Livskvalitet och trygghet genom hela livet

I Karlstad ska alla känna sig trygga i vardagen, genom hela livet, och känna tillit till att hjälpen finns när den behövs. Vi lever allt längre och är allt friskare. Det är angeläget att samhället på olika sätt anpassas för detta. Fysisk tillgänglighet i offentliga miljöer ska vara självklar. Kultur- och föreningsverksamhet ska erbjuda ett lockande utbud som stimulerar till ett aktivt seniorliv.

Det behövs stora satsningar på välfärden kommande år, när befolkningen växer snabbt och vi blir fler äldre. Kommuner och landsting måste arbeta både med ökad kvantitet och högre kvalitet. Samverkan måste bli bättre så att människor inte hamnar ”mellan stolarna” i vården. Styrningen ska präglas av tillit. Proffsen ska få vara proffs. Det måste frigöras tid från administrativ uppföljning och kontroll, till vård, omsorg och omtanke.

Barndomen och uppväxtåren går inte i repris

Vi behöver arbeta mer aktivt och medvetet för att öka jämlikheten i uppväxtvillkoren bland barn och unga. Idag finns stora skillnader i inkomster, hälsa, utbildningsnivå, andel familjer med försörjningsstöd mellan bostadsområden. Den kunskapen måste i större utsträckning ha betydelse för hur vi fördelar resurser i kommunen. Särskilt viktigt är det att bryta bostadssegregationen som även leder till skolsegregation.

Det är viktigt att individanpassat stöd sätts in så snabbt som möjligt, när behov uppstår. Det ökar chanserna att bryta ett negativt socialt mönster. Vi prioriterar därför tidiga insatser, exempelvis förskoleteamet Tummen och vill fortsätta pröva och utveckla metoder, där vi ser insatserna som sociala investeringar i barn och unga. Den viktigaste förebyggande insatsen är att klara skolan. Vi vill också se familjecentraler i kommunen, i första hand i områdena Rud, Vålberg, Våxnäs och Kronoparken.

Alltför många barn och unga mår psykiskt dåligt. Vi vill därför satsa vidare på elevhälsan i skolan och pröva fler kompetenser i verksamheten, exempelvis logopeder, dietister, arbetsterapeuter.

Det är viktigt att säkerställa tryggheten i barns- och ungas utemiljöer och att beakta barnperspektiv i stadsplaneringen, när staden växer.

På fritiden vill vi värna om utbudet av avgiftsfria aktiviteter. Här är fritidsgårdarna en viktig arena. Fler fritidsbanker behövs. 4H-gården kan bli en än viktigare mötesplats mellan människor med olika bakgrund. Vi måste värna om drogfria mötesplatser för ungdomar och säkerställa tillgången till dessa i hela kommunen. Vi behöver också säkerställa jämställda villkor i föreningslivet för flickor och pojkar. Arbetet med de avgiftsfria sommarlovsaktiviteter som anordnas runt om i kommunen behöver utvecklas till att omfatta även övriga skollov.

Vi väljer att satsa på:

 • Resursfördelning för ökad jämlikhet och minskad bostadssegregation
 • Individanpassat stöd så snart som möjligt när behov uppstår
 • Fler kompetenser i elevhälsan
 • Trygga utemiljöer för barn och unga 15
 • Avgiftsfria fritidsaktiviteter
 • Barnperspektiv i stadsplanering
 • Familjecentral i områdena Rud, Vålberg,Våxnäs och Kronoparken
 • Fler ”Tummen”-verksamheter
 • Avgiftsfria och tillgängliga lovaktiviteter för barn och ungdomar i hela kommunen

Karlstad ska vara Sveriges mest jämställda kommun

Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Det innebär att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter på alla livets områden. Det innebär rättigheten att leva i frihet från kränkningar och diskriminering.

