Lokalt Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Svenska kyrkan

Inom Karlstads pastorat, Nor-Segerstads församling och Grava församling


Inledning

Socialdemokraterna inom området för Karlstads arbetarekommun vill arbeta för en öppen Folkkyrka med framtidstro. Vi vill att kyrkan ska finnas till för alla i samhället. Svenska kyrkan har en viktig roll nu och i framtiden och vi vill vara med och forma en modern folkkyrka, som utstrålar framtidstro och är öppen för världen.

Solidaritetstanken där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter ska prägla vårt arbete under mandatperioden. Vi ska påverka med våra idéer för att utveckla kyrkans arbete lokalt. Eftersom kyrkans värdegrund har många beröringspunkter med socialdemokraternas är ett engagemang i folkkyrkan naturlig.

Detta handlingsprogram ska vara vägledande i vårt arbete under den kommande mandatperioden. Våra förtroendevalda i främst kyrkofullmäktige och kyrkoråd har ett ansvar för att föra fram våra konkreta förslag i syfte att utveckla kyrkans roll i samhället för människors bästa. Församlingsråden och de ideella medarbetarna är några av många viktiga samarbetspartners.

Vi vill arbeta med tre huvudområden; En öppen och välkomnande folkkyrka, En kyrka som står upp för alla människors lika värde och rätt samt En kyrka som vill vara Sveriges bästa arbetsgivare!


En öppen och välkomnande folkkyrka

Barn och ungdomsverksamheten ska vara tillgänglig för alla
Alla ska kunna delta utifrån sina egna förutsättningar. Kyrkan ska verka för ungas ökade delaktighet. Kyrkans aktiviteter för barn och unga ska vara avgiftsfria. Vi ska driva på arbetet för en tillgänglig barn och ungdomsverksamhet.

Vi ska stärka människan
På ett konstruktivt sätt ska kyrkan vara en central aktör för att bryta ensamhet och utanförskap. Kyrkan ska erbjuda gemenskap, samtal och stöd. Vi ska använda oss av dagens digitala teknik för att finna fler positiva vägar till gemenskap.

Miljö-och klimatarbete berör oss alla
Vi ska vara en aktiv kraft för att kyrkan ska kunna nå sina klimatmål. I det stora och det lilla ska detta arbete bedrivas i våra församlingar. Det gäller allt från sopsortering till energieffektiviserande åtgärder. Orden ska omsättas till planer och åtgärder på ett konkret sätt där vi är pådrivande.

Kyrkan ska vara en positiv mötesplats lokalt
Verksamheten ska ge tillfälle till meningsfulla mötesplatser för alla åldrar, för föreningsliv, aktivitetsgrupper, för social samvaro, för trygghet. Vi ska arbeta för att våra kyrkobyggnader har öppet i större utsträckning för spontana besök. Vi ska se till att både fysiska och digitala mötesplatser blir en än mer viktig del av kyrkans verksamhet.

Kulturverksamhet för alla
Körer, konserter, teater, musik i gudstjänsterna är delar av den rika och breda kulturverksamhet som kyrkan bedriver. Kulturen ska kännas angelägen för så många människor som möjligt. Vi anser att kulturen är en kraft som ska användas mer effektivt för att bland annat visa människor på kyrkans värderingar och betydelse i samhället.


En kyrka som står upp för alla människors lika värde och rätt

Kyrkans ska ge stöd i praktisk handling.
Satsningar ska ske för de av oss som är utsatta i samhället och för den som känner behov av stöd under perioder av livet. Idéerna kring solidaritet och medmänsklighet är och ska vara en del av det konkreta diakonala arbetet. Alla ska kunna ta del och känna sig behövda. Vi ska arbeta för att den diakonala verksamheten får mer resurser.

För integration och mot rasism och diskriminering
Kyrkan ska vara öppen och välkomnande. Vi ska vara drivande i arbetet mot diskriminering, mobbning och rasism. Kvinnoprästmotstånd ska bekämpas Integrationsarbete i många former ska uppmuntras och stimuleras. Vi ska initiera konkreta åtgärder för bland annat mångfald och integration i det lokala arbetet.

Vi ska stå upp för svaga grupper
Kyrkan ska slå larm när kommun, region och stat inte tar sitt ansvar för välfärden. När så behövs ska kyrkan vara en opinionsbildande kraft! Vi ska vara en aktiv och initiativtagande kraft för att ingen ska lämnas utanför!

En rättvisemärkt kyrka
Vi vill att kyrkan ska fortsätta vara en del i arbetet för fairtrade och rättvisemärkt. Vi ska visa på vikten av solidaritetshandlingar genom medvetna val vid inköp samt arbeta för insatser kring intern och utåtriktad information.


En kyrka som vill vara Sveriges bästa arbetsgivare

Ett stärkt arbetsmiljöarbete och en attraktiv arbetsplats
Kyrkan ska ha ett gott arbetsklimat där tillfälle ges till kompetensutveckling och karriärs-möjligheter. Ett jämställt ledarskap krävs, där män och kvinnor ges samma möjligheter och förutsättningar. Olika kompetenser ska tas tillvara. Vi ska vara en pådrivande kraft för jämställdhet och ett effektivt arbetsmiljöarbete.

Kyrkan som arbetsplats för unga
Ungdomar och unga vuxna ska på ett strukturerat sätt visas på möjligheterna att arbeta och utvecklas inom kyrkan. Vi har ett ansvar för att skapa en än mer attraktiv arbetsplats så att många ser kyrkan som en valmöjlighet inför framtiden. Vi vill att fler insatser och mer information riktas till unga konfirmandledare och unga vuxna som möter kyrkan i olika sammanhang.

Ideella medarbetare – en resurs
De ideella medarbetarna i kyrkan har en stor och nödvändig roll. Alla är och ska uppleva sig vara en värdefull resurs utifrån vars och ens förmåga. Alla ideella medarbetare är viktiga för att utveckla kyrkans verksamhet på ett bra sätt i samverkan med kyrkans anställda och förtroendevalda. Vi ska ta tillvara de ideella krafter som finns.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.