Vår politik

Ett attraktivt och jämlikt Karlstad

Vårt budgetförslag i kommunen

Socialdemokraterna presenterade före sommaren sitt förslag till budget för Karlstads kommun åren 2018—2020.

Inriktningen och prioriteringarna följer det förslag till sex målområden som Socialdemokraterna tidigare presenterat:  1. Tillväxt och jobb. 2. Livslångt lärande. 3. Livskvalitet och trygghet. 4. Hållbar utveckling. 5. Demokrati och delaktighet. 6. Attraktiv arbetsgivare.

Karlstad, liksom alla andra kommuner, har ett antal utmaningar framför sig: Fler unga och äldre (demografin), kompetensförsörjning (både kommunens egen och företagens). Sjuktalen (45 mkr i sjuklönekostnad). Segregationen. Då krävs en styrning som är både tydlig och strategisk.

Socialdemokraterna pekar ut en tydlig riktning framåt: Vår övergripande prioritering är jobben. Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet och Karlstad ska bidra med sin del. Vi lägger ett budgetförslag med tre tydliga inriktningar:

  1. Vi bygger nytt och hållbart! Socialdemokraterna föreslår att en helt ny stadsdel utreds. Flera stora bostadsprojekt har kört fast och blivit försenade av olika skäl (Katrineberg, Jakobsberg). Även många förtätningsprojekt stöter på problem och protester. Karlstadsborna är engagerade i sin stad och dess utveckling.

Vi socialdemokrater har tidigare föreslagit en systematisk inventering av samtliga stadsdelar i syfte att hitta mer byggbar mark för bostäder. Nu är det dags att ta nästa steg och vi föreslår att det i dialog med karlstadsborna utreds var det kan planeras en ny, modern, hållbar stadsdel.

 

Vi prioriterar arbetet med företagsklimatet. Vid senaste undersökningen var Karlstad på plats 89. Som bäst de senaste åren har vi varit på plats 60. Tidigare har kommunen haft målet att vara bland de 20 bästa. Det har nu majoriteten övergivit. Vi står fast vid målet och presenterar därför 100 förslag för ett förbättrat företagsklimat.

Vi fortsätter driva på för en förstärkt besöksnäring. Det är en starkt växande bransch med stor potential till nya jobb.

 

  1. Vi jämnar ut skillnader i levnadsvillkor. Livslångt lärande är vårt mål. Budgeten innehåller resursförstärkning för ökad måluppfyllelse i skolan. Likaså riktade pengar till barn och elever i behov av särskilt stöd och socialt förebyggande och tidiga insatser. Vi vill förstärka elevhälsan.

 

Satsning på kultur för ökad jämlikhet. Viktigt med avgiftsfria aktiviteter. Vi föreslår avgiftsfri kulturskola. Investering på Kronoparken, där biblioteket, fritidsgården och Fröding Arena samlokaliseras. Ett ”nav” för sammanhållning, integration och ökad jämlikhet. Fria kulturmedel för att understödja kreativa subkulturer.

Viktigt med möjligheten att idrotta. Vi föreslår att det inrättas en fritidsbank i västra Karlstad.

Hälsa och trygghet genom hela livet. Vi avsätter 15 miljoner för investering i ny serviceanläggning på Skutberget. Vi vill utreda någon form av lokalbidrag till seniorverksamhet inom föreningslivet. Vi avsätter medel för förbättrad belysning, halkbekämpning och enkelt avhjälpta hinder för ökad tillgänglighet. Vi avsätter medel för trygghetsskapande åtgärder inom vård- och omsorg.

 

Omstart för kommunens jämställdhetsarbete. Strategiskt arbete krävs. Hur ska vi exempelvis tydligare synliggöra och stärka otrygga unga tjejer?  Kunskapsbank för jämställdhet under kommunstyrelsen. Investeringsmedel för Färjestads ridklubb.

 

Kompetensförsörjning, attraktiv arbetsgivare. Svårt konkurrera med löner. Måste erbjuda en bra psykosocial arbetsmiljö, ett systematiskt arbetsmiljöarbete och karriärmöjligheter. För att förbättra kompetensförsörjningen inom vård- och omsorg: Extra platser för vårdutbildning på Komvux.

 

  1. Vi håller ihop hela Karlstad. Vi satsar i hela Karlstad. Livskvalitet och trygghet ska självklart omfatta hela Karlstads kommun. Vi vill understödja engagemanget och drivkraften i ytterområden och kransorter genom att avsätta en miljon vardera till Edsvalla, Molkom, Skattkärr-Alster, Skåre, Ulvsby, Vålberg, Väse. Pengarna ska användas till satsningar som kommer så många som möjligt till del och höjer attraktiviteten i områdena. Satsningarna genomförs i dialog med medborgarna. Befintligt föreningsliv är en viktig grund. Landsbygdsrådet blir kommunens kontakt i arbetet.

 

Sammanfattningsvis: Vi presenterar en tydlig färdriktning, ett år före valet, som gäller för Socialdemokraterna även efter ett maktskifte 2018: vi bygger nytt och hållbart, vi jämnar ut skillnader i levnadsvillkor, vi håller ihop och satsar i hela kommunen.

facebook Twitter Email