Politiskt initiativ – Revidering av budget 2022

Socialdemokraterna föreslår 100 miljoner till välfärden

Socialdemokraterna föreslår 100 miljoner kronor i en satsning för att stärka välfärden inom Karlstads kommun inför 2022.

Socialdemokraterna konstaterar att det ekonomiska resultatet för perioden januari–augusti för kommunen är + 270 miljoner kronor och för koncernen + 485 miljoner kronor. Kommunens helårsprognos visar på ett resultat på +298 miljoner kronor.

Socialdemokraterna föreslår att totalt 100 miljoner kronor avsätts för en satsning på främst skolan. Exakt hur pengarna ska användas får nämnderna besluta om. 50 miljoner är budgetmedel som höjer ramarna och innebär att de kan användas till bemanning. Resterande 50 miljoner är tillfällig förstärkning som kan vara exempelvis olika projekt, arbetsmarknadsåtgärder och stöd till föreningsverksamhet för seniorer och särskilt utsatta grupper. 

Kommunen ska inte lägga pengar på hög, utan det ska komma medborgarna till del där de bäst behövs. Det finns inget bättre socialt förebyggande arbete än att se till att barn och ungdomar klarar skolan. Där läggs grunden för resten av livet.

Förslag till fördelning:

50 miljoner kronor är ramhöjande och följer med i budgeten framåt, 50 miljoner kronor är tillfälliga insatser under 2022.

Barn- och ungdomsnämnden förstärkt bemanning i förskola, skola, och fritidshem, resurser till elever i behov av särskilt stöd. 30 mkr ramhöjning och 30 mkr ”tillfälliga” under 2022 för exempelvis insatser mot social oro och förstärkt elevhälsa. Totalt 60 mkr.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förstärkt bemanning, resurser till elever i behov av särskilt stöd 15 mkr ramhöjning, 15 mkr tillfälliga under 2022 för Återstart Karlstad.

Vård- och omsorgsnämnden förstärkt bidrag till pensionärsorganisationer och andra föreningar med seniorverksamhet och uppsökande arbete kring ofrivillig ensamhet 2 mkr ramhöjande.                  

Arbetsmarknads- och socialnämnden, uppsökande arbete särskilt utsatta grupper 1 mkr tillfällig förstärkning under 2022. Projektet ”Värmlands Arbetskraft 2.0” permanentas, 2 mkr ramhöjande.

Återstart Karlstad, arbetsmarknadsåtgärder fria medel 3 mkr tillfälliga.

Kultur- och fritidsnämnden, projektpengar experimentell kultur och förenings- och fritidsgårdsverksamhet i bostadsområden utan fritidsgård 1 miljon kr ramhöjande, 1 mkr tillfälliga medel under 2022. 

Yrkande:

 1. Barn- och ungdomsnämnden tilldelas ett tilläggsanslag på 30 miljoner kronor år 2022 för förstärkt bemanning i förskola, skola och fritidshem samt resurser till elever i behov av särskilt stöd.
 2. Barn- och ungdomsnämnden tilldelas ett tilläggsanslag på 30 miljoner kronor från och med 2022 för förstärkt bemanning i förskola, skola och fritidshem samt resurser till elever i behov av särskilt stöd.
 3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tilldelas ett tilläggsanslag på 15 miljoner kronor år 2022 för förstärkt bemanning, resurser till elever i behov av särskilt stöd.
 4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tilldelas ett tilläggsanslag på 15 miljoner kronor från och med 2022 för förstärkt bemanning, resurser till elever i behov av särskilt stöd.
 5. Vård- och omsorgsnämnden tilldelas ett tilläggsanslag på 2 miljoner kronor från och med 2022 för förstärkt bidrag till pensionärsorganisationer och andra föreningar med seniorverksamhet och uppsökande arbete kring ofrivillig ensamhet.
 6. Arbetsmarknads- och socialnämnden tilldelas ett tilläggsanslag på 1 miljoner kronor år 2022, uppsökande arbete särskilt utsatta grupper.
 7. Arbetsmarknads- och socialnämnden tilldelas ett tilläggsanslag på 2 miljoner kronor från och med 2022 för att permanenta projektet ”Värmlands Arbetskraft 2.0”.
 8. Arbetsmarknads- och socialnämnden tilldelas ett tilläggsanslag på 3 miljoner kronor år 2022, Återstart Karlstad, arbetsmarknadsåtgärder fria medel
 9. Kultur- och fritidsnämnden tilldelas ett tilläggsanslag på 1 miljoner kronor år 2022 projekt experimentell kultur och förenings- och fritidsgårdsverksamhet i bostadsområden utan fritidsgård.
 10. Kultur- och fritidsnämnden tilldelas ett tilläggsanslag på 1 miljoner kronor från och med 2022 projekt experimentell kultur och förenings- och fritidsgårdsverksamhet i bostadsområden utan fritidsgård.
 11. Finansiering sker via rörelseresultatet.
facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.