S i korthet, kommunstyrelsens sammanträde 2020-05-19

Det behövs lokala rekommendationer för politisk medverkan i Karlstads skolor. Delseger för (S)!

I en motion till kommunfullmäktige 2019-11-19, föreslog Socialdemokraterna att Karlstads högstadie- och gymnasieskolor ska vara positiva till kontinuerlig medverkan från politiska partier och deras ungdomsförbund. Men vi vill också att skolorna verkligen bjuder in enskilda förtroendevalda, partier och ungdomsförbund. I motionen föreslogs även att barn- och ungdomsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska ta fram riktlinjer kring partipolitisk information i skolan samt redovisa hur det arbetas med demokratisk delaktighet i enlighet med kommunens strategiska plan. Därför är det glädjande att styret lyssnade på våra goda argument och biföll motionens punkter 1 och 3. Nu ska motionen hanteras slutligt av kommunfullmäktige efter sommaren.

1. Kommunfullmäktige rekommenderar att Karlstads högstadie- och gymnasieskolor är positiva till kontinuerlig medverkan från politiska partier och deras ungdomsförbund.

3. Barn- och ungdomsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar hur man arbetar med demokratisk delaktighet i enlighet med kommunens strategiska plan.


Blågröna styret vill inte se fixarservice inom digital teknik för äldre

9 maj 2019 föreslog Socialdemokraterna i en motion till kommunfullmäktige att kommunen ska utreda möjligheterna till att erbjuda fixarservice inom digital teknik för äldre. Motionen har skickats till vård- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen för beredning. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 november 2019 beslutades att ärendet skulle återremitteras till vård- och omsorgsnämnden. Det blågröna styret i kommunstyrelsen valde att avslå motionen. Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag att bifalla motionen.

Motionen syftar till att inkludera äldre i den digitala världen. En värld som för många kan upplevas svåråtkomlig och svårbegriplig.

Många äldre skulle vilja komma igång med att utföra e-tjänster på nätet, eller hålla kontakten med nära och kära. Idag kan de hindras av det faktum att de inte kan installera en dator, eller vissa funktioner i datorn eller annan digital enhet. I kommunens handlingsplan ”Digitala Karlstad” lyfter man fram vikten av att försöka inkludera så många som möjligt av invånarna i det digitala landskapet.

Sen motionen skrevs, så har vi drabbats av en samhällskris i form av coronapandemin. Äldre uppmanas isolera sig och alla vård- och serviceboenden har besöksförbud sedan den 11 mars.

Att erbjuda de äldre stöd för att nyttja mer digital teknik, förefaller sig nu både naturligt och nödvändigt. På samma sätt som det finns en stor samhällsvinst i att äldre undviker fallolyckor genom att få hjälp med fixarservice med vissa riskfyllda moment i hemmet, så finns det samhällsvinster i att hjälpa äldre att bryta det digitala utanförskapet och ensamheten.

Enligt vård- och omsorgsförvaltningen finns lagliga hinder för att lösa frågan på det sätt som motionärerna föreslår. Vi kan bara konstatera att i exempelvis Malmö och Karlskrona finns IT-fixare, en uppskattad service bland de äldre. Frågan måste helt enkelt få en snabb lösning.


Anmärkningsvärd återremiss av markpolicy.

Det blågröna styret i kommunstyrelsen beslutade idag att återremittera markpolicyn för Karlstads kommun med tillhörande riktlinjer och bilagor till kommunledningskontoret. Socialdemokraterna tycker att det är anmärkningsvärt att den återremitteras efter flera års handläggning, remissförfarande och hantering i utskott och nämnd. Detta innebär att den nya markpolicyn försenas, vilket inte är bra för Karlstad. En ren återremiss hade varit att föredra, men istället skickar det blågröna styret med flera ändringsförslag som de har låst sig till. Till exempel att teknik- och fastighetsnämnden ska få besluta om att sälja strategisk mark i centrala Karlstad. Det bör vara ett beslut för kommunfullmäktige eller åtminstone kommunstyrelsen.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.