Tillväxt och jobb

Vi socialdemokrater har alltid satt höga mål och genom det förändrat samhället, steg för steg, på ett sätt som många inte trott var möjligt. Långsiktigt är vårt mål full sysselsättning och vårt delmål EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Lokalt vill vi att Karlstad ska öka med minst 1000 nya invånare per år, arbetslösheten ska vara lägre än riksgenomsnittet och företagsklimatet ska vara bland de tjugo bästa i landet.

Att ha ett jobb att gå till gör att du blir en del av en gemenskap där du kan utvecklas och lära nytt. Lönen ger dig en inkomst, möjlighet att leva friare, bestämma själv och planera framåt. När alla som kan arbetar skapas den tillväxt som gör det möjligt att stärka välfärden och ge alla människor chansen att bidra till ett ännu bättre samhälle.

Socialdemokraterna vill se en hållbar tillväxt och en lyhördhet för nya branscher och framtidens jobb. Utvecklingen går snabbt framåt och det är svårt att veta vad framtidens arbetsmarknad kräver. Detta ställer höga krav på mod, nyfikenhet och flexibilitet. Digitalisering och innovationer måste bli en naturlig del av vår vardag.

Alla jobb är viktiga jobb

För oss Socialdemokrater är alla jobb viktiga jobb. Vi vill se fler statliga arbetstillfällen i Karlstad, fler anställda i välfärden och fler som startar företag. Karlstad har flera stora statliga myndigheter såsom exempelvis Konsumentverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och det är viktigt att föra en kontinuerlig dialog med dem och även visa intresse för omlokaliseringar av andra myndigheter och verk. Det behövs mer personal i skolan och omsorgen. Därför satsar vi på fler anställda i den offentliga välfärdssektorn. Det ger jobb och leder samtidigt till en bättre välfärd för alla. Det är också viktigt att alla får möjlighet att jobba hundra procent av sin arbetsförmåga varför det behövs fler tjänster inom både offentlig och privat sektor för personer med olika funktionsvariationer eller nedsatt arbetsförmåga.

Fyra av fem nya jobb skapas inom små och medelstora företag. Därför behövs ett gott företagsklimat och en stark entreprenörsanda. Vi har presenterat 100 förslag för ett bättre företagsklimat i kommunen, och dessa förslag vill vi arbeta vidare med. Om kvinnor startade företag i samma utsträckning som män skulle det leda till många nya företag och jobb. Vi vill också se fler unga som tar steget från Ung företagsamhet i gymnasiet till företagande som vuxna. Många företag läggs ner därför att det saknas arvtagare eller köpare. Här behövs en regional företagsförmedling som hittar nya ägare till fungerande företag. Vi behöver även se fler företag i kooperativ driftsform, något som ökar snabbt i flera europeiska länder.

Vi väljer att satsa på:

 • Fler anställda i skolan och omsorgen vilket ger jobb och en bättre välfärd för alla
 • En strategi för statliga arbetstillfällen • Ett ”Handslag för bättre företagsklimat” mellan kommunen och näringslivet.
 • Ungas och kvinnors företagande
 • Fler personer med funktionsvariationer anställs i kommunen

Samverkan med Arbetsförmedlingen

En gymnasieexamen är den bästa jobbförsäkringen man kan ha och därför vill vi säkerställa att alla ungdomar klarar gymnasiet. Idag finns det alltför många jobb som inte tillsätts på grund av att rätt kompetens saknas samtidigt som många människor går arbetslösa. Att förbättra matchningen på arbetsmarknaden är centralt för att uppnå full sysselsättning. Vi vill här se ett närmare samarbete mellan kommunen, arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter. Det finns många statliga satsningar som skulle kunna nyttjas mer effektivt om hela kommunkoncernen samordnade sin efterfrågan på extratjänster och praktikplatser. Det är viktigt att alla tjänster, oavsett om de är i offentlig eller privat regi, har goda villkor och därför ska det ske en nära samverkan med de fackliga aktörerna.

Vi väljer att satsa på:

 • Bättre samarbete mellan kommunen, arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter
 • Extratjänster och praktikplatser i alla kommunala förvaltningar och bolag
 • Goda arbetsvillkor för alla

Infrastruktur för framtiden

Hela Karlstads kommun ska leva och då krävs en god infrastruktur och bra kommunikationer. Det ska vara möjligt att bo och arbeta i hela kommunen. Karlstad är också navet i Karlstadsregionen och tillväxtmotor och regionhuvudstad i Värmland. För att möjliggöra arbets- och studiependling är det viktigt att det nya resecentrumet vid Karlstad C tillgodoser alla behov och sätter ett modernt avtryck i stadsbilden. Vi ser gärna en träbyggnad som kompletterar det klassiska stationshuset i tegel. När staden växer så växer hela kommunen och Värmland. För att möta den utvecklingen krävs det kraftfulla satsningar. Det behövs nya vägar, nya broar, förstärkt kollektivtrafik, utbyggt bredband, upprustad järnväg, förbättrad hamn och en flygplats som trafikerar Arlanda och Europa. Vi vill också se en logistikcentral i Karlstads kommun. Vår arbetsmarknadsregion är större än bara Karlstad och därför måste kommunikationerna till och från Karlstad fungera bättre i framtiden. Det ska gå snabbt att ta sig med bil och buss inom kommunen, det ska finnas fungerande buss- och tågtrafik till våra grannkommuner och det ska finnas snabbare tågförbindelser till Örebro, Oslo, Stockholm och Göteborg. Vänersjöfarten och hamnverksamheten i Karlstad ska utvecklas och vi ska säkerställa en regional flygplats som finns där för både privat- och affärsresenärer. Socialdemokraterna kommer att ta ett mer samlat grepp och utveckla en långsiktig plan för infrastrukturfrågorna.

