100 förslag för ett förbättrat företagsklimat i Karlstad

Socialdemokraterna vill leda klimatomställningen och skapa framtidens gröna jobb. Vårt mål är som alltid full sysselsättning. I Karlstad har vi sedan flera år tillbaka 100 förslag för ett förbättrat företagsklimat. Något som verkligen behövs efter tolv år med ett moderatlett styre. 2021 noterade Karlstad sin sämsta placering någonsin i rankingen över kommunernas företagsklimat. Plats 128 bland Sveriges alla kommuner. Det duger inte när det nu ska till en återstart efter pandemin. Regeringen har vidtagit omfattande åtgärder för att rädda arbetstillfällen men mer behöver göras regionalt och lokalt.

Flera oberoende granskningar de senaste åren har också visat på stora brister i kommunens näringslivsarbete. Det handlar om tillgänglighet, roller och bemötande. Företagare vittnar om att de möter flera kommuner i kommunen och att ärenden valsar runt eller i värsta fall ramlar mellan stolarna. Det som framförallt måste åtgärdas skyndsamt är inrättandet av en tydlig väg in i kommunen för företagskontakter. Därför är det vårt första av hundra förslag.

Fyra av fem nya jobb växer till i små och medelstora företag. Om kvinnor startade företag i samma utsträckning som män så skulle det leda till många nya företag. Karlstad och Värmland måste förstärka sitt arbete med jobbetableringar, det gäller både offentliga och privata aktörer. Infrastrukturen måste byggas ut så att arbets- och studiependlingen i hela kommunen och från alla delar av Värmland fungerar. Godstransporterna måste flyttas bort från centrala Karlstad och överflyttas från väg till järnväg och sjöfart. Vi måste alla bidra till den gröna omställningen.

Karlstad kan bättre!

Som tidigare presenterar vi här 100 förslag för ett förbättrat företagsklimat i Karlstad


Tillväxtutskottet och Tillväxtfunktionen

 1. En tydlig väg in för företagsfrågor!
 2. Tillväxtutskottet ska sammanträda utanför kommunens möteslokaler en gång per halvår
 3. Regelbundna samråd med representanter för regionala utvecklingsnämnden
 4. Regelbundna samråd med riksdagsledamöter med ansvar för tex näringslivsfrågor, infrastruktur och regional utveckling lokala
 5. Utveckla 100 grader Karlstad till ett regionalt näringslivsforum med stor branschbredd
 6. Involvera Näringslivsrådet och Landsbygdsrådet mer i kommunens näringslivsarbete
 7. Internutbildning av tjänstepersoner och förtroendevalda som har företagskontakter för att förbättra kunskapen om och attityden till företagande
 8. Genomför företagsbesök branschvis, dokumentera besöken och återkoppla systematiskt
 9. Nämnderna ska genomföra företagsbesök inom sina verksamhetsområden
 10. Se över de företagsrelaterade servicegarantierna
 11. Utveckla hitta- och jämförservicen till att även omfatta företagsinformation
 12. Arbeta med tematiska forum för att utveckla olika näringar/branscher
 13. Tillväxtutskottet ska även ansvara för vissa strategiska arbetsmarknadsfrågor
 14. Ta fram fler extratjänster och praktikplatser i samtliga förvaltningar och bolag
 15. Samla informationen om samtliga praktikplatser/extratjänster/examensarbeten/ traineetjänster mm på karlstad.se
 16. Regelbunden uppföljning av arbetslöshetsstatistik
 17. Ökad samverkan med arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter
 18. Feriearbeten för fler ungdomar
 19. Tillvarata entreprenörskaps- och företagskompetens hos nyanlända
 20. Validering av nyanländas kompetens

  Karlstadsregionen
 21. Ökat samarbetet inom etableringsfrågor
 22. Ökat samarbete inom besöksnäringen
 23. Ökat samarbete kring Karlstad Airport
 24. Ökat samarbete inom kollektivtrafiken vilket gynnar arbets- och studiependlingen
 25. Ökat samarbete inom utbildningsområdet vilket gynnar kompetensförsörjningen och matchningen på arbetsmarknaden
 26. Ökat samarbete inom gods- och logistik
 27. Ökat samarbete inom tillståndshandläggning
 28. Ökat samarbete inom fysisk planering och större investeringar
 29. Stärkt samarbete med Örebroregionen/Mälardalen
 30. Stärkt samarbete med Västra Götalandsregionen

  Handel
 31. Tydliggör kommunens roll i Centrum Karlstad och Centrum Karlstads uppdrag
 32. Se över kommunens regelverk när det gäller marknadsföring utanför egen butik
 33. P-skiva 30 min i röd zon i centrala Karlstad
 34. Få till parkeringsanläggningarna vid portarna till centrum
 35. Mer gröna inslag på gågator och torg
 36. Fler kulturella inslag på gågator och torg
 37. Moderna och flexibla regler för torghandeln så att antalet aktörer ökar
 38. Förbättra belysningen och rusta upp hänvisningsskyltarna i centrum
 39. Förbättra snöröjningen och halkbekämpningen i centrum
 40. Förbättrad samverkan med Välsvikens och Bergviks köpcenter

  Etableringar
 41. Etableringsarbetet i Karlstads kommun, Karlstadsregionen och på regional nivå måste fungera bättre och vara samordnat
 42. Samverkan med Tillväxtverket, Business Sweden och EU-fonder/program
 43. Etableringar inom alla branscher är välkomna
 44. Etableringsarbetet ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv
 45. Fler proaktiva uppvaktningar av företag eller branscher som Karlstad saknar
 46. Studiebesök i andra kommuner av Karlstads storlek – tex jämförelsekommunerna
 47. Utvärderingsrutin vid etableringar som inte hamnade i Karlstad

