Nyhetsbrev från S i Region Värmland

Summering av 2021

Nu är det verkligen inte många dagar kvar av detta år och vi har börjat summera upp det politiska arbetet i regionen. Vi kan för 2021 summera över 70 medieaktiviteter bestående av debattartiklar, press­meddelanden och andra nyheter med våra företrädare. Vi har lämnat in 11 motioner, 4 politiska initiativ och ställt 6 interpellationer. Vi har även fått igenom en del politiska förslag under året. Exempelvis så kommer en regional hjälplinje vid psykisk ohälsa att upprättas. Regionen kommer även titta på hur vårdcentralernas insatser vid psykisk ohälsa kan stärkas genom att inrätta en funktion med vårdsamordnare. Vi har även fått bifall på att göra det enklare att kunna studera på distans genom att titta på hur ett länssamarbete kring lärcentrum kan utformas. Listan kan göras längre med fler förslag.

De personalpolitiska insatserna behöver framgent öka inom regionen för att inte förvärra den arbetskraftsbrist som redan finns. Något som ni säkert kunnat följt via media. Därför har vi under året haft ett särskilt fokus på personalen och lagt en rad olika politiska förslag. Exempelvis ville vi i budgeten för 2022 tillskjuta medel till åtgärder som både är personal- och rekryteringsbefrämjande, något som det borgerliga styret inte hade med. Vi har lagt förslag om ett personalutskott och om att ta fram ett personalpolitiskt program för att få ett samlat politiskt ansvar i frågorna. För att stärka arbetet med att bli en attraktiv arbetsgivare har vi lagt förslag om att hitta arbetsmodeller som t.ex. ”min barnmorska” inom förlossningsverksamheten.

Regionfullmäktige december

Regionfullmäktige i december flöt på utan några större omtvistade ärenden. Ett av de större beslut handlade om samverkansavtal om framtida etableringsfunktion – Business Region Värmland. Funktionen är en samverkan mellan regionen och kommunerna och ska arbeta med att identifiera affärsmöjligheter, nya affärer och sedan ha förmågan att lotsa affärsmöjligheterna till ett avslut.

Vi fick bifall på två motioner. Den ena handlar om vårdsamordnare vid psykisk ohälsa. Ambitionen med motionen är att skapa en primär kontaktperson som ska ge ett samordnat och strukturerat omhändertagande för personer med psykisk ohälsa. Den andra motionen handlar om öppenvårdsmottagning för barn- och ungdomsmedicin. Organiseringen av öppenvårdsmottagningarna i regionen är idag lokaliserade till östra, västra och södra delarna av länet, men inte till norra Värmland. Därför vill se över möjligheten att även starta en mottagning för de norra delarna.

Regionalpolitiskt handlingsprogram ute på remiss

Nuvarande regionalpolitiska handlingsprogrammet löper ut 2022 och behöver ersättas med ett nytt. Programmet syftar till att beskriva vad vi vill uppnå under kommande mandatperiod 2023 – 2026. Remissutgåva har arbetats fram utifrån de synpunkter och idéer som medlemmarna lämnat till programmet. Innan slutgiltigt fastställande av distriktsårskongressen i april våren 2022 finns nu möjligheten att inkomma med synpunkter på programmet.

Utifrån tidigare utskick från Karlstads Arbetarekommun ska synpunkter skickas till: karlstad@socialdemokraterna.se märk rubriken ”remissvar regionalpolitiskt handlingsprogram”. Sista dag att svara på remissen är den 17 januari 2022.

Laddinfrastruktur för bilar ska stärkas i länet

För att Sverige ska minska koldioxidutsläppen och uppnå klimatmålen behöver fler kunna välja eldrivna alternativ som transportmedel. Idag saknas dessa möjligheter i många kommuner ute på gles- och landsbygden, där laddinfrastruktur i vissa orter helt saknas.

I ett politiskt förslag föreslår vi därför att Region Värmland bör erbjuda sig att vara en samordnande länk mellan länets kommuner och länsstyrelsen så att den fortsatta utbyggnaden av laddinfrastruktur i Värmland på ett effektivt sätt kan fortsätta. Ett förslag som vi nu fått igenom i Regionala utvecklingsnämnden.

Övrigt

  • Ny ersättare efter Linda Larsson i Regionstyrelsen valdes Sofia Magnusson in på senaste Regionfullmäktige.

Nu vill vi passa på att önska er en riktig God Jul och ett Gott Nytt År!

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.