Ärende 30. Fördjupad bad- och simkapacitetsutredning samt konsekvensanalys över regional samverkan

Yrkande:

  1. Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att ta fram förslag till omfattning och samverkansform för att tillgodose Karlstads kommuns utökade behov av bad- och simkapacitet kommande 10 åren genom samverkan med andra kommuner. Uppdraget ska genomföras i samverkan med kommunerna i Karlstadsregionen. Omfattningen av samverkan ska tillgodose och säkra tillgången till bad- och simkapacitet för Karlstads kommuns simundervisning, föreningsverksamhet och allmänhet. Utgångspunkt för arbetet ska vara att det fortsatt finns två badhus i Karlstads kommun med lokalisering Sundsta och Vålberg.  Återredovisas till kommunstyrelsen april 2022.
  2. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att i samverkan med berörda förvaltningar utreda förutsättningarna för att återställa utbudet i Sundstabadet.
  3. Utreda lämplig plats och kostnad för att uppföra ett hopptorn utomhus inför sommaren 2022.
facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.