In(S)tick från Regionen

Aktuellt rörande covid-19

Sedan årsskiftet har antalet bekräftade fall minskat vecka för vecka och smittspridningen har därmed legat på en lägre nivå än under slutet av 2020. Vad gäller hälso- och sjukvården har antalet patienter i behov av vård på sjukhus per dag minskat något. För att trenden ska hålla i sig både vad gäller minskad smittspridning och minskat tryck på hälso- och sjukvården är det viktigt att var och en fortsätter att följa de allmänna rekommendationerna.

Summering av 2020

Politiskt har arbetet trots pandemin rullat på men på helt nya sätt. Vi kan för 2020 summera över 92 medieaktiviteter bestående av debattartiklar, pressmeddelanden och andra nyheter med våra företrädare. Vi har lämnat in 5 motioner, 4 politiska initiativ, ställt 6 interpellationer och 2 skriftliga frågor. Vi har även fått igenom en del politiska förslag under året. Exempelvis så intensifieras regionens arbete med suicidpreventionen, en träbyggnationsstrategi ska tas fram och vi ska ställa om för att bli en fossilfri välfärdsregion till år 2040. Ta del av vårt politiska arbete för 2020 här.

Regionfullmäktige december

På senaste Regionfullmäktige i december låg det största fokuset på revideringen av Regionplan 2021 och budget 2021. Som ni kanske såg i media så hade det borgerliga styret tillsammans med Vänsterpartiet lagt ett gemensamt förslag som därmed fick majoritet. Vi la ett budgetförslag som fokuserade på 6 områden: fler ambulanser, bort med köer till BUP, bättre fungerande vårdcentraler, högre löner till vårdpersonal, konkurrenskraftigt näringsliv och att fler ska kunna ta del av kultur. Även om vi inte fick igenom vår budget så kan vi nu framåt lägga en hel del politiska förslag. Mer glädjande är dock att vi fick igenom en motion om att stärka fackliga representanters yttrande- och närvarorätt vid nämndernas sammanträden. Vi anmälde även in en motion om att utreda möjligheten till busstrafik i egen regi, du kan läsa motionen här.

Inlämnad motion om regional hjälplinje för psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan i befolkningen har resulterat i ett ökat stödbehov hos individer eller grupper av individer. För detta ändamål behöver olika typer av förebyggande insatser och lättåtkomliga stödåtgärder finnas tillgängliga i samhället. Därför har vi lämnat in en motion där Region Värmland som en del av 1177 behöver inför en regional hjälplinje för psykisk hälsa och suicidprevention. Du kan läsa motionen här.

Vaccinering mot Covid-19

Vaccineringen mot Covid-19 pågår och skalas upp. Vi socialdemokrater är frågande till att vaccinationen mot Covid-19 i kommande faser enbart ska erbjudas i 10 kommuner. Under senaste sammanträdet med Regionstyrelsen valde vi därför att lägga fram ett yrkande för att öka tillgängligheten till vaccinering. I yrkandet ville vi ge Regiondirektören i uppdrag att skyndsamt se över hur vaccinationer mot Covid-19 kan genomföras i länets alla kommuner. Förslaget röstades dessvärre ned av alla de andra partierna. Vi har bland annat fått medhåll av PRO så frågan är högaktuell och vi jobbar vidare för en förändring.

Övrigt

  • Vi kommer att anställa ytterligare en politisk sekreterare med fokus på kommunikation. Du kan läsa mer om jobbet här.
  • Vi jobbar vidare med frågan kring ev. privatisering av psykiatrin som vi är starkt kritiska mot.
  • Andra aktuella frågor är förlossningsvården där en utomstående granskning i dagarna har presenterats. Inledningsvis har den fått positiv respons och politiken förväntas få en dragning kring den.

Det här var ett axplock av senaste tidens arbete för Socialdemokraterna i Region Värmland. Vi deltar gärna på något av era medlemsträffar för att ge mer information.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.