(S) i korthet, kommunstyrelsens sammanträde 2021-01-25

Tilläggsyrkande, ärende 30. Remiss – Införandet av en familjevecka påbörjas.

Vid kommunsstyrelsens sammanträde föreslog Socialdemokraterna idag ett tilläggsyrkande efter första stycket i remissyttrandet:

Vi ser också positivt på om införandet av en familjevecka leder till ökad jämställdhet och jämlikhet när det gäller uttag av ledighet samt ökad delaktighet kring barns och elevers studier när ledighet vid utvecklingssamtal föreslås ingå.

Protokollsanteckning, ärende 13. Långsiktig investeringsplanering 2023-2027.

Socialdemokraterna har vid kommunstyrelsens sammanträde idag lämnat in följande protokollsanteckning:

Socialdemokraterna anser att processen kring långsiktig investeringsplanering behöver förtydligas så att den avsedda effekten uppnås. Processen har nu genomförts ett par år men samtidigt justerats längs vägen vilket gör att det är lite svårt för både förtroendevalda och verksamheter att få grepp om den. Ska kommunstyrelsen besluta om förstudier eller planeringsfas? Hur fast beslutade är objekt som kommit med i långsiktig investeringsplanering? Det står i tjänsteskrivelsen att objekt som

beslutats av kommunfullmäktige i budgetärendet inte behöver föras in i långsiktig investeringsplanering även om de bara är utredningsuppdrag (som tex Vålberg sporthall/badhus/allaktivitetshus) eller kryssmarkerade objekt som renovering av Bibliotekshuset. Enligt vår uppfattning borde det finnas en tydlig investeringsbudget där beslutade och pengasatta objekt finns med, en tydlig lista med andra objekt som gått vidare för fortsatt planering och övriga som ännu inte är prioriterade av KS/KF. Som det är nu måste man läsa på många ställen för att få tag på den informationen.

När det gäller själva ärendet långsiktig investeringsplanering anser vi att frågorna om Infrastruktur Örsholmen-Heden-Lamberget-Vänerpiren, Skate/aktivitetspark och Parkeringsfrågorna i centrala Karlstad behöver utredas samlat och skyndsamt så att väl genomtänkta och avvägda politiska beslut kan fattas.

Gehör för S! Ärende 14. Uppdrag enligt beslutspunkt i budget 2021-2023 -Översyn av kommunens organisation – Igångsättningsbeslut.

Socialdemokraterna har sedan tidigare haft synpunkter på översynen av kommunens organisation och lyft fram vikten av att antalet förtroendevalda inte minskar. Glädjande nog har vi fått gehör för våra synpunkter och texterna är nu ändrade.

Protokollsanteckning, ärende 16. Uppdrag enligt beslutspunkt i budget 2021—2023 – Översyn av riktlinjer för social investeringsfond.

När kommunstyrelsen sammanträdde idag, lämnade Socialdemokraterna in nedanstående protokollsanteckning:

Socialdemokraterna vidhåller åsikten att den sociala investeringsfonden borde kunna användas till individinriktade insatser. Vi är övertygade om att det skulle ge en större effekt av satsningarna. Vi ser gärna en mer systematisk effektutvärdering av medlen.

Reservation, ärende 22. Politiskt initiativ – Ett ännu tryggare Karlstad, återrapportering Policy för brottsförebyggande arbete, Riktlinje – förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism.

Reservation inlämnad av Socialdemokraterna, vid kommunsytrelsens sammanträde 2021-01-25:

Socialdemokraterna ser det brottsförebyggande arbetet som en viktig strategisk fråga för kommunen. Vi anser att det strategiska arbetet borde ligga under kommunstyrelsen.

Det blågröna styret har lagt många initiativ inom området, vilket förstärker bilden av att frågorna saknas inom kommunstyrelsen.

Vid dagens sammanträde presenteras två dokument, en policy för det brottsförebyggande arbetet, och en riktlinje för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Vi anser att dokumenten inte är tillräckligt tydliga och att de rimligen inte kan bidra till en vägledning i vardagen inom verksamheterna i sin nuvarande utformning. Det krävs en tydligare politisk styrning av frågorna, en upparbetad samverkansstruktur och ”en verktygslåda” av insatser för ett effektivt brottsförebyggande arbete.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.