  Kvinnors och ungas företagande
 48. Stimulera övergången från UF-verksamhet till ordinarie företagande
 49. Medverka till fler mentorskap
 50. Utbilda näringslivsutvecklarna i genusvetenskap med fokus på kvinnors företagande
 51. Öka nätverkandet och kunskapsutbytet
 52. Dra lärdomar ifrån Tillväxtverkets program Främja kvinnors företagande

  Mikroföretag
 53. Prioritera insatser gentemot mikroföretag eftersom fyra av fem nya jobb bildas där
 54. Underlätta generationsskiften i små och medelstora företag

  Näringslivsorganisationer
 55. Delta strukturerat på olika frukostmöten och andra forum (Handelskammaren, Svenskt Näringsliv, Centrum Karlstad, Företagarna, Fastighetsägarna, LRF)
 56. Bjud regelbundet in näringslivsorganisationerna till tillväxtutskottets sammanträden
 57. Regelbunden dialog med de starka klustren Paper Province, Compare, NIFA och IUC/Stål & Verkstad

  Infrastruktur
 58. Utveckla flygtrafiken och andra verksamheter vid Karlstad flygplats i samverkan med näringslivet och andra aktörer
 59. Genomföra Tåg i tid och förvandlingen av Karlstad C i samverkan med näringslivet
 60. Utveckla hamnområdet i Karlstad så att alla transportslag kan mötas och andelen gods till sjöss ökar
 61. Säkerställa en järnvägsförbindelse för godset mellan Välsviken och hamnområdet

  Upphandling
 62. Genomför ett årligt seminarium om kommunens upphandlingar
 63. Verka för att fler lokala aktörer ska kunna delta i kommunens upphandlingar, exempelvis livsmedelsproducenter
 64. Genomför seminarier om innovationsupphandlingar ihop med näringslivet
 65. Genomför innovationsupphandlingar
 66. Genomför fler upphandlingar med tydliga sociala krav
 67. Checklista vid kommunal upphandling – vad bör företaget tänka på?

  Samverkan med utbildningsväsendet
 68. Internutbildning av lärare och annan skolpersonal för att förbättra kunskapen om och attityden till företagande
 69. Säkerställ att fler universitetsstudenter får kontakt med näringslivet i Karlstad
 70. Verka för att Karlstads universitet har rätt utbildningar för näringslivet i Karlstad
 71. Säkerställ rätt YH-utbildningar för näringslivet i Karlstad
 72. Inför entreprenörskap i grundskolan
 73. Ta fram praoplatser i samverkan med näringslivet

  Karlstads kommuns mindre tätorter
 74. Ta fram ett landsbygdsprogram för Karlstads kommun i dialog med relevanta aktörer (tex LRF, NIFA, Mera Molkom, Norsbygdens framtid, Väse framtid)
 75. Besöka fler näringsidkare i Karlstads mindre tätorter
 76. Stimulera lokala näringslivssamarbeten

  Stadsdelscentrum
 77. Besöka näringsidkare och stimulera företagssamarbete i våra stadsdelscentrum såsom Kronoparken, Rud, Våxnäs, Haga och Norrstrand
 78. Verka för att fler stadsdelscentrum blir lokala näringslivsnav

  Besöksnäringen
 79. Utveckla samarbetet med Visit Värmland och besöksnäringens aktörer i Karlstadsregionen
 80. Fler besöksmål i och ökad tillgänglighet till Vänerskärgården
 81. Fler ställplatser för husbilar både i centrala Karlstad och i de mindre tätorterna, tex vid idrottsplatser i samverkan med föreningslivet
 82. Stärk Karlstad som arrangemangsstad för stora och små idrottsevenemang
 83. Stärk Karlstad som besöksmål på vintern

  Markanvisning/företagslokaler/bostäder
 84. Använd kommunens nya markpolicy i syfte att möjliggöra fler bostads- och verksamhetsetableringar i hela kommunen
 85. Fler strategiska markförvärv
 86. Tydliggöra och informera om kommunens rutin vid marktilldelning
 87. Ökad samverkan mellan kommunens förvaltningar och KBAB
 88. Ta fram mer verksamhetsmark och företagslokaler av olika slag och i olika lägen
 89. Skapa en sök- och informationsfunktion för lediga lokaler och verksamhetsmark
 90. Regelbundna dialogmöten med byggintressenter

  Statliga jobb
 91. Förstärkt strategiskt arbete när det gäller statliga verksamheter i Karlstadsregionen
 92. Regelbundna träffar med statliga myndigheter lokaliserade i Karlstad
 93. Proaktivt arbete när det gäller att attrahera nyetableringar eller omlokaliseringar av statlig verksamhet

  Sociala kooperativ och kooperativt företagande
 94. Kartlägga inom vilka fler områden som sociala kooperativ skulle kunna skapas
 95. Stimulera kooperativt företagande

  Innovationsstödssystemet
 96. Tydliggör kommunens roll och uppgift i aktörs- och innovationsstödssystemet
 97. Samlad årlig dokumentation över aktörernas stöd, verksamhet och effekt
 98. Förbättra dialogen med aktörer som förmedlar riskkapital
 99. Arbeta proaktivt mot befintliga riskkapitalister för att öka deras engagemang i Karlstad

  Myndighetsutövning
 100. Fler e-tjänster och med möjlighet att följa sina pågående ärenden
facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.