelarbete

100.Inrätta ett regionalt EU-forum för att stärka kunskapen och intresset kring de här frågorna

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.