Det strategiska jämställdhetsarbetet måste prioriteras upp i kommunen. Bland det första vi ska göra vid ett maktskifte är att inleda ett strukturerat samarbete med Centrum för genusforskning vid Karlstads universitet. Vi behöver genomföra en kartläggning och bygga upp den kunskapsbank med goda exempel, som vi socialdemokrater har avsatt medel till i vårt budgetförslag under flera år.

Osakliga löneskillnader kartläggs och ska inte få finnas. Socialdemokraterna uppmuntrar ett jämställt föräldraskap och det gäller på alla nivåer i kommunen. Vi behöver bli bättre på att ha koncernperspektiv på arbetsgivar- och jämställdhetsfrågor. Det är exempelvis oacceptabelt med endast ett ”nattis”, dvs barnomsorg på obekväm arbetstid. Kan vårdpersonalen åka kollektivt hem på kvällen? Stämmer tidtabellerna i Karlstadsbuss med arbetstiderna? Här finns mycket att göra. Vi vill utveckla jämställdhetsarbetet genom att starta ett program för jämställdhetsintegrering.

I kommunen gäller nolltolerans mot sexuella trakasserier och kränkningar. Men det ska vara nolltolerans i hela samhället. Vi behöver ta fram en strategi mot nätmobbning och sexuella kränkningar. En bra sex- och samlevnadsundervisningen i skolan är viktig för att ge ungdomar självkänslan att alltid hävda rätten till sin kropp.

Socialdemokraterna garanterar en jämställd representation bland våra förtroendevalda. Vi vill öka kunskapen om genus bland våra förtroendevalda och kommunens medarbetare och säkerställa genusperspektiv i kommunens planering. Verksamheten ska vara jämställd ur ett medborgarperspektiv.

Vi vill pröva jämställdhetsbudgetering i kommunen för att synliggöra skillnader i resursfördelning som kan kopplas till kön. Vi vill inrätta en företagslots som arbetar med kvinnors och ungas företagande.

Vi väljer att satsa på:

 • Samarbete med Centrum för genusforskning vid Karlstads universitet
 • Kunskapsbank för jämställdhet under kommunstyrelsen
 • En strategi mot nätmobbning och sexuella kränkningar
 • Jämställd socialdemokratisk representation i nämnder och styrelser
 • Utbildning i genusvetenskap för förtroendevalda och medarbetare
 • Genusperspektiv i stadsplanering och annan kommunal planering
 • Pröva jämställdhetsbudgetering i kommunens resursfördelning
 • Inrättande av en företagslots för kvinnors och ungas företagande
 • Fler ”nattis” dvs barnomsorg på obekväm arbetstid
 • Arbete för att bryta könsstereotypa val i PRAO-verksamheten i skolan

En trygg och meningsfull vardag

Integritet, respekt, självständighet och delaktighet är viktiga värdeord inom äldreomsorg och funktionsstöd. Att bli bemött med respekt och få hjälp och stöd för bibehållen självständighet är en tydlig inriktning för verksamheten.

Många äldre lever ett aktivt liv, men för andra ökar ensamheten. Vi vill bidra till att minska den isolering som kan uppstå. För många är det en trygghet att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. Kontinuiteten i hemtjänsten behöver förbättras, så att äldre oftare möter samma personal. Vi vill också förstärka handledningen i omvårdnadsarbetet. Det är angeläget att vara en attraktiv arbetsgivare och upprätthålla en hög andel utbildad omvårdnadspersonal.

När det inte längre känns tryggt hemma ska det finnas plats på ett äldreboende. Vi är beredda att pröva nya boendeformer, exempelvis olika former av ”mellanboenden” och serviceboenden med viss service och gemensamhetsutrymmen. Fastighetsägarna blir en viktig samarbetspart. Vi är också positiva till olika former av kollektivhus, gärna över generationsgränser.

Nya tekniska hjälpmedel ska tas tillvara för att förbättra både omsorgen och arbetsmiljön. Det är viktigt att det sker på de äldres villkor, både sett till integritet, kunskap och ekonomi.

