Exploateringsavtal med Jernhusen Stationer AB avseende Karlstads resecentrum

Protokollsanteckning

Karlstad och Värmland måste ta sin del av ansvaret för den globala klimatkrisen och ett konkret sätt är att bidra till ett ökat resande med kollektivtrafiken. Nu är äntligen Karlstads nya resecentrum på gång. Det har varit många turer genom åren och många förslag i luften. För oss är det viktigt att detaljplanen antagits och en förutsättning för detaljplanen är detta exploateringsavtal. Projektet behöver löpa på så att tidplaner och statliga medel inte riskeras.

Genom avtalet ska Karlstads kommun betala 20 miljoner kronor till en av resecentrumprojektets parter. En part som också har andra potentiella intäkter inom projektet. Det har varit svårt att på denna korta tid göra en samlad bedömning om detta avtal är det bästa för kommunen och ytterst karlstadsborna samt om det tagits fram i enlighet med kommunens olika styrdokument. Exploateringsavtalet ska vidare till kommunfullmäktige så Socialdemokraterna förbehåller sig därför rätten att lyfta eventuella frågor eller andra aspekter av ärendet där.

Karlstads kommun och Region Värmland investerar stora summor i projektet så det är av oerhörd vikt att det skapas ett hållbart resecentrum som verkligen fungerar och som erbjuder trygghet, tillgänglighet och torrskoddhet. Att blanda alla trafikslag på Hamngatan i kvarteret framför järnvägsstationen kommer att skapa en rörig och otrygg miljö för oskyddade trafikanter och resenärer, leda till en farlig arbetsmiljö för busschaufförerna och generera bilköer och utsläpp som är negativa för klimatet. Det är en uppfattning som delas av regionens kollektivtrafiknämnd som är huvudman för kollektivtrafiken i länet. Regionen behöver också känna en trygghet när det gäller utformningen av hållplatslägen. Det är viktigt att kvarstående frågor löses i samverkan och samförstånd mellan inblandade parter.

För Socialdemokraterna i kommunstyrelsen

Anders Tallgren

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.