Ärende 30. Fördjupad bad- och simkapacitetsutredning samt konsekvensanalys över regional samverkan

Yrkande:

  1. Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att ta fram förslag till omfattning och samverkansform för att tillgodose Karlstads kommuns utökade behov av bad- och simkapacitet kommande 10 åren genom samverkan med andra kommuner. Uppdraget ska genomföras i samverkan med kommunerna i Karlstadsregionen. Omfattningen av samverkan ska tillgodose och säkra tillgången till bad- och simkapacitet för Karlstads kommuns simundervisning, föreningsverksamhet och allmänhet. Utgångspunkt för arbetet ska vara att det fortsatt finns två badhus i Karlstads kommun med lokalisering Sundsta och Vålberg.  Återredovisas till kommunstyrelsen april 2022.
  2. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att i samverkan med berörda förvaltningar utreda förutsättningarna för att återställa utbudet i Sundstabadet.
  3. Utreda lämplig plats och kostnad för att uppföra ett hopptorn utomhus inför sommaren 2022.
facebook Twitter Email