Nyhetsbrev från S i Region Värmland

Regionens åtgärder med anledning Ukrainakrisen
Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sverige, läget i Ukraina och pågående sanktioner har regionen vidtagit en del åtgärder. En försörjningsgrupp har formats när det gäller material-, läkemedels- och medicinteknisk försörjning. Gruppen ser även över regionens IT- och säkerhetsberedskap. Vår asyl- och flyktinghälsa står redo att skala upp sin verksamhet för att kunna ta emot personer som flytt från Ukraina. Vården ser även över mottagningskapaciteten för att kunna ta hand om eventuella skadade eller svårt sjuka från Ukraina. Inom kollektivtrafiken erbjuds kostnadsfria resor för personer som flytt.

Inlämnad motion om vårdplatser
Som ni kanske har följt i media så har antalet vårdplatser i Sverige under en längre tid sjunkit. Sverige bedöms ha lägst antal vårdplatser i EU samtidigt som befolkningen och framför allt andelen äldre och kroniska sjuka ökar. I Värmland har över 150 vårdplatser försvunnit under en tioårsperiod. Brist på personal är en av de främsta anledningarna till att man inte kan hålla vårdplatser öppna. Här behöver vi arbeta än mer aktivt för att se till att rekrytera personal. Främst för att minska den arbetsbörda som överbeläggningar och utlokaliseringar innebär för personalen när vårdplatser inte finns.

Regeringen tillskjuter nu medel till fler vårdplatser. Vi delar regeringens uppfattning att vi behöver fler vårdplatser. Därför anser vi att regionen måste utreda hur vi kan få fler vårdplatser på våra sjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby. Därför har vi lämnat in en motion rörande det till kommande Regionfullmäktige. Ni kan även läsa det svar på en debattartikel vi skrev för någon vecka sedan här.

Initiativ tagit om bättre gränsöverskridande samarbete
Den 8 mars besökte våra politiker i Regionala utvecklingsnämnden Grensetjensten Norge-Sverige i Morokulien. Grensetjensten är ett gränsöverskridande samarbete mellan Sverige och Norge. Grensetjensten jobbar med att hjälpa företag och privatpersoner som har någon form av gränsskridande sysselsättning. I samband med nämndens sammanträde har vi skickat in ett politiskt initiativ för att förbättra

samarbetet med Norge efter pandemin. Flera Socialdemokratiska företrädare har länge uttryckt sitt missnöje över den dåliga hanteringen av det gränsöverskridande samarbetet. Under Coronapandemin minskade dagligvaruhandeln i Värmlands gränskommuner kraftigt till följd av restriktionerna.

SKR:s årliga hälso- och sjukvårdsbarometer presenterad
Sveriges Kommuner och Regioner [SKR] har nyligen presenterat den årliga hälso- och sjukvårdsbarometern. Den undersöker bland annat befolkningens attityder och vilket förtroende man har för svensk hälso- och sjukvård. Överlag anser sig värmlänningarna ha tillgång till den hälso- och sjukvård som man behöver. Men det finns delar som vi reagerar på.

Återigen ser vi att värmlänningarna har ett lågt förtroende när det gäller våra vårdcentraler. Andelen värmlänningar som har stort eller mycket stort förtroende för länets vårdcentraler hamnar för 2021 på 64.1 procent. Det är likartat mot tidigare år och resultatet är bland de fem sämsta regionerna i Sverige. Värmlänningarna får även i undersökningen uppskatta om väntetiderna inom hälso- och sjukvården bedöms som rimliga. När det handlar om vårdcentralerna anser 68 procent att väntetiderna är rimlig medan 54 procent anser att väntetiderna till besök och behandling på sjukhus är rimliga. Både siffrorna är under rikssnittet som är 70 respektive 55 procent.

Mer positivt betyg får regionen av värmlänningarna för hanteringen av Coronapandemin. Där placerar sig regionen bland de främsta.

Övrigt:

  • På senaste Regionstyrelsen behandlades årsredovisningen med bokslut. Bokslutet visar på ett stort överskott på nästan 1.3 miljarder. Anledningen till överskottet beror på de statsbidrag som regionen fått och uppgång på börsen. Tar man bort de delarna så finns det fortsatt problem för verksamheterna att få ihop sin ekonomi.
  • Är en del motioner som är på väg att behandlas, en om regionalt lärcentrum där förslaget är bifall under förutsättning att kommunerna vill det. En om att stärka ambulanssjukvården i Deje där förslaget är besvarad men vi jobbar på ett bifall.
  • Sverigedemokraterna har en motion uppe om skiftbyte uppe i Likenäs vilket är lite problematisk för oss. Förslaget är besvarad och motionen är skriven på ett sätt som gör att vi går in och beslutar om scheman osv. vilket gör den svår att bifalla. Istället yrkade på Regionstyrelsen när motionen behandlades på en återremiss där en utredning ska göras för att se på hur den prehospitala och akuta sjukvården i länets nordligaste delar kan stärkas innan motionen om skiftbyte avgörs. Vi fick med oss de andra partierna på en återremiss.
  • Gruppen jobbar vidare med att ta ned de tre nationella prioriteringarna för att sätta dem i ett regionalt perspektiv.
facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.