Hållbar utveckling

I enlighet med FN:s mål i Agenda 2030 om att bekämpa klimatförändringen strävar vi Socialdemokrater lokalt efter att kommunkoncernen ska vara fossilfri till år 2030. Vidare vill vi att resandet med kollektivtrafik ska öka med minst tre procent per år och att stadsdelar ska planeras hållbart och behovet av olika former av bostäder tillgodoses.

Vi har en vision att Karlstad år 2030 är en viktig aktör som tar ansvar för kommande generationer. Det sker genom ett klokt utvecklingsarbete, där alla kommuninnevånare ges möjlighet att vara delaktiga. För att ta ansvar för morgondagen krävs förändringar i både produktions- och konsumtionsmönster. Det krävs en ökad grad av återvinning, återbruk och minskad användning av kemikalier. Det krävs också en förstärkt strategisk styrning av kommunens miljöarbete. Vi socialdemokrater är beredda att ta ansvar för en hållbar utveckling, både lokalt i kommunen men även globalt genom samverkan med andra aktörer. Lokalt ska vi fortsätta att investera i miljövänlig fjärrvärme, stödja återbruk, utöka återvinning av matavfall för biogasproduktion, helt övergå till fossilbränslefri kollektivtrafik och prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik i samhällsplaneringen. Det pågår en planering för hur Tingvallastaden skall utformas för att möta framtiden, en central fråga är hur trafikflödena skall ledas. Här gäller det att vara visionär. Den förändring som görs kommer att påverka centrala Karlstad i årtionden framöver. Utmaningen vi står inför är att skapa ett samhälle som bygger en hållbar framtid för alla och för kommande generationer.

Vi väljer att satsa på:

 • Utveckling av den cirkulära ekonomin i Karlstad
 • Information om hur invånare och företag kan minska sitt avfall
 • Kommunens upphandlingar skall ske utifrån ett Agenda 2030 perspektiv
 • Utvecklande av en arbetsmetod där kommunens innevånare görs delaktiga i arbetet med ett Hållbart Karlstad

Gröna Karlstad

Ny forskning har visat att allt fler stressrelaterade sjukdomar kommer av att människan alltmer sällan får uppleva tystnad eller natur. Vid förtätningen av Karlstad måste krav ställas på planering av gröna ytor och promenadstråk längs vattnet. Vi måste värna om sådana gröna områden vi har i nära anslutning till centrum och utveckla grönområden utanför staden. Naturen med sin mångfald ger möjlighet till avkoppling, rekreation och motion. Alla barn måste få tillgång till naturnära miljöer. Forskning visar att barn som leker i en naturpräglad variationsrik utomhusmiljö är bättre på att koncentrera sig än de barn som vistas i en mer naturfattig miljö. Vi slår vakt om levande miljöer och skyddar våra naturtillgångar såsom vattenresurser, värdefull natur och kulturmiljöer. Södra delen av Klarälven är ett av två deltaområden i Sverige som fortfarande nybildas. Våtmarkerna och lövskogen i deltat måste skyddas för eftervärlden. Arbetet med naturreservatet måste därför slutföras. Alla, nu och i framtiden, ska kunna njuta av Karlstads vattennära läge, Klarälven och Vänern, och det utbud det möjliggör. Naturgrus är en ändlig resurs med stor betydelse för vattenförsörjningen, därför måste användningen begränsas så långt som det är möjligt. Ett bra ersättningsmaterial är krossat berg. Under de senaste åren har ett flertal ansökningar om utökning, ny etablering, av bergtäkter gjorts. Avigsidorna med bergtäkterna är att de kan ha stor påverkan på miljön och närboendes livskvalité. Det är därför extra viktigt att kommunen beaktar samtliga risker vid utredningar kring bergtäkter.

Vi väljer att satsa på:

 • Fler gröna ytor och stråk görs tillgängliga för promenader längs Klarälven och Vänern
 • Stärkt skydd av våra naturtillgångar såsom vattenresurser, värdefull natur och kulturmiljöer

Bostäder åt alla

Bostadsbristen är ett samhällsproblem som måste bekämpas. Det måste finnas bostäder åt alla. Vi vill se förtätningar i befintliga bostadsområden, vi vill se fler bostäder i våra mindre tätorter och på landsbygden och vi vill se en helt ny modern och hållbar stadsdel i Karlstad. Våra bostadsområden ska innehålla bostäder av olika storlekar, prisklasser och upplåtelseformer. Vi vill se fler hyresrätter, bra bostäder för äldre, studentbostäder, klimatsmarta hus genom en ökad andel trähusbyggnation, blandade bostadsområden med både villor, radhus och flerfamiljshus. Det är hög tid att knäcka bostadssegregationen som leder till skolsegregation och ökad ojämlikhet. Människor med olika bakgrund behöver mötas i vardagen. Vi måste bygga mer medvetet och genomtänkt, blandat, tryggt och framtidsinriktat. Förtätning måste ske så att den kommunala servicen i området beaktas. Värmland är ett skogslän och vi måste öka andelen bostadshus med träkonstruktion. Det är bra för miljön och dessutom billigare produktion och kortare byggtid. Som tidigare står vi upp för den kommunala bostadsgarantin för studenter. Vårt kommunala bostadsbolag, KBAB, ska bygga mera och i hela kommunen.

