Het debatt om digital fixarservice

På kommunfullmäktiges sammanträde 21/11 var ett flertal motioner och interpellationer från Socialdemokraterna uppe för diskussion. Glädjande nog resulterade motionerna i två bifall och efter en lång och stundtals het debatt, även en återremiss av motionen om digital fixarservice.

Socialdemokraterna hade en riktigt bra kväll på kommunfullmäktige.
Emma Anderssons interpellation till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande om lärarnas arbetsbelastning och utebliven kompensation för ökade hyreskostnader, besvarades av nämndens nytillträdde ordförande, Alexander Torin (M), som var tydlig med att han inte vill föregå arbetet med internbudgeten och kunde därför inte svara på de frågor som rörde ekonomin. Emma Andersson efterlyste dock Torins visioner i arbetet, men inte heller här ville nämndens ordförande ge några tydliga svar, mer att det kommer att finnas tydliga prioriteringar som måste genomföras.

Emelie Bernhardsson Vennberg interpellerade Per-Samuel Nisser (M) angående kommunens förebyggande arbete mot prostitution och människohandel, som svarade utförligt på interpellationen och menade att det förbyggande arbetet fokuserar mycket på problemet med s k sugar dating.

– Det är bra att det fokuseras på sugar dating, eftersom det är den snabbast växande gruppen inom sexhandel. Men det är olyckligt att ansvaret enbart ligger hos socialtjänsten. Så länge det finns köpare, så finns det säljare och socialtjänsten kan inte utföra det förebyggande arbetet. Det måste ske på våra skolor och fritidsgårdar. Det handlar om ett värdegrundsarbete och vi måste få våra killar och män att förstå att det inte är ok att köpa sex, säger Emelie Bernhardsson Vennberg.

Under fullmäktige blev det även bifall på två av våra motioner:

  • Samverka med andra aktörer i syfte att starta projekt enligt Tillväxtverkets projektmodell för att stödja utrikesfödda kvinnors väg till arbetsmarknaden
  • Sätt upp en minnestavla på Vasagatan för att hedra minnet av de tuberkulossjuka kvinnor som kom till Karlstad för vård efter 2:a världskrigets slut och de Karlstadsbor som hjälpte till

Men kvällens hetaste debatt kom att handla om fixarservice inom digital teknik för äldre. En motion som kommunstyrelsen föreslog skulle avslås och flertalet företrädare för det blågröna styret tog till orda i debatten. Men efter träget debatterande av Christer Alnebratt, som likt en blodigel sög sig fast i talarstolen, vann förslaget om återremiss tillräckligt många röster och ärendet kunde således återremitteras.

Bra jobbat!

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.