Karlstads kommun

Attraktiv arbetsgivare

Alla anställda i kommunens förvaltningar och bolag arbetar på uppdrag av medborgarna. Varje medarbetares insats är av stor betydelse för medborgarnas syn på kommunen och upplevelse av kvalitet i verksamheten. Karlstads kommun ska därför erbjuda goda anställningsvillkor, goda utvecklingsmöjligheter och en arbetsmiljö och arbetsorganisation som främjar hälsa, prestation, trivsel och förnyelse. Karlstads kommun ska vara en förebild för andra arbetsgivare, ett gott exempel, med arbetsplatser som också erbjuder hög delaktighet och förtroende för de anställda. Vi vill säkerställa ett förebyggande och systematiskt arbetsmiljöarbete och se till att fler orkar arbeta fram till sin pensionering. Vi står fast vid målet om minst 96 procent i frisktal och vill arbeta mer med exempelvis förebyggande sjukskrivning enligt den så kallade Torsbymodellen.

Ett gott jämställt ledarskap ska prioriteras. Handledning och ledarskapsutveckling är viktiga områden. Idag genomgår många kvinnor en chefsutbildning inom kommunen men för få tar steget att bli chef. Det vill vi ändra på. Vi vill att antalet kvinnor och män i chefsposition ska vara jämställt. Vidareutbildning och kompetensutveckling är självklara, såväl för medarbetare som för ledare.

Kompetensförsörjning är en av de största samhällsutmaningarna. Vi behöver också öka mångfalden bland kommunens anställda. Karlstads kommun ska därför arbeta med validering, praktik och lärlingsplatser. Alla medarbetare ska ha en god introduktion med en god kunskap om kommunens verksamhet som politisk styrd organisation och samverkan med de fackliga parterna.

Vi Socialdemokrater vill se jämlika och jämställda arbetsförhållanden. Principen om lika lön för likvärdigt arbete kompromissar vi inte med. Likvärdig friskvård, liksom fria arbetskläder där arbetet så kräver, ska gälla i hela kommunkoncernen. Jämställt uttag av föräldraledighet ska uppmuntras. Normen ska vara att alla erbjuds en heltidsanställning och en sammanhållen arbetstid på åtta timmar per dag.

Vi vill att kommunen ska hålla sig uppdaterad på den senaste arbetslivsforskningen för att finna inspiration och stöd inom områden som arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetsrätt och arbetsmarknad.

Vi väljer att satsa på:

 • Säkerställa generationsväxlingen genom att ta tillvara personalens kompetens
 • Alla arbetsplatser skall vara tillgänglighetsanpassade
 • Skapa extratjänster med de statliga avsatta medlen
 • Kommunen har heltid och tillsvidareanställning som norm
 • Arbeta aktivt för att delade turer tas bort
 • Arbeta aktivt för att få upp frisktalen till minst 96 procent
 • Jämställd fördelning av män och kvinnor på chefspositioner
 • Andelen anställda med utomnordisk bakgrund ska öka och spegla befolkningen bättre
 • Fria arbetskläder där arbetet så kräver
 • Uppmuntra ett jämställt uttag av föräldraledighet
 • Säkerställa ett förebyggande och systematiskt arbetsmiljöarbete

Bolagskoncernen

Karlstads kommun har en omfattande bolagssektor som hanterar viktiga välfärdsverksamheter och som förvaltar stora tillgångar. Exempel på helägda kommunala bolag är Karlstads Bostads AB, Karlstads Energi AB och Mariebergsskogen AB. Det är viktigt att även bolagssektorn har en tydlig politisk styrning och att verksamheten bidrar till att uppfylla kommunens strategiska målsättningar. Att alla har tillgång till exempelvis bostäder och bredband är en jämlikhetsfråga av yttersta vikt, och för att nå målet om ett fossilfritt Karlstad ser vi gärna att en biogasanläggning etableras.

Socialdemokraterna är även positiva till att kommunen äger bolag tillsammans med andra offentliga eller privata aktörer om det medför en tydlig samhällsnytta. Inom bolagssektorn ska en så stor öppenhet som möjligt råda.

Vi väljer att satsa på:

 • En aktiv styrning av bolagssektorn så att den medför samhällsnytta och bidrar till att uppfylla kommunens strategiska målsättningar
 • Att säkerställa att bolagen ligger i framkant när det gäller utveckling inom respektive ansvarsområde
 • Att KBAB på sikt ska bygga minst 200 lägenheter per år samt verka för nyproduktion i våra ytterområden
 • Att KBAB ska arbeta för att utveckla Karlstad som studentstad
 • Att KBAB ska vara ett föredöme avseende socialt ansvarstagande, integration och mångfald
 • Utreda möjligheterna för en gemensam avfallshantering i Värmland
 • Uppmuntran och stöd till initiativ som leder till ökad produktion av förnyelsebar energi
 • En välutbyggd infrastruktur för laddning av elfordon
 • Fortsatt utveckling av Mariebergsskogen, Karlstads Stadspark, som ett populärt besöksmål med fritids-, natur- och kulturverksamhet
 • Verka för ett breddat ägande av flygplatsen samt utveckla mer verksamhet i anslutning till flygplatsen
 • Ett välutbyggt stadsnät för att öka tillgång och kapacitet av bredband
facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.