Vi vill utreda om det är möjligt att erbjuda fixarservice inom IT och teknik. En annan möjlighet kan vara att gymnasieungdomar sommarjobbar med att hjälpa äldre med tekniken i hemmet. Många äldre har svårt att använda digital teknik. Det behövs ett kunskapslyft. Vi vill utreda om vi kan genomföra det i samarbete med pensionärsorganisationer och studieförbund. Vi ser gärna att också övrigt föreningsliv utvecklar sin verksamhet för seniorer och föreslår att kommunen utvecklar någon form av föreningsstöd för seniorverksamhet.

Kosten är viktig för en god hälsa. Maten som erbjuds inom äldreomsorgen ska vara vällagad och välsmakande. Vi är öppna för fler alternativ inom matdistributionen i hemtjänsten.

De servicetjänster som erbjuds inom äldreomsorgen behöver ses över och i större utsträckning individanpassas. Om det till exempel inte är något problem att handla, men för tungt att bära hem kassarna, är det att bära man behöver hjälp med och inte att handla. Det behövs en större flexibilitet i bedömning av behov och utbudet av service inom äldreomsorgen.

Anhöriga är viktiga ”medspelare” i planering och utförande av vård och omsorg eller stöd till personer med funktionsvariationer. Kommunens anhörigkonsulenter är viktiga resurspersoner och ett slags kompetenscentrum för anhörigfrågor. Det är angeläget att de också arbetar konsultativt och bidrar till att förstärka anhörigperspektivet i hela verksamheten. Avlastning och olika former av korttidsplatser ska vara så flexibelt utformade som det är praktiskt och ekonomiskt möjligt.

Vi väljer att satsa på:

 • Förbättrad personalkontinuitet i hemtjänsten
 • Utvecklat arbete med handledning i omvårdnadsarbetet
 • Pröva nya boendeformer, ”mellanboende”, serviceboende och kollektivhus
 • Utreda fixarservice inom IT och teknik
 • Sommarjobb för gymnasieungdomar med äldre och teknik
 • Kunskapslyft inom digitalisering
 • Utreda någon form av föreningsstöd för seniorverksamhet
 • Ökad flexibilitet och individanpassning av service och tjänster inom äldreomsorgen

Trygghet och tillgänglighet i det offentliga rummet

Vi vägrar acceptera framväxten av ett rädslans Karlstad. Nästan all brottslighet börjar i ungdomsåren. För en liten grupp är detta inledningen till långvarig och allvarlig kriminalitet. Dessa ungdomar behöver fångas upp tidigt för att bryta rekryteringen till organiserad brottslighet. Socialdemokratisk politik ska ge alla möjlighet att välja ett liv utan kriminalitet. Utbildning, missbruksvård och avhopparverksamhet ska finnas som en öppen dörr för den som hamnat snett. Rättsväsendets åtgärder mot brottslighet ska kombineras med satsningar på brottsförebyggande arbete och återanpassning av tidigare dömda.

Vi stödjer Brottsförebyggande Centrum och Brottsofferjouren och behöver utveckla samarbetet för att tillvarata kunskapen på ett mer strukturerat sätt.

Det offentliga rummet ska värnas mot hat och hot. Diskriminering på grund av kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder ska motarbetas.

Trygghet och tillgänglighet handlar också om rent fysiska åtgärder. Enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas. Nya bostadsområden ska planeras ur ett tillgänglighets- och trygghetsperspektiv. Ett mål i den fysiska planeringen ska vara att skapa miljöer som gör det enkelt för människor från olika grupper och med olika bakgrund att mötas. Det kan bidra till att skapa en känsla av sammanhang och sammanhållning.

Belysningen måste fungera och det ska tydliggöras att halkbekämpningen är viktigt för att förebygga fallskador. Trygghetscenter behöver få ett mer förtydligat och strategiskt uppdrag. Trygghet ska exempelvis beaktas i kommunens planarbete och vi behöver öka kunskapen om upplevd trygghet och faktisk utsatthet för brott.

Vi välkomnar fler synliga poliser på gator och torg och tvekar inte att möta upp med kommunala ordningsvakter vid behov. Vi stödjer fler övervakningskameror på offentlig plats.

