Ett levande centrum tillgängligt för alla

”För oss är Karlstads stadskärna betydligt mer än en omstigningsplats för kollektivtrafikresenärer, det är en plats för möten, fika, mat, trevligt häng och shopping.” Så skrev ett antal aktörer i centrum häromdagen. Vi socialdemokrater håller med om det och det är dessutom en plats där många bor och har sina arbetsplatser. Vi skrev en debattartikel redan i november 2016 om de kommande förändringarna i centrala Karlstad. Det var nära förestående då och är ännu närmare nu. Vi betonade då att centrum måste vara en plats för både kommersiella och avgiftsfria aktiviteter. Centrum ska attrahera yngre och äldre, medborgare från hela kommunen och besökare från hela världen. Tidigare i höstas skrev vi en artikel om själva resecentrum, att det måste bli den totallösning som vi alla arbetat för så länge. Här vill vi bredda till en diskussion om hela centrum. Vi ser med oro på de styrande blågröna partiernas, (M-MP-C-L-KD), bristande förmåga att hålla ihop centrumfrågan. Handlare och andra kommersiella aktörer är oroliga över tillgängligheten, många torghandlare har redan lämnat och nu stänger styret ner stadsbiblioteket på söndagar och skickar ut ungdomens hus ur centrum. Vi har lagt många förslag de senaste åren för att öka centrums attraktivitet och konkurrenskraft. Tidsbegränsad fri parkering med p-skiva, utvecklad torghandel, ställplatser för husbilar, parkeringsplatser för turistbussar, översyn av gästhamnen, kulturstråk från centrum till Haga, mötesplatser för ungdomar och mer färg och form i den konstnärliga utsmyckningen. En del har vi fått gehör för och annat har fastnat eller fällts på vägen. Organisationen Centrum Karlstads roll behöver bli tydligare och kommunens roll i förhållande till organisationen likaså. Vi fortsätter att arbeta för ett levande centrum där både kommers och avgiftsfritt häng sker sida vid sida. Vi säger tydligt nej till en flytt av ungdomens hus och söndagsstängt på stadsbiblioteket.

Vi socialdemokrater har också efter en intern process och vid en samlad bedömning omprövat vår hållning när det gäller handel på Månsberget. I det politiska initiativ om etableringen som vi, M, L, C och KD lade på kommunstyrelsen i januari 2018 så står det att det är angeläget att planeringen av området utformas på ett sätt som balanserar utbudet i stort. Vidare bör det prövas om området kan innefatta andra delar än handel och hur en etappvis utbyggnad kan åstadkommas. Vi har under de tre år som gått inte fått någon detaljerad information om vilket handelsutbud som är tänkt på området, vilka andra verksamheter utöver handel som kan vara aktuella eller om det blir en etappvis utbyggnad. Bauhaus som varit en aktör som nämnts kommer att etablera sig i Välsviken. Överlag är det nu ett väldigt svårt läge för befintlig handel. Coronakrisen, ombyggnationer, e-handel och externhandel påverkar alla på sitt sätt. Vi vill vara trygga med att centrum, befintliga externa köpcenter, stadsdelscentrum, kommunens mindre tätorters och våra grannkommuners centrum klarar sig någorlunda igenom de närmaste åren. Det är också en viktig miljö- och klimataspekt att ta hänsyn till. Agenda 2030, de globala och lokala miljömålen förpliktigar. Ytterligare handel i det området kommer att påverka våra gemensamma resurser och alstra mer biltrafik.

Vi vill se ett levande centrum idag, under byggåren och tiden bortom stadsomvandlingen. Vi verkar för ett attraktivt, tryggt och jämlikt Karlstad som är långsiktigt hållbart!

Linda Larsson (S), oppositionsråd

Anders Tallgren (S), oppositionsråd

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.