Nyhetsbrev från S i Region Värmland

Aktuellt rörande covid-19

Smittspridningen ligger fortsatt på en hög nivå och läget är skört. Antalet patienter i behov av vård på sjukhus har minskat något, men vad gäller intensivvården är läget oförändrat. Värmland har kommit långt i vaccinationsarbetet och har under de senaste veckorna legat i topp i Sverige vad gäller andel invånare som fått dos 1. 39.2 % av värmlänningarna har nu fått dos 1 dvs. 89 317 värmlänningar.

Aktuella politiska frågor

Regionfullmäktige i april

På senaste Regionfullmäktige i april lämnade vi in en motion med förslaget att inrätta ett personalutskott. Med anledning av den rådande pandemin och dess effekter på personalens arbetsmiljö menar vi att större fokus behöver läggas på personalpolitiska frågorna i regionen. Risken är annars att vi får en situation med underbemanning och minskad tillgänglighet och ökade kostnader för inhyrd personal som följd. Du kan läsa motionen här.  

Under Regionfullmäktige togs beslut om Region Värmlands årsredovisning. Resultatet för 2020 hamnade på hela 777 miljoner kronor plus, 659 miljoner kronor bättre än budget. Förklaringen är de tillfälliga statsbidragen från vår S-ledda regeringen och lägre kostnader i ordinarie verksamhet. Av de 777 miljonerna avsätter man nästan 400 miljoner kronor i något som kallas för resultatutjämningsreserven. Resultatutjämningsreserven gör det möjligt att på ett ansvarsfullt sätt reservera en del av överskottet i goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott som uppstår till följd av en lågkonjunktur.

Vår motion om arbetstidsförkortning enligt modellen ”80-90-100” var uppe till beslut. Basen för modellen är att arbetstiden förkortas med 20%, lönens sänks till 90% och inbetalningar till tjänstepension är oförändrad 100%. Tyvärr fick vi inte bifall utan motionen blev besvarad. Argumentet bakom är att nuvarande pensionsavtal ger utrymme för olika lösningar i syfte att kunna erbjuda individuella lösningar för ett förlängt arbetsliv.

Vårt förslag om träbyggnadsplan är nu verklighet

På Regionstyrelsen i april antogs, efter motion av oss, en träbyggnadsplan för Region, du kan läsa den motionen här. Syftet med planen är att tydliggöra hur regionen ska arbeta för att främja träbyggandet inom det egna fastighetsbeståndet. Den är också ett verktyg för att vid nyproduktion bidra till Region Värmlands Miljöstrategi som för perioden 2017-2020 har tre insatsområden: 1. Minskat miljöavtryck, 2. Hållbar resursanvändning och 3. Hälsosamma miljöer. Särskilt intressant är nu att följa hur planen kommer att förverkligas i kommande ny- och ombyggnation av Centralsjukhuset.

Annat:

  • I Regeringens vårändringsbudget får Region Värmland ett tillskott på 127,2 miljoner kronor varav 118 miljoner går till hälso- och sjukvården. Det är pengar som ska gå till bland annat framskjuten vård, vaccination och testning och smittspårning.
  • Vi jobbar vidare med vårt förslag till budget för 2022.

Ha en fin första maj!

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.