Vi väljer att satsa på:

 • Tidigt fånga upp ungdomar på väg in i brottslighet, ”punktmarkera” gängbildningar
 • Förbättra belysningen i centrala Karlstad, både på grönytor och gång- och cykelbanor
 • Förnyade trygghetsinventeringar i befintliga och nya bostadsområden
 • Fler övervakningskameror i förebyggande syfte
 • Kommunala ordningsvakter vid behov
 • Förtydligat uppdrag för Trygghetscenter och mer strategiskt trygghetsarbete
 • Få bort enkelt avhjälpta hinder
 • Prioritering av halkbekämpning eftersom det är fallskadeförebyggande
 • Fysisk planering som främjar sammanhållning

Trygghet i nära relationer

Våld i nära relationer är ett samhällsproblem som ska bekämpas oavsett vilka relationer det handlar om, vilken sorts våld (fysiskt, psykiskt, ekonomiskt) eller ur vilket sammanhang det uppstår.

Det förekommer i alla typer av parrelationer, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Det förekommer också mellan föräldrar, barn och syskon. Personer med funktionsvariationer är en särskilt utsatt grupp.

Det kan också vara hedersrelaterat. Karlstads kommun har tagit fram riktlinjer för förskola, grundskola och gymnasieskola mot hedersrelaterat våld och förtryck. I riktlinjerna används Länsstyrelsen i Värmlands definition: ”Hedersrelaterat våld och förtryck skiljer sig från övriga våldsformer genom dess kollektiva karaktär, vilket innebär att det kan finnas fler förövare av båda könen och att offren kan vara både kvinnor och män samt flickor och pojkar”.

I Sverige gäller svensk lag. Det innebär att kvinnor har samma rättigheter som män, flickor samma rättigheter som pojkar.

Det är angeläget att säkerställa en systematisk uppföljning av arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Riktlinjerna är omfattande och tydliga. Grunden är allas rätt till utbildning och rätten att bestämma över sitt liv och sin kropp.

Karlstads Bostads AB har, på socialdemokratiskt initiativ, infört arbetsmodellen Huskurage, som innebär riktlinjer för att förebygga och agera vid misstanke om våld i hemmet. Vi vill arbeta för att fler fastighetsägare inför den arbetsmodellen. I första Stiftelsen Karlstadshus, där kommunen är delägare.

Vi väljer att satsa på:

 • Fortsatt gott samarbete med ideella föreningar
 • Strukturerad uppföljning av det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck
 • Arbetsmodellen Huskurage införs i Stiftelsen Karlstadshus bestånd

Kultur för ett levande Karlstad

Kultur är en drivkraft för såväl den enskilde individens som samhällets utveckling. I ett demokratiskt perspektiv är det därför viktigt att kulturen är närvarande i alla människors vardag i syfte att frigöra den egna tankens kraft och eget skapande. En blomstrande kultur är en förutsättning för ett levande och demokratiskt samhälle. Kulturen är en viktig del av välfärden. Investeringar i kultur skapar ett rikare samhälle och banar väg för nya jobb, både inom och utanför de kreativa näringarna.

Kultur finns i många olika former och nya uppstår hela tiden. Det finns lika många åsikter kring kultur som det finns kulturyttringar. Kultur är framför allt en individuell upplevelse som ger njutning, glädje, väcker förundran eller reflektion kring det som pågår i vår omvärld. Oavsett känslor som väcks berörs vi alltid av en kulturupplevelse på något sätt.

Kultur behöver finnas i människors vardag. Vi vill att alla elever ska få ta del av kulturaktiviteter varje läsår. Det kan t ex handla om en teaterföreställning på skolan, ett projekt i samarbete med Kulturskolan, eller ett museibesök. Kontinuerliga kulturbesök av varierande slag bör erbjudas på kommunens vårdboenden. Spännande kulturmöten i vardagen, så som t ex projektet ”Artscape”, fasadbildspel eller olika street art-projekt med lokala konstnärer sänker trösklarna till kulturen och kan på så sätt bidra till att väcka och stärka ett kulturintresse hos en bredare allmänhet. Det ska vara enkelt att hitta till kulturupplevelser, t ex med hjälp av en digital Kulturkarta.