Vi väljer att satsa på:

 • Förtätning i befintliga bostadsområden och fler bostäder i våra mindre tätorter
 • Knäck bostadssegregationen som leder till skolsegregation och ökad ojämlikhet
 • Ökad andel bostadshus med träkonstruktion
 • Bra och trygga bostäder för äldre
 • Återinförande av den kommunala bostadsgarantin för studenter

En ny grön hållbar stadsdel

Karlstad växer. Vi föreslår att det under mandatperioden i dialog med karlstadsborna utreds var vi kan etablera en helt ny, modern och hållbar stadsdel. En grön stadsdel med ekologisk profil och med en god boendemiljö. I en grön stadsdel finns bland annat boendeformer med en hög grad av självförsörjningsgrad på energi och förskolor och skolor som har en miljöprofil. Nya hus ska byggas med lågenergimetoder och energiförbrukning nära noll. Träbyggnation är prioriterat. Stadsdelen utformas så att behovet av transporter minskar. Parkeringsplatser anordnas under marken eller utanför bebyggelsen. Väl fungerande kollektivtrafik är en självklarhet med snabba förbindelser till centrum. I området finns också möjligheter till gemensamma odlingsytor. Barn- 24 och genusperspektiv ska beaktas. Det ska också finnas platser där olika generationer och kulturer kan mötas.

Vi väljer att satsa på:

 • Under mandatperioden utreds i dialog med karlstadsborna var en grön stadsdel kan etableras

Kommundelar och tätorter

Karlstads kommun har flera livaktiga tätorter som är viktiga för kommunens utveckling. En fortsatt utbyggd kollektivtrafik är en hörnsten till en fortsatt positiv utveckling i de olika kommundelarna. Naturliga mötesplatser är ofta något som saknas utanför Karlstads centrum i dagsläget. Samlingslokaler är därför väldigt viktiga för att kommunen skall kunna ha en levande landsbygd. Byalag har ofta en väldigt stor betydelse för ett väl fungerande lokalsamhälle.

Kommunen har prövat dubbel markanvisning för att stimulera byggande utanför tätorten. Vi vill utveckla det arbetet ytterligare. Det är angeläget att pröva alla möjligheter för att få till ”flyttkedjor” också i kommunens mindre tätorter. Då krävs ett utbud av olika former av bostäder. Vi vill också undersöka möjligheterna till förtätning runt de olika tätorternas ”centrum”.

Eko- och naturturism kan med fördel utvecklas i de olika ytterområdena och på landsbygden.

Äldre detaljplaner för fritidshusbebyggelse behöver revideras och anpassas till dagens behov.

Vi inför fria medel, 1 miljon vardera, till Alster-Skattkärr, Edsvalla, Molkom, Skåre, Ulvsby, Vålberg och Väse. Pengarna ska användas till satsningar som kommer så många som möjligt till del och höjer attraktiviteten i områdena. Medborgarna i varje område erbjuds att själva organisera hur de ska använda pengarna. Befintligt föreningsliv är en viktig grund.

Vi väljer att satsa på:

 • Verka för utbyggd kollektivtrafik till Vålberg, Molkom, Väse, Skattkärr
 • I dialog med lokala aktörer, skapa samlingslokaler i våra mindre tätorter
 • Allaktivitetshus runt om i kommunen och prioriterar särskilt Skåre och Edsvalla
 • Stödja lokala byalag
 • Utveckling av arbetet med dubbel markanvisning
 • Genomföra förtätningsstudier i de mindre tätorternas centrum
 • Revidering av äldre detaljplaner för fritidshusbebyggelse och möjliggörande av permanentbostäder
 • Bra belysning och trygga utomhusmiljöer vid affärer, kommunala verksamheter och grönytor

Hållbara kommunikationer

Transporter är den dominerande källan till kväveoxider där människor vistas. Cancerogena partiklar från avgaser, däck- och vägslitage är en annan växande hälsorisk. En ökad cykelanvändning skapar bättre förutsättningar för en tystare, hälsosammare och en mer levande stadsbild. Därför är det viktigt att underlätta för Karlstads innevånare att använda cykeln i större 25 utsträckning. När vi använder cykel bidrar vi till minskade avgasutsläpp och därmed bättre luftkvalitet, lägre utsläpp av koldioxid, minskat trafikbuller och fridfullare gatumiljö, minskad trängsel på gatorna, säkrare trafik och ett attraktivare Karlstad.

