Viktig infrastruktur

Sedan ett antal år tillbaka har vi en Infragrupp inom S i Karlstad som jag leder. Den består av våra ledande företrädare från tillväxtutskottet, stadsbyggnadsnämnden, teknik- och fastighetsnämnden, miljönämnden, Karlstad Airport, regionens kollektivtrafiknämnd, Vänerhamn AB, Oslo-Sthlm 2.55, E18-gruppen och Tåg-i-tid. Arbetsgruppen diskuterar både kort- och långsiktiga infrastrukturfrågor. I gruppen har vi också några medlemmar som har särskild kompetens inom den här typen av frågor. Ibland bjuder vi också in andra regionala och nationella S-företrädare eller tjänstepersoner från olika verksamheter.

Det råder ingen brist på ämnen då det är mycket på gång på Värmlandsbanan och Karlstad C, flygplatsen med dess flyglinjer är ständigt aktuell, lederna Södra och Östra förbindelserna ska byggas, arbetet med en ny översiktsplan pågår som bl.a. inrymmer hamnområdet och kommande sträckningar av vägar/järnväg (ev godsbangård, dubbelspår, Vålbergsraka etc) och så har vi förstås de mer ordinarie översynerna av vägar och kollektivtrafikutbud.

Det är framförallt på järnvägen som vi kommer att märka aktivitet de kommande åren då det finns mycket nationella medel beviljade till olika satsningar i Värmland. Glädjande men utmanande. Resecentrum ska byggas med mittplattform och spårförändringar, det ska ske spårbyte på stora delar av Värmlandsbanan och vi får förhoppningsvis dubbelspår på fler sträckor än nu aktuella mötesspår Pråmkanalen, Väse och Välsviken. Sedan hoppas vi ju på medel till en ny godsbangård vid Välsviken så att godshanteringen på Karlstad C kan flytta. I förlängningen är tanken att knyta samman godsbangården och hamnområdet så att godset inte behöver passera centrum och Herrhagen/Lamberget på samma sätt som idag. Många av insatserna är också viktiga led i arbetet med sträckan Oslo-Stockholm på under tre timmar. Där tillkommer förstås andra viktiga frågor utanför Karlstad, såsom Nobelbanan (Örebro-Kristinehamn) och gränsbanan (Arvika-Oslo).

Hamnens långsiktiga läge diskuteras också inom ramen för översiktsplanearbetet och det handlar bland annat om huruvida den ska utvecklas i exakt samma läge som idag, flyttas något norr/österut (tex Kalvholmen/Örsholmen) eller kanske flyttas mer rejält till ett helt nytt läge. Hamnens betydelse lär öka framöver om det nationella målet om en fördubbling av sjöfartens gods ska kunna uppnås. Glädjande i den delen är att det finns beslut om nya slussar i Trollhättan. Men eftersom godset också måste ta sig till och från hamnen så är det avgörande hur hamnen kan nås med järnväg och lastbil. Så helheten måste fungera idag, under en förändringstid, (vilken förändring vi än pratar om), och i en framtid. Så det är många komplexa men också väldigt intressanta frågor med stor betydelse för miljön, stadsutvecklingen och värmländska arbetstillfällen!

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.