S föreslår pilotprojekt inom hemtjänsten för ökad personalkontinuitet

Vi befinner oss fortfarande i en samhällskris till följd av coronapandemin. Bristerna inom äldreomsorgen har tydliggjorts och debatten om förändringar och förbättringar behöver ständigt pågå. En av de frågor som lyfts till och från är den så i kallade ”minutstyrningen” inom hemtjänsten.

Karlstads kommun tillämpar en styrning inom hemtjänsten som innebär att biståndskontorets beslut om insatser omvandlas till en genomsnittligt beräknad tidsresurs i utförarledet (hemtjänstgrupperna) och den tiden ligger till grund för planering och schemaläggning.

Det måste givetvis finnas en väl genomarbetad planering. Det är drygt 1400 karlstadsbor som ska få besök av kommunens hemtjänst i olika omfattning. Vi nås av till och från av signaler om att personal känner sig stressade av den här planeringen och så fort det händer något oväntat, så hamnar de efter enligt schema.

Kan vi utveckla en annan styrmodell? Ja, det kan vi om den politiska viljan finns. Vi tror på en mer tillitsbaserad styrning. Socialdemokraterna lade fram ett förslag i vård- och omsorgsnämnden om ett pilotprojekt för att utveckla en ny styrmodell. Vård- och omsorgsnämnden har ett upparbetat eget kapital (tidigare ej förbrukade budgetmedel) på i storleksordningen 100 miljoner kronor. Dessa kan användas till utvecklingsarbete. Vi föreslår att en lämplig pott avsätts för att utveckla och pröva nytt i hemtjänstgrupperna inom Karlstads centrum och i Väse.

Vi tycker att vi har dubbelt goda skäl till att välja just dessa grupper. Förutom den ”vardagliga” stressen, så kommer Karlstads centrum att genomgå en historiskt omfattande stadsomvandling, där Hamngatan och området däromkring kommer att utgöra byggarbetsplats med begränsad framkomlighet och påverkan på diverse transporter. Tänk er undersköterskan i hemtjänsten, på cykel, med minutschema i detta byggkaos? Det krävs inte så mycket fantasi för att konstatera att det kommer att bli ännu värre arbetsmiljöproblem och en riskerad försämrad service för medborgarna.

Som arbetsgivare måste vi ju ha en planering för detta som känns realistisk och ansvarsfull. Vi vill att hemtjänstgrupperna i centrum undantas från minutstyrningen och att förvaltningen och fackliga organisationer i samverkan utarbetar och prövar en ny styrmodell i hemtjänsten. Initialt kan ökade kostnader uppstå och dessa ska täckas inom projektet. Men på sikt bör det vara en modell som är tämligen kostnadsneutral. Vi vill att också Väse ingår i pilotprojektet. Det är bra att pröva nya modeller i olika geografiska områden. Dessutom behöver kommunen reparera förtroendet i Väse efter upphandlingen av Granberga vårdboende mitt i pandemin.

Vi behöver ta itu med personalkontinuiteten för de äldre med hemtjänst. Hur många personer ska de få besök av i sitt hem? I Socialstyrelsens årliga kartläggning så är Karlstads siffra 19 personer på två veckor. Vi måste få ner det antalet. Det finns ingen annan väg än att personalen själva får större inflytande över sin planering och i högre grad besöker samma pensionärer varje dag.

Vi vet att vi har en bra idé och kommer att återkomma i frågan. Karlstads äldre ska känna sig trygga med sin hemtjänst och kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare, som vågar pröva nytt och litar på sina medarbetare.

Monica Gundahl (S), 1:e vice ordförande vård- och omsorgsnämnden

Jan Bergergård (S), ledamot

Carina Bönström (S), ledamot

Andreas Johansson (S), ersättare

Nurten Eken (S), ersättare

Bengt Finnmark (S), ersättare

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.