S Karlstads hållning avseende handel på Månsberget (Bergvik 1:37)

Generellt är vi positiva till etableringar då det leder till arbetstillfällen och stärker Karlstad som boende- och besöksort.

Vi vill inte heller styra för mycket över marknaden när det gäller vilka etableringar som blir av och inte. Politiken ska inte påverka för mycket bara för att vi har styrinstrument såsom planläggning mm. Den påverkan har vi inte inom alla näringar och därför ska den användas med måtta.

Dock kan det finnas situationer att vara emot en etablering om det finns särskilt starka skäl. Det anser vi att det nu finns trots att vi själva var med och undertecknade ett politiskt initiativ som lades på kommunstyrelsens bord i januari 2018.

I initiativet står det bland annat:

”Därför är det angeläget att planeringen av området utformas på ett sätt som balanserar utbudet i stort. Därför bör utformningen av området utgå från att det nya som sker på Monsénsberget inryms inom de varugrupper som har en möjlighet att fungera som komplement och drivkraft för stadens övriga utbud. Vidare bör det prövas om Monsénsområdets utformning också kan innefatta andra delar än handel och hur en etappvis utbyggnad kan åstadkommas.”

Vi har under de tre år som snart gått inte fått någon detaljerad information om vilket handelsutbud som är tänkt på området, vilka eventuella andra verksamheter utöver handel som kan vara aktuella eller om det blir en etappvis utbyggnad. Det gör att vi har svårt att i rådande läge säga ja till utbyggnaden. Bauhaus som varit en aktör som nämnts kommer att etablera sig i Välsviken.

Överlag är det nu ett svårt läge för befintlig handel (coronakrisen, ombyggnationer, e-handel och externhandel). Så vi vill vara trygga med att centrumhandeln, våra befintliga köpcenter (Bergvik och Välsviken), stadsdelscentrum, våra mindre tätorters centrum och våra grannkommuners centrum klarar sig igenom de närmaste åren.

Det är också en viktig miljö- och klimataspekt att ta hänsyn till. De globala målen och våra lokala miljömål förpliktigar. Vi måste vårda våra resurser och tänka mer på återbruk och cirkulär ekonomi. Månsberget är ett skyddsvärt skogsområde med flera nyckelbiotoper. En handelsetablering i det aktuella läget kommer också att leda till mer biltrafik vilket är en utmaning för både Bergviksmotet på E18 och de lokala gatorna i närområdet.

Så vid en samlad bedömning så har Socialdemokraterna i Karlstad kommit fram till att vi i dagsläget säger nej till en handelsetablering på Månsberget.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.