Vi väljer att satsa på:

 • Ett samlat grepp om infrastrukturfrågorna
 • Goda pendlingsmöjligheter så man kan bo på ett ställe och arbeta på ett annat
 • Ett nytt resecentrum där man kan göra bekväma byten mellan olika transportslag
 • Utvecklat samarbete med Örebro, Göteborg och Oslo för att skapa fler jobb i Karlstad
 • En logistikcentral i Karlstads kommun där järnväg, båt och lastbil förenas

Handels- och besöksstaden Karlstad

Karlstad var från början handelsplatsen Tingvalla och handeln har fortfarande en särskild betydelse och sysselsätter många karlstadsbor. Vi vill se en fortsatt utveckling av handeln och besöksnäringen i alla delar av kommunen. Centrala Karlstad med dess unika värden i form av samspelet mellan handel, restauranger, besöksmål, arbetsplatser, bostäder, parker, gågator, torg, konstnärlig utsmyckning och kostnadsfria mötesplatser för medborgare och besökare. Det ska gå enkelt att nå centrum till fots, med cykel, buss och bil. Våra köpcentrum ska stärkas med fokus på dess tillgänglighet och volymmöjligheter. Klustret Bergvik, IKEA och Skutberget ska utvecklas som nationell besöksdestination med något för alla målgrupper. Våra stadsdelscentrum ger vardagsservice med dess närhet och tätorternas centrum har stor betydelse för en levande landsbygd.

Vi väljer att satsa på:

 • Utvecklad handel och besöksnäring i hela kommunen
 • Karlstads centrum ska vara levande och tillgängligt för alla
 • Klustret Bergvik, IKEA och Skutberget ska utvecklas som nationell besöksdestination
 • Skapande av fler naturliga mötesplatser i centrum
 • Etablering av nya, och upprustning av gamla, lekplatser
 • En utveckling av Stora Torget med bland annat fler kulturella aktiviteter, samt olika åtgärder för att möta nutidens krav för en livlig torghandel
 • Stadsdelscentrum värnas och utvecklas
 • Ställplatser för husbilar

Företagsetableringar och verksamhetsmark

Karlstad måste locka till sig nya etableringar och för det krävs ett strategiskt arbete med kartläggning och bearbetning av branscher och aktörer som saknas. Utöver det strategiska arbetet behövs tillgång på ändamålsenliga lokaler och tillgänglig verksamhetsmark av olika karaktär och i olika lägen. Finns inte lokaler och mark att tillgå så riskerar viktiga etableringar och därmed arbetstillfällen att gå Karlstad förbi.

Vi väljer att satsa på:

 • Ett utvecklat arbete när det gäller proaktiva och strategiska företagsetableringar
 • Tillgång till lokaler och verksamhetsmark av olika slag och i olika lägen
 • Ökat förvärv av råmark för kommunen

Nya branscher och framtidens jobb

Digitaliseringen är redan här och det innebär att allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras på sikt. Det kommer att ge upphov till många nya branscher och jobb. Kraven på hållbarhet kommer att öka och redan nu ser vi många nya spännande innovationer som är klimatsmarta. För Värmlands del är skogen och besöksnäringen två branscher som är, och av allt att döma kommer att bli än mer, betydelsefulla. Trä används inom allt fler områden och här har vi med klustret the Paper Province en god bas att jobba vidare utifrån. Även klustret Compare inom IT-området är en starkt strategisk partner när det gäller framtida jobb och innovationer. Inom besöksnäringen vill vi utveckla samarbetet inom Karlstadsregionen och Visit Värmland.

Vi väljer att satsa på:

 • Nya branscher och framtidens jobb
 • Karlstads och Värmlands styrkor inom träindustrin, IT-sektorn och besöksnäringen
 • Tillväxt förenat med hållbarhet

Jobb och tillväxt i hela kommunen

Socialdemokraterna kommer att ta fram ett landsbygdsprogram för jobb och tillväxt i hela kommunen. Alla delar av vår kommun har unika förutsättningar som måste ges den näring och stimulans som behövs. Vägar, kollektivtrafik, el, vatten, bredband och kommunal service ska fungera oavsett var du bor. Den kommunala närvaron i kommunens mindre tätorter behöver utökas. Det ska vara enkelt att driva företag på landsbygden och i Karlstads mindre tätorter. Det finns företagare i hela kommunen och det är viktigt att de får samma stöd och hjälp från kommunens näringslivsenhet. I anslutning till Karlstads tätorter finns verksamhetsmark som måste nyttjas till etableringar som annars riskerar att utebli. De LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära områden) som identifierats måste också planläggas och utvecklas i närtid.

Vi väljer att satsa på:

 • Ett landsbygdsprogram för jobb och tillväxt i hela kommunen
 • Det ska vara enkelt och självklart att kunna driva företag i våra mindre tätorter
 • De gröna näringarna på landsbygden ska stimuleras och utvecklas
 • Utökad kommunal närvaro i kommunens mindre tätorter
facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.