En viktig jämlikhetsfråga är att alla barn ges möjligheter till bra fritidsaktiviteter och till att utöva kultur. Genom estetisk verksamhet tillsammans med andra tränas också sociala färdigheter. En avgiftsfri Kulturskola ger barn och ungdomar möjlighet till kulturskapande, oavsett familjens ekonomi.

Biblioteken ska bidra till läsfrämjande, kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. De erbjuder samvaro och kulturaktiviteter, och bidrar till integration med möjlighet till information på olika språk och möten i ett offentligt rum som är öppet för alla. Vi vill stärka bibliotekens roll i samhället och som ett första steg vill vi att biblioteket på Kronoparken samlokaliseras med fritidsgården och Fröding Arena. Detta är en viktig satsning för Kronoparken, ett ”nav” för sammanhållning, integration och ökad jämlikhet.

Kulturens närvaro i centrum ska tydliggöras genom markerade stråk. Vi är positiva till en utveckling av kvarteret Almen som kulturkvarter. Kulturinstitutioner som Wermland Opera och Värmlands Museum är viktiga för besöksnäringen i Karlstad och Värmland. Genom verksamhet som riktar sig både mot barn och vuxna kan de väcka lust och nyfikenhet för kultur.

Karlstad har ett skolmuseum vars samlingar håller hög klass, men som under senare år har lagts i malpåse. De rika samlingarna har stuvats in i en undanskuffad lokal och det är svårt att få tillträde till lokalerna, vilket naturligtvis leder till att skolmuseet för närvarande har ett mycket litet antal besökare. Ett skolmuseum fyller en viktig funktion. Ett bra skött skolmuseum hjälper inte bara nutidens medborgare att minnas tidigare vedermödor och glädjeämne. Det hjälper nutiden att agera mer eftertänksamt inför mötet med framtiden.

Vi väljer att satsa på:

 • Alla elever i grundskolan ska få ta del av minst en kulturell aktivitet per läsår
 • Avgiftsfri Kulturskola
 • Stödjande av våra kulturinstitutioner, t ex Wermland Opera och Värmlands Museum
 • Öppna Karlstads Skolmuseum för allmänheten
 • Samlokalisering av bibliotek, fritidsgård och Fröding Arena på Kronoparken
 • Utveckla kvarteret Almen som kulturkvarter
 • En digital Kulturkarta
 • Kultur i vardagsmiljö
 • Fler kulturella aktiviteter skapas
 • Utveckling av Kulturstråk i centrum

Fler i rörelse

Kroppen är gjord för rörelse. När vi rör på oss kommer kroppen igång, som en motor. Det leder till att vi blir gladare och mår bättre, både psykiskt och fysiskt. När vi idrottar sover vi bättre och risken för fetma och sjukdomar minskar. Under de senaste åren har hälsoklyftan mellan olika grupper ökat i samhället, där hälsa har blivit en klassfråga. Man kan även se detta om man jämför medellivslängd och bostadsort. I ett välbärgat bostadsområde är oftast medellivslängden högre än i ett utsatt område. Kostnaderna för ohälsan i samhället ökar också. Det finns fler orsaker till detta, men om fler kom i rörelse skulle ohälsan minska. Det ska vara roligt att träna, tävla och röra på sig – idrotten ska få oss att må bra. Idrotten är också en viktig arena för integration. Vi vill inrätta Folkhälsoparker som nya kreativa mötesplatser för rörelse och skapande.

