Nyhetsbrev från S i Region Värmland

Regionfullmäktige februari
Regionfullmäktige i februari flöt på utan några större omtvistade ärenden. Vi hade en motion som behandlades. Den handlade om att inrätta ett personalutskott med syfte att ge personalfrågorna större utrymme för att kunna ta strategiska beslut inom området. Det borgerliga styret och övriga partier valde att rösta ned det med hänsyn till att man anser att styrningen är tillräcklig. Exempelvis så tycker man att räcker med att få en fördjupad redovisning var tredje vecka på Regionstyrelsen. Vi fortsätter jobba vidare med personalfrågorna som vi ser är en viktig fråga att hantera för regionen framåt.

Vidare under regionfullmäktige anmälde vi in en motion. Den handlar om att stärka den logopediska kompetensen i länet. Värmland tillhör den region i Sverige som har minst antal logopeder i förhållande till befolkningen. Statistik från Socialstyrelsen anger att Värmland har ungefär 11 logopeder per 100 000 invånare, vilket kan jämföras med Stockholms län med 25 logopeder per 100 000 invånare. Vi vill även titta på hur insatserna kring barn med sammansatt utvecklingsneurologisk problematik kan utvecklas. Utgångpunkten är ett koncept kallat ”Essence”. Konceptet innebär att professioner som psykologer, logopeder, fysioterapeuter och läkare gemensamt tittar på barnets sammantagna problematik för att sedan kunna ge ett anpassat stöd och behandling. Det gör att föräldrar inte behöver vända sig till olika specialister för bedömning utan ett bredare helhetsgrepp kring barnet kan tas.

Politiskt initiativ rörande barn och ungdomspsykiatrin
Läget inom barn och ungdomspsykiatrin i Region Värmland har länge varit satt under stark press med långa väntetider och brist på personal. I en extern granskning kritiseras nu styrningen av barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Vi fick redan 2018 igenom att en genomlysning behövs göras, något som ännu inte gjorts. Det får oss att återuppta vårt krav och nu föreslås därför att en extern stödkommission tillsätts för att komma tillrätta med de brister som lyfts i granskningen.

Granskningen återupprepar den kritik som riktades 2016 rörande tillgänglighet, personalomsättningen och produktiviteten. Rörande produktionstakten ligger Värmland lågt. Här träffar behandlande personal endast 1,35 patient per dag, i genomsnitt, vilket är lägre än riksgenomsnittet. Den samlade bedömningen av granskningen är att det finns behov av att stärka styrningen, uppföljningen och den interna kontrollen. Initiativet styrdes på senaste Regionstyrelsen in till Hälso- och sjukvårdsnämnden.

(S)eger – Klaralab blir kvar
En omdiskuterad fråga i regionen har varit driften av dentallaboratorium Klaralab där det borgerliga styret har förespråkat nedläggning av hela verksamheten. Den främsta anledningen till en nedläggning är det underskott som verksamhet gått med under en längre tid. Men utifrån den externa rapport som gjorts och de förslag till olika alternativ som rapporten presenterat så har vi ansett att det finns goda skäl till driva vidare verksamheten, fast i reducerad form med inriktning på tandreglering. Det handlar om produkter som bettskenor som bedöms ha stabil efterfråga och ekonomisk bärkraft. Frågan var uppe på senaste Regionstyrelsen till beslut där det borgerliga styret fick en majoritet emot sig, vilket kan ses som en seger för oss.

Fossilfritt Region Värmland 2045
I en sedan tidigare lagd motion från oss har vi efterfrågat en utredning kring hur Region Värmland senast år 2045 ska kunna bli fossilfritt. På Regionstyrelsen presenterades utredningen och vilken kompassriktning som behövs för att vi ska uppnå parisavtalets överenskommelser och Sveriges nationella mål om ett fossilfritt välfärdsland.

Det första förslaget till beslut innebär att inom Region Värmlands uppföljning av Miljöplan 2021–2024 ta fram och genomföra åtgärder som motsvarar en uppskattad minskningstakt på minst cirka 10 procent minskad klimatpåverkan per år. Detta för att Region Värmland ska uppnå den framtagna målbilden och bidra till att nå Parisavtalets överenskommelser. Det andra förslaget till beslut innebär att Region Värmland fördjupar och breddar sin analys kring lämpliga verktyg, arbetssätt och metoder som kan bidra till att organisationen kan slå fast en rimlig väg mot målbilden och accelerera det praktiska arbetet med att minska klimatpåverkan för att bli fossilfritt till 2045. Flera lämpliga alternativ ska presenteras och värderas, exempelvis koldioxidbudget.

Det tredje förslaget till beslut innebär att Region Värmland ska samordna det interna arbetet för att säkerställa att organisationen beaktar, balanserar och hanterar de eventuella målkonflikter som kan uppstå inom regionens olika verksamheter och uppdrag, internt och externt, till följd av ökat fokus på att minska klimatpåverkan.

Slutgiltigt beslut tas på kommande Regionfullmäktige i april.

Övrigt:
– Inlämnat politiskt initiativ till Regionala utvecklingsnämnden om att rusta våra aktörer med projektkunskap. Syftet är att Region Värmland förbereder Värmlands aktörer inför den nya programperioden för 2021–2027 och därför erbjuda stöd i projektkunskap och mobilisering med målgrupper som är i förberedandefasen av projektansökningar.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.