Vi väljer att satsa på:

 • Sammanhängande cykelstråk som är väl underhållna året runt
 • Välmarkerade cykelvägar
 • Säkra cykelparkeringar, gärna under tak
 • Cykelvägar med god belysning

För att nå målet om en ökning av resandet med kollektivtrafik krävs fortsatta satsningar på busstrafiken. Det gäller både centrala Karlstad och trafiken till och från våra mindre tätorter. Kollektivtrafiken är viktig för miljön, jämlikheten och tillväxten. För att få fler att välja bussen framför bilen är turtäthet och restid de allra viktigaste faktorerna. Vi socialdemokrater är positiva till den nya snabbusslinjen Karlstadsstråket som initialt kommer att trafikera sträckan Rud-Stora Torget. Det är en viktig framtidssatsning och vi ser gärna en utbyggnad av nästa etapp under den kommande mandatperioden. Det är positivt att Karlstad planerar för fler trafikkorsningar med bussprioritering och särskilda bussfiler på hårt trafikerade vägar. Karlstad ska fortsatt ligga i framkant nationellt när det gäller digitala tjänster inom kollektivtrafiken och den samlade kundnöjdheten.

Vi väljer att satsa på:

 • Ökad turtäthet och kortare restider i hela kommunen
 • Fortsatt utbyggnad av snabbusslinjen Karlstadsstråket
 • Bussfiler på hårt trafikerade vägar och bussprioritering i fler trafikkorsningar
 • Digitala tjänster inom kollektivtrafiken

2030 kommer bilen fortfarande att ha en viktig roll i transportsystemet. Med största sannolikhet har de flesta en fossilfri framdrift. Vår uppgift blir att minimera avigsidorna i form av olyckor, trängsel, luftföroreningar och buller. Bilpooler är något som kommer mer och mer och för att stödja denna utveckling måste speciella parkeringsplatser för bilpoolerna inrättas. Det ska vara enkelt att leva utan bil i Karlstad.

Vi väljer att satsa på:

 • Bilpooler skall prioriteras och få god tillgång till lämpliga p-platser
 • Ett parkeringsledningssystem införs i centrala Karlstad
 • En fördjupad resevaneundersökning genomförs till stöd för den framtida planeringen
 • Infartsparkeringar med direktbuss till centrum utvecklas
 • En samverkan mellan parkeringshusägare, centrumhandeln och Karlstads kommun utvecklas för att tillgodose behovet av parkering

Ansvar för morgondagen

För att kunna göra skillnad i klimat- och miljöfrågor är en förändring av attityder oerhört viktig. Det handlar om vår livsstil och vår konsumtion. Attitydförändringsarbete är mest lyckat om det börjar tidigt. Det går att åstadkomma stora förändringar genom att människor tar ett klimatansvar i sin vardag. För att förändra konsumtion och levnadsmönster måste konsumenterna få bättre information, till exempel om matens innehåll, näringsvärde och ursprung. I våra bostadsområden och på våra arbetsplatser kan vi tillsammans med andra göra stor skillnad. Det ska även vara enkelt att källsortera, handla rättvisemärkt och få information om hur och var man kan påverka miljön positivt. Farliga kemikalier i vår närmiljö innebär en stor hälsofara och är ett hot mot vår miljö. Inte minst viktigt är att minska miljö- och hälsoriskerna i barnens offentliga miljöer. Vi vill arbeta för att alla risker med kemikalier minimeras och kontrollen effektiviseras. Karlstads kommun är en Fair Trade City, vilket innebär att Fair Trade-varor ska köpas när det är möjligt. Genom att bygga mer i trä tar vi ett tydligt ansvar för framtiden. Trä är en fantastisk resurs, flexibelt, starkt, lätt och hälsosamt men framförallt ur miljöaspekten ett mycket viktigt byggmaterial. Det går åt mindre energi vid själva byggandet men viktigast är att trä binder koldioxid och är förnybart.

Vi väljer att satsa på:

 • Underlätta för den enskilde att göra miljövänliga val i vardagen
 • Kemikalierisker i den offentliga miljön skall minimeras
 • Vid kommunens upphandlingar skall krav på Fair Trade-varor i möjligaste mån ställas
 • En träbyggnadsstrategi som inte bara omfattar bostäder tas fram
facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.