Samtidigt som avgifter inte får utestänga någon från idrotten måste det finnas en god tillgång till ytor och lokaler för idrottsutövande. Den tillgången ska finnas i hela kommunen och därför stödjer vi arbetet med idrottsplatser och allaktivitetshus. Vidare är det viktigt för breddverksamheten, elitidrotten och besöksnäringen att det finns moderna och ändamålsenliga arenor för publika evenemang. Därför är vi drivande när det gäller arenorna på Tingvalla och Sannafältet Sportcenter. Det är viktigt att de första arenorna byggs under den kommande mandatperioden och för det krävs en aktiv samverkan mellan kommunen, föreningslivet och näringslivet. Sannafältets Sportcenter ska också kopplas samman med I2-skogens fantastiska friluftsområde och tillsammans bildar de ett unikt stadsnära idrotts- och rekreationsområde.

Vi väljer att satsa på:

 • Samverkan med idrottsrörelsen i syfte att hålla nere avgifterna
 • Lika möjlighet att utöva idrott för flickor och pojkar
 • Att idrotten aktivt rekryterar ledare för en jämn könsfördelning och för en ökad mångfald
 • Att idrotten och friluftslivet utvecklar metoder att erbjuda träning för människor som fått fysisk aktivitet på recept
 • Utveckla den kostnadsfria drop-in idrotten
 • Vidareutveckla Karlstads idrottsskola
 • Inrätta Folkhälsoparker
 • Allaktivitetshus runt om i kommunen och prioriterar i första hand Skåre och Edsvalla
 • Huvudregeln är att det ska byggas fullstora hallar när skolor nybyggs eller totalrenoveras
 • Ytor och lokaler för spontanidrott, lek, motion och organiserad idrott när nya bostadsområden planeras och befintliga förtätas
 • Löparslingor anordnas i centrala staden
 • Vi vill se Tingvalla och Sannafältet Sportcenter realiseras och de första arenorna ska stå klara under den kommande mandatperioden.

Föreningsliv på lika villkor

Socialdemokraterna vill att alla ska ha möjlighet att delta i föreningslivet på sina villkor – precis som det ska vara i den svenska modellen. Alla barn och unga ska ha rätt att få delta i bra fritidsaktiviteter oavsett föräldrarnas ekonomi. Därför är det viktigt att avgifterna är låga, så att inte möjligheten till bra fritidsaktiviteter blir en klassfråga. Det ska inte heller finnas några barriärer som utestänger någon från att delta. Alla ska ha samma rätt och samma värde, där kön, könsidentitet, ålder, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning inte spelar någon roll. Vi strävar efter ett föreningsliv utan fördomar och diskriminering, där barn och unga kan växa och utvecklas i en trygg miljö och där deltagandet bygger på lust och glädje.

Vilka aktiviteter vi väljer på vår fritid ändrar sig över tid. Exempelvis ser vi att allt fler ungdomar idag intresserar sig för e-sport. Det är viktigt att ungdomar ges möjlighet att pröva olika aktiviteter, samt kunna påverka utbudet.

Vi väljer att satsa på:

 • Att resurserna fördelas jämt mellan könen
 • Etablera fler Fritidsbanker i kommunen där man kan låna idrottsprylar gratis
 • Samlokalisering av bibliotek, fritidsgård och Fröding Arena på Kronoparken
 • Pool av extratjänster för föreningslivet
 • Utreda möjligheten att etablera en e-sportlokal i Karlstad

Utveckla Skutbergets friluftsområde

Skutberget är en pärla och oas vid Vänerns strand som förtjänar fler besökare, både karlstadsbor och turister. En större översyn pågår med bland annat en vision för hela området. Friluftsdelen ska fräschas upp och utbudet förstärkas för barn och unga. Ett kommunalt naturreservat ska inrättas på delar av området. Socialdemokraterna vill att det ”gröna” Skutberget sköts av kommunen och att en ny serviceanläggning byggs och drivs i kommunal regi. Serviceanläggningen ska innehålla ombytesmöjligheter, dusch, bastu, toaletter, information om spår, leder, badplatser, grillplatser och andra aktiviteter på området. Det kan även med fördel anläggas ett utegym i anslutning till serviceanläggningen.

Vi väljer att satsa på:

 • Utveckla Skutberget
facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.